ДОЦ. Д-Р РУЖА НИКОЛОВА, ДМ

 

Доц. д-р Ружа Николова, ДМ

 

  

1527 София, ул. „Бяло море” № 8, 4-ти етаж,

Работен кабинет № 48

Катедра „Трудова медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София.

  Служебен телефон: +359 2 9432 542+359 2 9432 542

E-mail: nikolovarouja@yahoo.com

 

 

Доц. д-р Ружа Николова, дм е родена на 18.05.1961 г. в гр. Велико Търново.

 

Образование:

През 1979 г. доц. д-р Ружа Николова, дм завършва средното си образование в гимназия „Васил Друмев”, гр. Велико Търново.

1979 – 1985 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Медицина” във Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

 

Професионално развитие:

1986 – 1987 г. - лекар ординатор във Вътрешно отделение на Районна болница, гр. Сливница.

1987 – 1990 г. - редовен аспирант в Секция “Физиология на труда” на Научния институт по хигиена и професионални заболявания.

1990 – 1993 г. - лекар специалист в Секция “Физиология на труда” на Научния институт по хигиена и професионални заболявания.

1993 – 1997 г. – след конкурс, научен сътрудник II степен в Отдел “Хигиена и здравен риск” на Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене.

1997 – 2009 г. - научен сътрудник I степен в Сектор “Оценка на функционалното състояние” и Лаборатория “Физиология на труда и ергономия” на Националния център по опазване на общественото здраве при Министерството на здравеопазването.

2009 – 2012 г. - доцент в Отдел „Здраве при работа” на Националния център по опазване на общественото здраве  при Министерството на здравеопазването.

От 2012 - доцент в Катедра „Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1998 г. – професионална квалификация по „Екологично и професионално здраве”, Международна програма за обучение по екологично и професионално здраве   на Щатския Университет на Мичиган, Институт по международно здраве, Международен център “Фогарти”, Програма за екологично здраве, Велинград, 1998 г.

2000 г. – професионална квалификация, модул “Концептуализиране, изготвяне и подаване на успешни предложения до агенции за финансиране”,  4ти Международен уъркшоп на Международната програма за обучение по екологично и професионално здраве,   Щатски Университет на Мичиган, Институт по международно здраве, Международен център “Фогарти”, Програма за екологично здраве, София, 2000 г.

1997 г. - професионална квалификация на тема „Въздействие на менталния стрес върху функционалното състояние на Сърдечно-съдовата система. Усвояване на нови методи за изследване, анализ и оценка” в Института по трудова и социална медицина, Дрезден, Германия.

2000 г. - професионална квалификация на тема „Въздействие на трудово-обусловения стрес върху функционалното състояние на Сърдечно-съдовата система. Усвояване на нови методи за изследване, анализ и оценка” в Института по трудова и социална медицина, Дрезден, Германия.

2002 г. - професионална квалификация на тема „Въздействие на стреса и трудовото натоварване върху функционалното състояние на Сърдечно-съдовята система чрез съвременни методи” в Оксфордския Университет, Великобритания.

2008 г. – придобита специалност по Физиология, Медицински факултет при Медицинския университет - София

През 2013 г. завършва специализация по Трудова медицина, Факултет по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 Академично развитие:

1993 г. - придобита образователна и научна степен „Доктор”  по специалността „Хигиена на труда” след защита на дисертационен труд на тема: „Апробиране на метода за анализ на сърдечната вариативност при модели на нервно-сензорно професионално напрежение и неговото методично усъвършенствуване”.

2009 г. - след конкурс и избор заема академична длъжност „Доцент” по специалността „Хигиена” в Националния център по опазване на общественото здраве на Министерството на здравеопазването.

От 2013 г. - след конкурс и избор заема академична длъжност „Доцент” в Катедра „Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София”.

 

Учебна дейност:

Доц. д-р Ружа Николова, дм преподава на бакалаври по специалността „Здравни грижи“, на магистри и специализанти по специалността „Трудова медицина“, на медицински и немедицински кадри в курсове за следдипломно обучение.

Тематичният профил на доц. д-р Ружа Николова, дм включва: Физиология на труда – цел, задачи, методи на изследване, нормативна база и значението й за здравето и безопасността при работа; Концептуални основи на функционалното състояние на човека; Процесуална структура на взаимодействието на човека с трудовата среда; Работоспособност; Значението на човешкия фактор; Оценка на умората и преумората; Превенция на перформанса, умственото и физическото работно натоварване; Концепция за стреса.

Общата годишна учебна натовареност на доц. д-р Ружа Николова, дм е над 360 учебни часа.

 

Научнучноизследователска дейност:

Участие в научно-приложни проекти и програми:

През периода 1987-2012 г. - участие като изпълнител в български научни проекти от страна на Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене , по – късно Национален център за опазване на общественото здраве:

“Използване на Анализа на сърдечната вариативност (АСВ) за оценка на общото функционално състояние на работници, ангажирани в рискови производствени процеси”;

“Анализ на здравния риск за населението и работещите и здравно-екологична оценка в Марица Изток и гр. Гълъбово”;

“Оценка на здравния риск, чрез полицев анализ на неспецифичната заболяемост и общото функционално състояние при работещи в рисково производство”;

„Оценка на стреса на РВД от летище София”;

“Оценка на водещи фактори на трудовия процес и работната среда като източник на стрес за художествено-техническия персонал в БНР”;

„Оценка на стреса на миротворци, участващи в мироопазващи мисии”;

„Характеристика на трудовата дейност и оценка на статичното натоварване на персонала на СБАЛ по белодробни болести “Света София” ЕАД;

“Изследване на функционалното състояние на сърдечно-съдовата система на служителите на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет на Р. България”;

“Трудово-медицинска характеристика на дейността, оценка на стреса на персонала на Софийския районен съд”;

“Трудово-медицинска характеристика на дейността на персонала на Висшия съдебен съвет”;

“Трудово-медицинска характеристика на дейността, оценка на функционалното състояние на сърдечно-съдовата система на персонала на Министерството на здравеопазването”;

“Оценка на професионалния риск в Булгартабак Холдинг АД, трудово-медицинска характеристика на дейността на персонала, оценка на здравния риск и въздействието на стреса върху функционалното състояние на сърдечно-съдовата система”;

Други проекти на Националния център за опазване на общественото здраве:

Участие като изпълнител в международния научен проект “Здравно-екологични проучвания на замърсяване на почви и растения с арсен и тежки метали във Врачански район”;

Участие в научно-изследователски проекти на Панела “Човешки фактор и медицина” на НАТО.

Доц. д-р Ружа Николова, дм има над 154 научни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания по проблемите на физиологията на труда и трудовата медицина с над 20 цитирания в научната литература и над 12 научни публикации в електронни депозитариуми.

Доц. д-р Ружа Николова, дм участва с научни доклади и постери в над 25 академични форуми и научни мероприятия по проблемите на физиологията на труда и трудовата медицина.

Членство в академични и научни организации:

  • Международната организация за изследване на мозъка.
  • Международната група “Психофизиология в ергономията” към Международната ергономична асоциация.
  • Панела “Човешки фактор и медицина” на НАТО.
  • Международната група “Трудова медицина и физиология на труда”.
  • Международното дружество по невроотология.

Научните интереси на доц. д-р Ружа Николова, дм са главно в областта на медицината, физиологията, трудовата медицина.

 

Езикова квалификация:

Английски и руски език