ПРОФ. Д-Р ЗЛАТИЦА ПЕТРОВА, ДМ

  

 

 

Професионален път:

Проф. д-р Златица Петрова д.м е завършила медицина в Медицинския университет в София. Лекарската й практика започва в Районната болница в Лом - отделение по хирургия. През 1979 година, след конкурс започва работа в Медицинската академия София – в началото като асистент, главен асистент в УБ „ИСУЛ“.

Проф. д-р Златица Петрова д.м има защитени три специалности: по анестезиология и интензивно лечение, по клинична токсикология и здравен мениджмънт. През 2006 г. успешно защитава дисертация на тема „Медицинският одит – основен подход за осигуряване на качеството в болничната медицински помощ“. Печели конкурс и е избрана за „доцент” в Катедрата по „ Здравна политика и мениджмънт” ФОЗ на МУ София, а през 2015 за „ професор „ към същата катедра.

Специализирала е здравна администрация и здравен мениджмънт в Япония, Германия и Англия. В периода 1992 – 1994 г. е била заместник-министър и главен секретар на Министерството на здравеопазването, след което заема длъжността заместник-директор на Центъра по финансови и управленски технологии на МЗ.

Работи в НЗОК от нейното създаване през 1999 г., като заема последователно длъжностите директор на дирекция „Медицински дейности“, „Медицински одит“ и „Болнична помощ“. През периода 2010 – 2012 г. е създател и първи директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“, експерт към комисията по професионална етика на БЛС. От ноември 2014 г. отново е назначена за изпълнителен директор на ИАМО.

Преподавателска дейност и публикации:

 Проф. Златица Петрова е преподавател и лектор по следните теми: „Анестезиология и интензивно лечение“, „Организация на здравеопазването“, „Здравен мениджмънт“, Болнично управление“, „Здравно осигуряване“, „Осигуряване на качеството и медицински одит“, във ФОЗ, МФ на МУ София, НБУ и НЗОК. Има  над 120 публикации в научни списания, участвала е в национални и международни конгреси и конференции в областта на анестезиологията, ортопедията, хирургията, социалната медицина и общественото здравеопазване, на лекарствената политика, здравното осигуряване и здравния мениджмънт. Автор и съавтор е на четири монографии и има признати три рационализации в областта на медицината. Член е на редакционния съвет на списание”Здравна политика и мениджмънт”.

 

Други позиции:

 

Проф. д-р Златица Петрова е била ръководител на работна група по два проекта на Световната банка: „Договаряне, финансиране, качество и МО“ и „Здравни стандарти“. Член е на Съвета по стандарти в здравеопазването и на авторски колектив за изготвяне на медицински стандарт „Индикатори на системата на здравеопазване“ от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Членува в Съвета по акредитация на Министерството на здравеопазването, Национална комисия за изработване на НЗК, Съвет „Партнъорство за здраве” към МС и др. Членува в БЛС и НЗЗПМ