ПРЕП. НАДКА ВАСИЛЕВА

 

 Преп. Надка Василева

 

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02/9432 216

Е-mаil: vasileva_nn@abv.bg

 

 

 

 

 

Преп. Надка Василева е родена на 28.12.1969 г. в гр. София.

 

Образование:

През 1988 г. преп. Надка Василева завършва средното си образование в 96 СОУ, гр. София.

През 1988 - 1990 г. - получава специалност „Медицинска сестра- общ профил“ в Полувисшия медицински институт – София.

През 1993 - 1999 г. придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Социална психология“ в Югозападния Университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

През 2006 - 2008 г. завършва второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

През 2008 - 2010 г. – получава трето висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1990 – 1995 г. - медицинска сестра в Рехабилитационния център за деца с диабет на Държавната университетска педиатрична болница – София.

1995 – 1998 г – преподавател в Полувисшия медицински институт – София.

1998 – 2008 г. - преподавател по специалността „Сестрински грижи.“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова” при Медицинския университет – София.

От 2008 г. –преподавател в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

Надка Василева е преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Преп. Надка Василева преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематичният обхват на учебната дейност включва: „Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“ по специалността „Сестрински грижи“ с обща годишна учебна натовареност около 1200 учебни часа.

 

Научна дейност:

Преп. Надка Василева е автор и съавтор на над 10 научни доклади и постери на академични и научни форуми, научно-технологични сесии, академични срещи за обмяна на опит и семинари по проблемите на: конфликтните ситуации в практиката на медицинските сестри; сътрудничеството и участието на пациента в терапевтичния екип; обучението на родителите в обгрижването на деца с увреждания; обучението на пациенти с артериална хипертония; грижите за емоционалното здраве на пациента; акцентите при обучението на медицинските сестри във факултетите по обществено здраве; образователен подход при наркозависими пациенти; спецификата при обучението на медицинските сестри във вътрешно отделение; приоритети, отговорности и мултидисциплинарният подход в здравните грижи; други.

Преп. Надка Василева е автор и съавтор на учебни планове и програми за дипломно и следдипломно интегрирано обучение на медицинските сестри по професионално направление „Здравни грижи“.

Научните интереси на преп. Надка Василева са в областта на на сестринската професия, здравните грижи и обучението на студентите по специалността „Медицинска сестра“.

 

Обществена дейност:

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.