АС. КРЕМЕНА ИВАНОВА

 


Биография:

Кремена Димитрова Иванова придобива образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Право“ и професионална квалификация „Юрист“ в Софийски университет „Св.Климент Охридски“ през 2012 г. През 2017 г. придобива втора образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и професионална квалификация „Здравен мениджър“ в Медицински университет –София. От 20.01.2016 г. е вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия. От 01.03.2017 г. заема длъжност асистент в Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве. От юни 2017г. заема длъжността асистент в Катедра „Оценка на здравните технологии“ на Факултет по обществено здраве“.

Успешно завършва курс и придобива сертификат по International Legal English, Cambridge English Language Assessment.

Публикации и научни интереси:

Научните интереси на Кремена Димитрова Иванова са в областта на оценка на здравните технологии, медицинска етика и медицинско право, медицински изделия и други.

Членство в организации:

Кремена Димитрова Иванова е член на:      

  • Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт.
  • Сдружение „Българско научно дружество по обществено здраве“.
  • International Society for pharmacoeconomics and outcome research./ISPOR/