ДОЦ. БОРЯНКА БОРИСОВА, ДМ

 

 

Боряна Борисова е родена в гр. Белоградчик. Завършва средното си образование в руска езикова гимназия в гр. София. След дипломирането си като медицинска сестра работи  в 12 ДКЦ и  8 ДКЦ. През 2000 г. получава бакалавърска степен по мениджмънт на здравните грижи, а през 2002 г. завършва магистратура по здравна политика и мениджмънт в НБУ. Работи като експерт в Здравноосигурителна компания Дженерали Закрила, от 2004г. ръководи сектор „Анализ и контрол“ към администрацията на УМБАЛ „Александровска“, от 2011г. е назначена за експерт в учебен отдел на Факултета по обществено здраве в София, а през 2012г. след спечелен конкурс е назначена за асистент в катедра Здравна политика и мениджмънт в същия факултет. През 2013г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” въз основа на успешно защитена дисертация, посветена на организационните и социологически проблеми в общата медицинска практика. През 2014 г. придобива научно звание „доцент“.  

Участва в преподавателската дейност на студенти от бакалавърски програми по специалността Обществено здраве и здравен мениджмънт в следните дисциплини – „Въведение в специалността здравен мениджмънт”, „Стратегически мениджмънт в здравеопазването”, „Организация на извънболничната медицинска помощ”, „Мениджмънт на времето”, както и в провеждане на учебна практика на студенти. Научен ръководител е на 26 успешно защитили дипломанти и рецензент на 20 дипломни работи в магистърски програми по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" от 2014 до 2017 години.

Автор на 65 публикации в научни списания, научно-тематични сборници и доклади в български и международни форуми и конференции, в областта на първичната медицинска помощ, здравния мениджмънт, мениджмънт на времето и др. Има над 50 нейни цитирания в български и международни списания. Автор е на монография за извънболничната медицинска помощ, която е плод на творчески изследователски  интерес към нерешените проблеми в реформата на извънболничната помощ, съавтор в учебници за студенти от бакалавърска програма по Обществено здраве и здравен мениджмънт. Има участия в български и международни форуми.

От 2013г. участва в проект по европейска програма за обучение на здравни медиатори. Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, член на Българско научно дружество по Обществено здраве, International Forum of Teachers (IFT) UNESCO Chair of Bioethics.