ПРЕП. Д-Р ДАНИЕЛА ГАВРАИЛОВА, ДМ

 

Преп. д-р Даниела Гавраилова, дм

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра „Здравни грижи“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-216;

Е-mаil: ditcheli@abv.bg 

Преп. д-р Даниела Гавраилова, дм е родена през 1960 г. в гр. Русе.


Образование:

Преп. д-р Даниела Гавраилова, дм завършва средното си образование през 1978 г. в 73 СОУ, гр. София.През 1978 - 1984 г. - с отличен успех завършва висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър” по медицина във Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

През 2003 - 2005 г. - придобива второ висше образование с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.


Специализации и квалификации:

1992 - 1996 г. - специалност по „Вътрешни болести“ в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

1998 г. – следдипломна квалификация: „Възможности и място на диетичното лечение в съвременната терапия на вътрешните болести“ в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2003 - 2005 г. – втора специалност по „Ендокринология и болести на обмяната“ в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2005 г. - следдипломна квалификация: „Ехография на щитовидната жлеза” в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2005 г. - следдипломна квалификация: „Остеопороза и клинична дензитометрия” в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2008 г. - следдипломна квалификация (индивидуално обучение): „Ехография на щитовидна жлеза“ в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2009 г. - следдипломна квалификация: „Обучение на специалисти по здравни грижи за работа в специфични условия в Дневен център за подкрепа, рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания вследствие на онкологични заболявания” в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2009 г. - следдипломна квалификация: „Безопасност на витамини, минерали и биологично активни съставки” в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2010 г. - следдипломна квалификация: „Абдоминална ехография” в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.

2011 г. - професионална квалификация и правоспособност по „Ехография на шийна област” в Медицинския факултет при Медицинския университет – София.


Професионално развитие:

1985 – 1987 г. - ординатор-терапевт в Бърза и неотложна помощ при Окръжна работническа болница – гр. Перник.

1987 – 1988 г.- научен сътрудник ІІІ степен в Клиниката по метаболитни заболявания на Института за специализация и усъвършенстване на лекарите (УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД).

1988 – 1991 г. - редовен аспирант в Клиниката по метаболитни заболявания на Института за специализация и усъвършенстване на лекарите (УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД).

1991 – 2000 г. - ординатор-терапевт в Клиниката по метаболитни заболявания на УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД).

2000 г. – 2008 г. – заместник-директор на Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

2008 г. – инспектор „Учебна дейност“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

2008 - 2011 г. - експерт „Учебна дейност“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2011 г. - преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.


Академично развитие:

През 1991 г. преп. д-р Даниела Гавраилова, дм придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност “Хранене и диететика” въз основа на защитен дисертационен труд на тема „Диетични режими и хранително поведение при болни със захарен диабет тип 2”.


Учебна дейност:

Д-р Даниела Гавраилова, дм преподава на студенти с образователно-квалификационна степен "Бакалавър" в специалностите "Медицинска сестра" и „Акушерка“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

Тематичният профил на преп. д-р Даниела Гавраилова, дм включва следните дисциплини: „Вътрешни болести“, „Гериатрия“, „Специални грижи при бременни, родилки и гинекологично болни със соматични заболявания“, „Специални грижи при жени с гинекологични заболявания“, „Специални грижи при бременни, родилки и гинекологично болни с инфекциозни и венерологични заболявания“, „Специални грижи при бременни с нормална и патологична бременност“, „Специални грижи при раждащи с нормално и патологично раждане“, „Специални грижи при жени с нормален и патологичен пуерпериум“.

Годишната учебна натовареност (хорариум) на преп. д-р Даниела Гавраилова, дм е над 600 учебни часа.


Научноизследователска дейност:

През 2009 г. преп. д-р Даниела Гавраилова, дм участва в изпълнението на националния проект „Подкрепа, рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания вследствие онкологични заболявания – създаване на дневен център в „Специализираната болница за активно лечение по онкология“ ЕАД – София“ по Програма BG2006/018-343.01.01 – „Деинституциализация посредством предоставяне на услуги за рискови групи“ на Министерството на труда и социалната политика.


Научни и учебни публикации:

Преп д-р Даниела Гавраилова, дм е автор и съавтор на над 20 научни публикации в специализирани научни издания и над 25 научни доклади и постери на академични и научни форуми, научно-технологични сесии, академични срещи за обмяна на опит и семинари по проблемите на: „Бременност и диабет“, „Бременност и болести на щитовидната жлеза“, „Кардиоцеребрални рискове при хипогликемия“, „Диабет и сестрински грижи“, „Клинико-епидемиологични проучвания, Хранителен статус и хранително поведение при инсулино-независим диабет“, „Диагностика на затлъстяването“, „Дислипидемии и статини“, „Място и роля на сестринската професия“ и други.

Преп д-р Даниела Гавраилова, дм е автор на учебно „Ръководство по вътрешни болести със сестрински грижи“.

Научните интереси на преп. д-р Даниела Гавраилова, дм са в областта на: ендокринологията и храненето.


Членство в академични и научни организации:

-  Член на Българското дружество по ендокринология.

Член на Българското дружество по хранене и диететика.


Езикова квалификация:

Немски и руски език.


Обществена дейност:

Член на Българския лекарски съюз.


Други квалификации и умения:

-  Работа с компютър.

-  Работа с ехографска апаратура.

Управление на МПС.