ПРОФ. Д-Р НЕВЕНА КОСТОВА ЦАЧЕВА – ХРИСТОВА, ДМ

ЗАМЕСТНИК ДЕКАН ПО НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ И

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА  "ТРУДОВА МЕДИЦИНА"

 

Служебен адрес: 1527 София, ул. “Бяло море” № 8, 4-ти етаж, Деканат на Факултета по обществено здраве и Катедра “Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

Служебен телефон: 029432-542. Е-mаil: ntzacheva@yahoo.com

 

Проф. д-р Невена Цачева, дм е родена на 08.07.1951 г. в гр. София.

Средно образование завършва през 1969 г. в 14 ЕСПУ „Проф. Асен Златаров” – София. През 1976 г. получава образователно-квалификационна степен „Магистър” по „Медицина” в Медицинския факултет - София на Медицинска академия.

Специализации и квалификации:

1981 г. – специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт”.

1989 г. – специалност „Трудова медицина”.

1993 г. – сертификат за “Опазване на околната среда” от Американската агенция за защита на околната среда.

1994 г. – специалност „Професионални болести”.

2000 г. – удостоверение за квалификация по “Здравна политика и обществени комуникации” от Испанската агенция за международно сътрудничество.

2001 г. - удостоверение за експерт по “Здравно-хигиенни аспекти на околната среда”.

2001 г. - удостоверение за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт”, модул 1А: „Основи на мениджмънта в здравеопазването” и модул 2В: „Здравен мениджмънт” от Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

 

1977-1978 г. - лекар–ординатор в отдел „Хигиена на труда”, Хигиенноепидемиологична инспекция - Кюстендил.

1978-1983 г.  – последователно: асистент и старши асистент в Катедра „Социална хигиена” на Висшия медицински институт - Плевен.

1983-2007 г. – последователно: научен сътрудник II – I степен в Научния институт по хигиена и професионални заболявания; старши научен сътрудник II степен; завеждащ Секция „Организационно–методична с научна информация”; ръководител на Националния регистър на професионалната заболяемост в Националния център по хигиена.

2007-2008 г. – старши научен сътрудник II степен в „Лаборекс” ЕАД.

От 2008 г. - ръководител на първата и единствена в Р. България Катедра “Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От м. март 2012 г. - заместник Декан по научната дейност на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

 

1987 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор” по Медицина.

1991 г. – избрана на академична длъжност „Доцент” по научната специалност „Трудова медицина".

2007 г. – защитава хабилитационен труд на тема "Изучаване на общественото и професионалното здраве на работната сила – методики, анализ, експертиза, трудовомедицински европейски измерения".

2008 г. – избрана на академична длъжност „Професор” по научната специалност „Трудова медицина".

 

Учебна дейност:

 

- Обучение на студенти – бакалаври, магистри и дипломанти по специалност „Трудова медицина” – по тематичните направления здраве, безопасност, работоспособност, профилактика на професионални и свързани с труда и работното място увреждания, промоция на здравето при работа, епидемиология на социалнозначимите заболявания и оценка на здравния риск, здравни анализи и прогнози за възпроизводство на работната сила. Модерна визия на трудовата медицина и европейските измерения на държавната и фирмената политика за здраве и безопасност при работа – основи и предизвикателства.

- Преподавател в Медицинския колеж „Й. Филартова” при МУ - София (от 1986 г.), в Медицинския колеж – Враца при МУ - София (от 2006 г.). Хоноруван лектор в Нов български университет, Медико-биологичен департамент (от 2000 г.).

- Обучение на медицински и немедицински кадри и експерти от служби по трудова медицина - от ТЕЛК, от регионалните здравни инспекции, от инспекторатите по труда и поделенията на НОИ от цялата страна по проблемите на проучването, анализа и оценката на професионалното здраве, производствената безопасност, устойчивата работоспособност, трудовомедицинския мениджмънт, здравните последици от трудови злополуки и професионални болести – алгоритъм и осигуряване.

- Член на държавна изпитна комисия по специалността „Трудова медицина”.

- Проф. д-р Невена Цачева, дм е научен ръководител на над 5 докторанти двама, от които успешно защитили по научната специалност „Трудова медицина”. Към момента е научен ръководител на 8 специализанти по Трудова медицина.

 

В научноизследователската си дейност проф. д-р Невена Цачева, дм е ръководител, координатор и член на изследователски екипи на редица научни проекти на: Европейската комисия – ЕВРОСТАТ, Дирекция „Социална статистика и информационно общество”; ICON Institute, Германия; Световната здравна организация, Международен комитет по ЕМП и здраве на населението; Проектът „Паладин” България (Насърчаване за активно обучение и стареене на възрастни в неравностойно положение); Програма ГРЮНДВИК „Учене през целия живот”, МУ–София; Проект “Стипендиантска програма за студенти и специализанти по медицина от ромски произход” на Сдружение „Разнообразни и равни”, администрирана от Институт Отворено общество–България; Национални проекти и проучвания за: „Здравето на учителите – фактор за здравето на учениците”, „Здраве на работещите в АСАРЕЛ МЕДЕТ” и на „Здраве на населението на община Панагюрище – заболеваемост, хранене и здраве на детското население” и други над 25 проекта.

 

Проф. д-р Невена Цачева, дм е автор на 10 монографии в областта на професионалното здраве, безопасността и работоспособността. Тя разработва и внедрява Електронното здравно интегрално досие, с практическа методика за оценка и анализ на здравето на осигурените работещи лица, разпространена в 3000 екземпляра от Фонда „Условия на труд” при Министерството на труда и социалната политика за нуждите на контролните органи, инспекциите по труда, за практиката на службите по трудова медицина. Има над 230 учебни и научни публикации, в т.ч. над 10 монографии и участия в учебни помагала, над 120 статии и публикации в научната периодика. Откриват се над 120 цитирания от български и чуждестранни автори.

Разработва учебни помагала и материали за учебните дисциплини на ФОЗ по темата „Здраве, безопасност и експертиза на работоспособността”.

Проф. д-р Невена Цачева, дм участва с научни съобщения и доклади в над 85 национални и международни научни форуми.

 

От 1998 г. проф. д-р Невена Цачева, дм членува в Международната мрежа за здравни проучвания и прогнози; в Съюза на научните медицински дружества - Научното дружество по Хигиена (до 2006 г.); член–наблюдател на Българската академия на науките и изкуствата (Диплом 10/2008 г.). От 2008 г. е член на ИНГА.

 

Научните интереси на проф. д-р Невена Цачева, дм са в следните области и направления: трудова медицина; професионално здраве; здравен и трудовомедицински мениджмънт; документиране, документооборот и документална аналитико-синтетична обработка на професионалните болести; условия на труд; експертиза на работоспособността; епидемиология на профпатологията по отрасли, браншове и професии; безопасност на работното място и съхраняване на устойчива работоспособност; социална медицина; обществено здраве; здравна политика (вкл. организация и управление) за опазване, възстановяване и поддържане на здравето; здравен мениджмънт; системи за управление на качеството.

 

В рамките на методичната, експертната и консултативната си дейност, през периода 2000 – 2007 г. проф. д-р Невена Цачева, дм създава и поддържа Националния регистър на професионалната заболяемост, като външен орган на Националния статистически институт (официални изчерпателни данни за професионално болните в Р. България с резултати за ЕВРОСТАТ).

През 1996 – 2006 г. тя е член на Националната експертна лекарска комисия и на Централната експертно-диагностична комисия по професионални болести.

През 1991 – 2007 г. проф. д-р Невена Цачева, дм организира и координира цялостната дейност на Националния център по опазване на обществено здраве по научната, образователната и методичната дейност, комуникациите с Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, младежта и науката и други централни ведомства и организации, отговорни за профилактичната дейност в Р. България.

Самостоятелно и в колектив разработва и внедрява над 17 методични материали и проекти на наредби и други нормативни документи по предмета на своята специализация и квалификация.

От 1998 г. ръководи служби по трудова медицина.

Проф. д-р Невена Цачева, дм е вещо лице (Рег. №737/2000 г.) по Списъка на вещите лица на Софийски градски съд, като работи по задачи на граждански и административни дела в единични и тройни експертизи по направления „Хигиената на труда”, „Професионални заболявания”, „Определяне на причинна връзка между условията на труд и възникнали заболявания”, „Правомерност на трудоустрояване на заболели работещи” и други въпроси в областта на експертизата на работоспособността.

 

Езикова квалификация: Владее руски и английски език.

 

Компютърна квалификация: Windows, MS Office, специализирани пакети приложни програми – STATA, STATISTIKA, EPI-INFO, SAS (процедури) и други.

 

За високи професионални постижения проф. д-р Невена Цачева, дм многократно е удостоявана с почетни грамоти, удостоверения и сертификати на национални и международни форуми по здравословни и безопасни условия на труд последната, от които е специалната награда за „Най-успешна научна разработка в медикосоциалното направление на медицината през 2009-2010 г.”, реализирана от научноизследователски колектив под нейно ръководство.

 

Проф. д-р Невена Цачева, дм активно участва в обществения живот:

До 2004 г. е заместник председател на "ПРОФИЛАКТИК" към Българския лекарски съюз.

2006 – 2008 г. е член на Висшата Атестационна комисия при Министерския съвет, Медицинска подкомисия (терапевтични специалности).

От 2008 г. е експерт към Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика на Столичния общински съвет.

Нещатен сътрудник по здравеопазване при 41-то Народно събрание на Р. България.