ПРЕП. БОРЯНА ТРАЙЧЕВА

        преп. Боряна Трайчева

 

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,  4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02/9432 216

Е-mаil: bobytraich@abv.bg


 

 

Преп. Боряна Трайчева е родена на 10.12.1976 г. в гр. Видин.

 

Образование:

През 1990 - 1994 г. преп. Боряна Трайчева завършва средното си образование в СОУ ”Цар Симеон Велики”, гр. Видин.

През 1994 – 1997 г. – получава специалност „Акушерка“ в Полувисшия медицински институт - София.

През 1998 – 2000 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Ръководител на здравни грижи” и “Преподавател по практика в Медицински колеж” във Факултета по сестринско дело при Медицинския университет – София.

През 2008 – 2010 г. – завършва с пълно отличие второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1997 – 1998 г. – медицинска сестра в ДМСГ - Видин.

2000 – 2001 г. – акушерка в Гинекологична клиника, „Пета МБАЛ – София“ ЕАД.

2001 – 2001 г. – акушерка в АИППМП “Д-р Стамболов”, гр. София.

2001 – 2011 г. - акушерка в Гинекологичната клиника на „Пета МБАЛ – София“ ЕАД.

От 2011 г. – преподавател по практика на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Здравни грижи“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.


Академично развитие:

Боряна Трайчева е преподавател в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Преп. Боряна Трайчева преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността "Здравни грижи".

Учебната тематика на преп. Боряна Трайчева включва: „Въведение и философия на сестринските и акушерските грижи“, „Теория и практика на специалните акушерски грижи“, „Специални грижи при бременни със соматични заболявания“, „Специални грижи при бременни и родилки с хирургични заболявания“, „Специални грижи при бременни и родилки в анестезиологията и интензивните грижи“, „Специални грижи при жени с гинекологични заболявания“, „Акушерски и сестрински грижи за онкологично болни жени“, „Специални грижи при бременни и родилки с инфекциозни заболявания“, „Специални грижи в неонатологията“, Специални грижи в педиатрията и Клинична практика.

Общата годишна учебна натовареност е около 1300 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност:

Преп. Боряна Трайчева има публикации в периодични научни издания и доклади на академични и научни форуми по проблемите на отношението и информираността на женското население относно профилактиката и лечението на рака на маточната шийка.

Научните интереси на преп. Боряна Трайчева са в областта на непрекъснатото обучение на бременните жени и специалните грижи в онкогинекологията.


Езикова квалификация:

Английски и руски език.