ПРОФ. Д-Р ДОНКА БАЙКОВА, ДМ

 
1527 София, ул. “Бяло море” № 8

4-ти етаж, работен кабинет № 56

Катедра „Превантивна медицина“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432-346

Е-mаil: d.baykova@abv.bg

 

 

Проф. д-р Донка Байкова, дм е родена на 03.01.1949 г. в гр. Каблешково, област Бургас.

 

Образование:

През 1968 г. проф. д-р Донка Байкова, дм завършва средното си образование със златен медал в Немската езикова гимназия „Вилхелм Пик“, гр. Бургас.

През 1975 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ в Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1977 – 1981 г. - редовен аспирант по научно направление "Белтъчно хранене" в Института по хранене на Медицинска академия (днес Национален център за обществено здраве и анализи при Министерството на здравеопазването).

1981 - 2009 год. – последователно научен сътрудник, старши научен сътрудник II степен, административен ръководител на различни научни звена в Националния център за обществено здраве и анализи при Министерството на здравеопазването през различните етапи на неговото развитие:

1981-1989 г. – завеждащ Научна секция „Физиология на храненето”.

1989 – 1993 г. – ръководител на Отдел „Хранителен прием”.

1993 – 2002 г. – ръководител на Лабораторията „Хранене”.

2002 – 2009 г. – старши научен сътрудник II степен в Лаборатория „Хранене и обществено здраве”.

2009 – 2012 г. - професор в Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От 2012 г. – ръководител на Катедрата “Превантивна медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1981 г. – придобита специалност по „Хранене и диететика“, във Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

1986 г – квалификация по „Разработване на физиологични норми за хранене на населението – по индивидуална програма в Потсдам - Дрезден - Цвикау - Берлин, Германия.

1995 г. – квалификация по „Методи в Епидемиология на храненето“ в 3-модулен Международен курс на Регионалното бюро за Европа на Световната здравна организация, Киев, Украйна.

1996 г. – квалификация по „Околна среда-здраве“ в Международен курс на Регионалното бюро за Европа на Световната здравна организация по проблемите на здравословното хранене, Балатон, Унгария.

1997 г. – квалификация по „Разработване на препоръки за здравословно хранене и обучение по хранене“ в Международен курс на Световната здравна организация, Нитра, Словакия.

1998 г. – квалификация по „Експертна оценка на млечни продукти” в Обучителна програма на САЩ, Пловдив, България.

2004 г. – квалификация по „Препоръки за здравословно хранене на населението“ в Международен семинар на Регионалното бюро за Европа на Световната здравна организация, Будапеща, Унгария.

2005 г. – квалификация по „Хранителни добавки и нови храни“ в Международен семинар на Регионалното бюро за Европа на Световната здравна организация, Брюксел, Белгия.

2007 г. – квалификация по „Генно-модифицирани храни” в Тематичен курс на Регионалното бюро за Европа на Световната здравна организация, София, България.

 

Академично развитие

1977 – 1981 г. – редовен докторант в Института по хигиена на Медицинска академия.

1981 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор“, след защита на дисертационен труд на тема „Забавено въвеждане на обогатяващите аминокиселини върху биологичната стойност на белтъците“.

1981 – 1991 г. - научен сътрудник II степен в Института по хигиена на Медицинска академия.

1983 - Научен сътрудник I степен в Института по хигиена на Медицинска академия.

От 1991 г. – след избор, „Старши научен сътрудник ІІ степен“ последователно в Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене и Националния център по опазване на общественото здраве при Министерството на здравеопазването.

От 2009 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Професор“ в Катедрата „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2012 г. – след избор, ръководител на Катедра „Превантивна медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

От 2013 г. – след избор, Председател на Общото събрание на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Учебна дейност:

Проф. д-р Донка Байкова, дм преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Медицинска сестра”, „Акушерка“ и „Здравни грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Тематичният профил на проф. д-р Донка Байкова, дм включва дисциплините: „Лечебно хранене“, „Епидемиология на здравето“, „Епидемиология на хроничните неинфекциозни заболявания“, „Промоция на здравето“, „Храненето – ключов елемент в Европейските програми“.

Общата годишна учебна натовареност на проф. д-р Донка Байкова, дм е над 220 учебни часа.

Проф. д-р Донка Байкова, дм осъществява следдипломно обучение в тематични курсове за специализанти, фармацевти, общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти, медицински сестри, акушерки, кинезитерапевти и немедицински кадри по: „Хранене и диететика“, „Функционални храни и хранителни добавки“; „Актуални проблеми в превенцията на хроничните неинфекциозни болести“, „Хранене на бременни жени“, „Хранене, хипертония, физическа активност“, „Хранителни потребности при спорт“, „Техники за консултиране по здравословно и диетично хранене“, „Здравословно хранене на деца и юноши“ и други.

Проф. д-р Донка Байкова, дм е научен ръководител на над 3 докторанти.

 Проф. д-р Донка Байкова, дм е научен рецензент на над 30 дипломанти, 5 дисертационни труда за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“, 2 доцентури и 1 професура.

 

Научноизследователска дейност:

Участие в големи научноизследователски програми и проекти:

Международни:

1996 г. - ръководител на българския екип в Европейския проект „Мултицентрово проучване на желязо-дефицитни анемии при жени в предфертилна възраст“, изпълнител от българска страна - Национален център за опазване на общественото здраве и анализи при Министерството на здравеопазването.

2002 – 2009 г. - изпълнител в българския екип по Европейския проект „СИНДИ“, изпълнител от българска страна - Национален център за опазване на общественото здраве и анализи при Министерството на здравеопазването.

2005 – 2009 г. – изпълнител в специализирания Проект на UNICEF „Проучване на храненето на кърмачета и малки деца до 5-годишна възраст и отглеждането им в семейството“, изпълнител от българска страна - Национален център за опазване на общественото здраве и анализи при Министерството на здравеопазването.

2006 – 2009 г. - изпълнител в Европейския проект „Контрол на геннно-модифицираните храни“; изпълнител от българска страна - Национален център за опазване на общественото здраве и анализи при Министерството на здравеопазването.

2006 – 2013 г. - изпълнител в Европейския проект „Жени без остеопороза“; изпълнител от българска страна - Министерство на здравеопазването.

2008 г. – изпълнител в Европейския проект “Повишаване консумацията на плодове и зеленчуци при деца от 3 до 7 годишна възраст от детски градини”; изпълнител от българска страна - Национален център за опазване на общественото здраве и анализи при Министерството на здравеопазването.

Национални:

2002 – 2012 г. - ръководител на Проекта „Разработване на наръчници за хранене със сборници рецепти за различни популационни групи“ на Министерството на здравеопазването. Издадени и внедрени в практиката са:

Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети, София-МЗ, 2002, издателство „Техника“.

Сборник рецепти и наръчник за хранене на деца от 3 до 7 годишна възраст, София-МЗ, 2004, издателство „Техника“.

Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети (актуализирано второ издание), 2012, София-МЗ, издателство „Техника“.

2004 г. – ръководител на Проекта „Национален мониторинг на храненето на населението в България“ с изпълнител Национален център за опазване на общественото здраве и анализи при Министерството на здравеопазването.

2006 – 2008 г. – изпълнител в Проекта „Разработване на национални препоръки за здравословно хранене на населението в България“ с изпълнител - Национален център за опазване на общественото здраве и анализи при Министерството на здравеопазването.

 

Проф. д-р Донка Байкова, дм има над 400 научни публикации в български и чуждестранни периодични научни издания. Последната монография на проф. д-р Донка Байкова, дм е „Да отслабнем без глад“, София, 2013, издателство „Слънце“, 240 с. Тя е самостоятелен автор на специализирани раздели и тематични глави в множество монографии и учебни помагала за студенти, медицински и немедицински специалисти.

 

Проф. д-р Донка Байкова, дм участва в над 200 академични форуми и научни мероприятия - конгреси, симпозиуми, конференции, кръгли маси.

Проф. д-р Донка Байкова, дм има внедрени рационализации, изобретения и патенти:

1981 г. - Авторско свидетелство за рационализация, Патентно ведомство на Р. България.

1983 - 1984 г. - 2 броя Авторско свидетелство за изобретение, Патентно ведомство на Р. България.

1997 г. - Свидетелство за патент, Патентно ведомство на Р. България.

 

Научните интереси на проф. д-р Донка Байкова, дм са областта главно на: Лечебното хранене, Епидемиологията на здравето, Епидемиологията на хроничните неинфекциозни заболявания, Промоцията на здравето.

 

Проф. д-р Донка Байкова, дм членува в редица академични и научни организации:

От 1985 г. – член на Секцията по хранене „Асен Златаров” към Съюза на учените в България.

От 1988 г. – заместник Председател на Научното дружество по Хранене и диететика.

От 1992 г. – член на Федерация на Европейските Нутриционистични дружества (FENS).

От 1996 г. – член в Българска асоциация по затлъстяване и съпътстващи заболявания.

От 1996 г. – член на Международната асоциация по затлъстяване (IASO).

От 1998 г. – член на Балканския медицински съюз.

 

Езикова квалификация:

Немски, английски и руски език.

 

Отличия, почетни звания, награди, признания:

1968 г. - златен медал от Немската езикова гимназия ”Вилхелм Пик”, гр. Бургас.

1985 г. – Сертификат за Първа награда за научен доклад, „Конференция молодых ученых“, Москва, Руска Федерация.

1986 г. – Сертификат за Първа награда за научен доклад на Конференция на ТНТМ.

2012 г. – номинирана и удостоена в инициативата „Лекарите на които вярваме” на вестник „24 часа“ (специално издание "Лекарите, на които вярваме", в. "24 часа", 2012).

 

Обществена дейност:

Участия в експертни комисии, научни съвети, редколегии:

1981 – 2009 г. - експерт и консултант към Министерство на здравеопазването по проблемите на правната регулация и предварителния здравен контрол на храните и хранителните добавки.

1986 – 2010 г. - член на редколегиите на сп. „Проблеми на храненето“, сп. „Хигиена и здравеопазване“ сп. „Диета и красота“.

2005 – 2012 г. - член на Координационния съвет към Националния план по храни и хранене на Министерството на здравеопазването.

2006 – 2009 г. - член на Специализирания научен съвет по „Хигиена, професионални заболявания и социална медицина“ към Висшата атестационна комисия към Министерския съвет на Р. България.

2008 г. - член на Експертната комисия по „Превенция на оралните заболявания“ към Министерството на здравеопазването.

2008 г. - член на Експертната комисия при Министерството на земеделието и горите за одобряване на проекти на българските производители на храни, кандидатстващи за финансиране от фондовете на Европейския съюз.

От 2012 г. - член на редколегията на сп. „Здравна политика и мениджмънт“.

Научен ръководител и пряк изпълнител в разработването на нормативни актове:

2000 г. – Наредба № 26 на Министерството на здравеопазването за „Изискванията за здравословно хранене на ученици“.

2005 г. – „Национален план за действие по храни и хранене в България“ на Министерството на здравеопазването.

2005 г. – Наредба № 23 на Министерството на здравеопазването: „Физиологични норми за хранене на населението в България“, ДВ, бр. 63/2005.

2006 г. – Наредба № 11 на Министерството на здравеопазването за „Специфичните изисквания към храните, предназначени за употреба при интензивна мускулна дейност“, ДВ, бр. 84/2006.

2006 г. – „Препоръки за здравословно хранене на населението в България (18-65 години)“ на Министерството на здравеопазването.

2008 г. – „Препоръки за здравословно хранене на деца на 3-6 години в България“ на Министерството на здравеопазването.

2008 г. – „Препоръки за здравословно хранене на ученици на 7-19 години в България“ на Министерството на здравеопазването.

2009 г. – Наредба № 37 на Министерството на здравеопазването за „Изисквания за здравословно хранене на ученици“ (актуализиран вариант).

2012 г. – „Национален план за действие по храни и хранене в България“ на Министерството на здравеопазването (актуализиран вариант).

От 1981 г. – практикува специализирана консултация и разработване на индивидуални и групови препоръки за хранене на лица и колективи с различни професионални профили във връзка със здравни проблеми.

 

Проф. д-р Донка Байкова, дм активно участва в популяризирането на съвременните научни знания и приложни постижения по опазване на общественото и индивидуалното здраве - системно участие в медийни кампании, презентации и интервюта за повишаване на информираността на населението в Р. България по проблемите на здравословното хранене, промоцията на здравето и превенцията на хроничните неинфекциозни заболявания.