ГЛ. АС. Д-Р МИЛЕНА ТАБАНСКА-ПЕТКОВА, ДМ

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

Катедра “Трудова медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-542

Е-mаil: milena_tabanska@abv.bg

 

 д-р Милена Табанска-Петкова, ДМ,  е родена през 1972 г. в София.

 

  

Образование:

През 1990 г. завършва средното си образование в 35 ЕСПУРЕ-София.

През 1997 г. завършва висше образование по медицина в Медицинския университет-София.

 

Професионално развитие:

1997 - 1999 - участъков лекар в Поликлиника – Гара Елин Пелин

1999 – 2003 - медицински представител, „Гедеон Рихтер АД”

2004 – 2011 г. - медицински представител, „Екофарм” ЕООД

От 25.11.2011 г. - асистент в Катедра „Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет-София.

 

Специализации и квалификации:

През 2004 г. придобива специалност „Вътрешни болести”.

2011-2014 г. - специализира „Ендокринология и болести на обмяната”, МУ-София, УСБАЛЕ”Акад. Ив. Пенчев”

 

Академично развитие:

От 25.11.2011 г. - асистент в Катедра „Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет-София.

 

Учебна дейност:

 Преподавателската работа на ас. д-р Милена Табанска-Петкова тематично включва: „Основи на трудовата медицина”, „Здраве и безопасност на работното място”, „Експертиза на работоспособността”, „Промоция на здравето и профилактика на социалнозначимите заболявания при работещите”. Учебната заетост се реализира под формата на упражнения в рамките на специалностите „Трудова медицина и работоспособност”, „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи” .

 

Научнучноизследователска дейност:

           Разработва нов раздел на Трудовата Медицина, имаща за цел разширяване на интегралния характер на медицината с търсене и характеризиране на  взаимодействието на Клиничната, в частност Общата и Трудовата Медицина, в рамките на разработване на дисертационен труд на тема: „Връзката на Трудовата Медицина и Общопрактикуващите лекари”.

Научноизследователската дейност е свързана с участие в научноприложни изследвания на връзките и взаимодействието между службите по трудова медицина и извънболничната медицинска помощ – първична и специализирана (състояние, проблеми, перспективи, нормативни документи). Участва в международно научно сътрудничество на ФОЗ по проучване на работната сила, характеристиките на производствените травми и други свързани със здравето проблеми (Работна група на ЕВРОСТАТ, ЕК).

Съавтор на 3 учебника, в областта на професионалното здраве, безопасността и работоспособността.

 

Научните интереси на д-р Милена Табанска са в следните области и направления: трудова медицина; връзката и взаимодействието на Клиничната, в частност Общата и Трудовата Медицина, превенция на мускулно-скелетните професионални заболявания и ролята на физическата активност, в частност на шведската стена в превенцията на МСЗ, превенция на ендокринната професионално-свързана заболеваемост, превантивна трудова медицина, ментален стрес мениджмънт, епидемиология на професионалната заболеваемост.

 

Членство в академични и научни организации:

Член на Български Лекарски Съюз от 1997 г.

Член на Българското академично дружество по трудова медицина.

Член на Международната комисия по трудова медицина /ICOH/

Член на Дружество по Ендокринология

Колективно членство в Европейската асоциация по здравен

мениджмънт (EHMA), в Европейската асоциация на висшите училища по обществено здраве (ASPHER) и в Европейската асоциация по здравен мениджмънт (EUPHA).

 

 

 Обществена дейност:

 

 Съвместно с Ръководителя на Катедра”Трудова Медицина”, установява студентска секция по „Трудова медицина и работоспособност”.

 

Езикова квалификация:

Френски, английски и руски език