ГЛ. АС. Д-Р РАДКА ГОРАНОВА, ДМ

 

Биография:

Д-р Радка Горанова-Спасова е родена през 1984 г. в гр. София.

През 2009 г. завършва медицина в Медицинския Университет – София с грамота за отличен успех.

От 2010 г. след проведен конкурс е назначена за асистент в катедра „Медицинска етика и право” при Факултет по обществено здраве на МУ-София.

През 2014г. придобива специалност по Социална медицина и здравен мениджмънт във Факултет по обществено здраве на МУ-София и защитава дисертация на тема “Промоция на естественото хранене в ранна детска възраст- интегрална част на майчиното и детското здраве“ и придобива образователна и научна степен „доктор“. Oт 2017г. след проведен конкурс е главен асистент.

Гл. аз д-р Горанова преподава на студенти от бакалавърските програми на ФОЗ по предметите „Социална медицина” и „Медицинска етика” и в магистърската програма по „Здравословно и диетично хранене“. Води практики по извънболнична, болнична и спешна медицинска помощ на студенти бакалаври специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Гл. ас. Горанова участва в провеждането на квалификационни курсове за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и асоциирани медицински специалисти.

Публикации и научни интереси:

Гл. ас. д-р Р. Горанова има над 50  научни публикации в следните научни направления: обществено здраве, промоция на здравето, медицинска етика и етика на общественото здраве, и над 20 цитации в български и чужди научни издания. Съавтор е на Ръководство по медицинска етика. Взима участие в национални и международни научни форуми.

Членство в организации:

Д-р Р. Горанова е член на Български лекарски съюз, Национално сдружение за здравна политика и мениджмънт, Българско научно дружество по обществено здраве, Съюз на учените в България,  Българско сдружение по превантивна медицина и Българско дружество по медицинско образование.

Член е на редакционната колегия на International Journal of Public Health Medicine (IJPHM) и Medical Law and ethic Journal (MLE).

Владее писмено и говоримо испански и английски език.