ПРЕП. ИЛИЯНА АЛЕКСИЕВА

Преп. Илияна Алексиева

 

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02/9432 216

Е-mаil: ilijana_z@gbg.bg

 

 

 

Преп. Илияна Алексиева е родена на 02.08.1953 г. в гр. София.

 

Образование:

През 1968 – 1971 г. преп. Илияна Алексиева завършва средното си образование в 27 СОУ, гр. София.

През 1972 - 1974 г. – специалност „Медицинска сестра - детски профил“ в Медицинското училище – София.

През 1977 г. – специалност „Медицинска сестра“ в Полувисшия медицински институт – София.

През 1978 - 1981 г. – специалност „Учител по практика“ в Института за учители „Ламби Кандев“ при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 1996 - 1999 г. - образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Педагогика на деца с невросоматични заболявания“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

През 1999 - 2001 г. - второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Специална педагогика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

През 2007 - 2008 г. – трето висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

1974 - 1976 г. - медицинска сестра във „Физиологично отделение“ на Института по педиатрия при Медицинска академия.

1976 - 2007 г. - преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

От 2007 г. - преподавател в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

1984 г. – квалификация по “Основни методологични, методични и психологични проблеми на обучението“ в Института за подготовка на кадри със средно специално образование - София.

1992 г. – сертификат за професионална квалификация на преподаватели от Полувисшите медицински институти с участието на чуждестранни лектори от САЩ.

1993 г. – сертификат за квалификация по сестринско обучение с участието на чуждестранни лектори от Холандия във връзка с внедряването на нови учебни програми и учебни предмети по Холандски модел.

1995 г. – сертификат за квалификация по „Обучение на преподаватели в Медицински колеж“ по проект “Обучение на полувисшите медицински специалисти“ на Програма “ФАР“.

1996 г. (Брюксел) – сертификат за професионална квалификация на ръководни кадри (директор, заместник директор и профилен курсов ръководител) за медицинските колежи в София и Пловдив.

1997 г. - сертификат за професионална квалификация и образователен стаж във връзка с внедряване на нова програма за базисно сестринско обучение, Болничен комплекс „ Питие Салпетриер“ – Париж.

2004 г. - квалификация по “Въвеждане и приложение на дистанционно обучение в медицинските колежи“, Българо–швейцарска програма за болнична хигиена в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

2004 г. - квалификация “Техник по снабдяване със стерилни материали“ по Българо–швейцарската програма за болнична хигиена в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

2006 г. - квалификация по „Специфични сестрински грижи“, Отдел „Следдипломно обучение и Университетско–болнична координация“ на Медицинския университет - София.

 

Академично развитие:

Илияна Алексиева е преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

Преп. Илияна Алексиева преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематичният обхват включва: „Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“ по специалността „Сестрински грижи“ с обща годишна учебна натовареност около 1200 учебни часа.

 

Научна дейност:

Преп. Илияна Алексиева е автор и съавтор на над 15 научни доклади на академични и научни форуми, научно-технологични сесии и семинари по проблемите на: съвременни тенденции в обучението на родители за обгрижване на деца с увреждания; кърмене; промоция на здравето; обучение на професионалистите по здравни грижи за работа в екип; селф-мениджмънт и приложение на дидактическите принципи при пациенти с колостомия; грижи за емоционалното здраве на пациента; други.

Преп. Илияна Алексиева е автор и съавтор на учебни планове и програми за дипломно и следдипломно интегрирано обучение на медицинските сестри по кърмене, диетично хранене и промоция на здравето.

Научните интереси на преп. Илияна Алексиева са в областта на сестринската професия, здравните грижи и обучението на студенти от специалността „Медицинска сестра“.

 

Отличия, почетни звания, награди, признания:

Почетна грамота за активна дългогодишна работа като преподавател по учебна практика.

 

Обществена дейност:

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи

Участва в проекти на Българския национален комитет за УНИЦЕФ.