ПРЕП. АНТОАНЕТА ТЕРЗИЕВА


 

        Преп. Антоанета Терзиева

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 02 9432 - 216

Е-mаil: terzieva_antoaneta@abv.bg

 

 

Преп. Антоанета Терзиева е родена през 1966 г. в гр. София.

 

Образование:

 

Преп. Антоанета Терзиева завършва средното си образование през 1984 г. в 21-во ЕСПУ „Христо Ботев” – София.

През 1988 - 1990 г. придобива специалност „Медицинска сестра“ - общ профил в Полувисшия медицински институт – София.

През 1996 - 1999 г. – завършва висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Педагогика на деца с невросоматични заболявания“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

През 1999 - 2001 г. – придобива второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Специална педагогика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

През 2007 г. – придобива трето висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

През 2007 - 2009 г. – завършва четвърто висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

 

1990 – 1994 г. - медицинска сестра в Клиничния център по урология на Държавна университетска болница „Александровска” - София.

1995 – 1997 г. - преподавател в Полувисшия медицински институт при Медицинския университет – София.

1998 – 2007 г. - преподавател в Медицинския колеж „Й. Филаретова” при Медицинския университет – София.

От 2007 г. - преподавател в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

 

2003 г. – професионална квалификация: „Технически сътрудник по централно снабдяване със стерилни материали”, Българо–швейцарската програма за болнична хигиена.

2005 г. - професионална квалификация по “Clinical Nursing Leadership: Planning the Future of Nursing Practice”, Certificate of Continuing Education, Department of Nursing, The University of New Hampshire – Аlexandrovska hospital.

2006 г. - следдипломно обучение в курсове за квалификация по специални сестрински грижи, отдел „Следдипломно обучение и Университетско–болнична координация“ на Медицинския университет – София.

2009 - 2012 г. – придобива специалност по „Медицинска педагогика“ в Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

 

Антоанета Терзиева е преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

 

Преп. Антоанета Терзиева преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематиката на хорариума включва „Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“ по специалността „Медицинска сестра” с обща годишна учебна натовареност 1200 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност:

 

Преп. Антоанета Терзиева е автор и съавтор на над 10 научни публикации в периодични научни издания и доклади на академични и научни форуми и сесии по проблемите на конфликтните ситуации в практиката на медицинската сестра, грижите на родителите за деца с увреждания, грижи за емоционалното здраве на пациента, участие на пациента в терапевтичния екип, обучение на пациенти с артериална хипертония, превантивни подходи за преодоляване на агресията при деца с церебрална парализа, образователни подходи при наркозависими лица и други, както и обмяна на опит по учебните планове и проблемите на медицинските колежи у нас и в Европейския съюз.

 

Езикова квалификация:

 

Английски и руски език.

 

Обществена дейност:

 

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Други квалификации и умения:

 

v    1999 – 2004 г. - дипломиран лектор по Образователна програма „Всичко за пубертета”.

v    Работа в екип, организационни умения, комуникативност.

v    Работа с компютър и средства за мултимедийна комуникация.

v    Свидетелство за управление на МПС.