ПРЕП. ДЕЛЯНА ХАДЖИДЕЛЕВА

 Преп. Деляна Хаджиделева

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет София

 

Служебен телефон: 02 9432-216

Е-mаil: dhd_@abv.bg

 

 

 

 

Преп. Деляна Хаджиделева е родена на 02.04.1958 г. в гр. София

 

Образование:

 

През 1972 - 1975 г. преп. Деляна Хаджиделева завършва средно образование в 12 СОУ – София.

1976 - 1979 г. – получава специалност „Акушерка“ в Полувисшия медицински институт – София.

През 2000 - 2002 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Здравни грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През 2002 - 2004 г. – получава второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През 2006 - 2008 г. – завършва трето висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Акушерка“ в Медицинския колеж „Й. Филаретова“ при Медицинския университет – София.

През 2008 - 2010 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

 

1979 – 2003 г. - акушерка в родилна зала на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД.

2003 – 2007 г. - преподавател в Медицинския колеж „Й. Филаретова” при Медицинския университет – София.

От 2007 г. - преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализация и квалификация:

 

1989 г. - професионална квалификация по „Анестезиология, реанимация и интензивна терапия“ във Военномедицинска академия.

2005 г. - квалификация по „Превенция и предпазване на здравни работници при работа с хора живеещи с вируса на HIV“,  на Министерство на здравеопазването

2007 г. - квалификация по“Превенция и контрол на СПИН“, Програма “Превенция и контрол на СПИН/HIV за пилотно обучение на акушерки и социални работници“ на Министерство на здравеопазването.

2011 – 2013 г. - придобива специалност „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

 

Деляна Хаджиделева е преподавател в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София по специалността „Акушерка”.

 

Учебна дейност:

 

Преп. Деляна Хаджиделева преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.

Тематиката на хорариума на преп. Деляна Хаджиделева включва „Общи и специални акушерски грижи при бременни, родилки и гинекологично болни жени“, „Специални грижи за новородени деца“, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“ по специалността „Акушерка” с обща годишна учебна натовареност около 1200 учебни часа.

 

Научноизследователска дейност:

 

Преп. Деляна Хаджиделева има над 15 научни публикации в специализирани научни издания и научни доклади при участие в академични и научни форуми и семинари по проблемите на здравните грижи, здравната реформа, мотивация и роля на професионалистите по здравни грижи, управление на конфликти и други.

Научните интереси на преп. Деляна Хаджиделева са в областта на акушерството и гинекологията, репродуктивното здраве, неонатологията, здравните грижи и обучението на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Акушерка”.

 

Членство в академични и научни организации:

 

Член на Българското научно дружество по акушерство и гинекология, секция акушерки.

 

Езикова квалификация:

 

Руски език.

 

Обществена дейност:

 

Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

 

Други умения и квалификации:

 

v    За работа в екип.

v    Комуникативни умения.

v    За работа като ментор в мултикултурна среда.

v    Организационни умения.

v    За работа с компютър – последни версии на Windows OS and Office, мултимедийни приложения за комуникация.

v    За управление на МПС.