ПРЕП. ДИМИТРИНКА ЛАМБРЕВА

Преп. Димитринка Ламбрева

 

 

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра “Здравни грижи”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет София

 

Служебен телефон: 02/9432 216

Е-mаil: d_lambreva@mail.bg

 

 

 

 

 

Преп. Димитринка Ламбрева е родена на 30.10.1956 в гр. София.

 

Образование:

 

През 1971 - 1974 г. - преп. Димитинка Ламбрева завършва средно образование в 32 СПУ „Климент Охридски”, гр. София.

През 1977 - 1979 г. – придобива специалност „Медицинска сестра“ в Полувисшия медицински институт – София.

През 1984 - 1986 г. – придобива специалност „Преподавател“ в Полувисшия институт за учители по практика „М. И. Калинин” - Сливен.

През 1996 - 1999 г. – придобива образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Социална педагогика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

През 1999 - 2001 г. – завършва второ висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Социални дейности” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 

Професионално развитие:

 

1979 – 1982 г. работи като медицинска сестра в І-ва Градска обединена болница – София.

1982 – 2007 г. е преподавател по специалността „Медицинска сестра” в Медицинския колеж „Й. Филаретова” при Медицинския университет- София.

От 2007 г. е преподавател в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Специализация и квалификация:

 

През 2005 - 2007 г. - придобива специалност „Психиатрични грижи” в Медицинския университет – София.

 

От 2003 - 2005 г. – придобива професионална квалификация по „Палиативни грижи“ в Медицинския колеж – Враца.

 

2003 г. - квалификация по „Психиатрично сестринство при оценка и грижи за опасни пациенти” в Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицинския университет - София.

2003 г. - квалификация по „Въведение в когнитивната психотерапия” в Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицинския университет - София.

2004 г. - квалификация по „Психиатрично сестринство и опазване правата на пациентите” в Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицинския университет - София.

2009 г. - квалификация по „Професионален стрес. Борба с болката и качество на живот” в „Специализираната болница за активно лечение по онкология“ ЕАД.

 

Академично развитие:

 

Димитринка Ламбрева е преподавател по специалността „Медицинска сестра“ в Катедра „Здравни грижи” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Учебна дейност:

 

Преп. Димитринка Ламбрева преподава на студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“.

Тематиката на хорариума включва „Общи и специални сестрински грижи“, „Клинична практика“ и „Преддипломен стаж“ по специалността „Сестрински грижи“ с обща годишна учебна натовареност около 1200 учебни часа.

 

Научна дейност:

 

Преп. Димитринка Ламбрева е автор и съавтор на над 10 научни публикации в периодични научни издания и доклади на академични и научни форуми, сесии и семинари по проблемите на съвременните тенденции в обучението по психиатрични грижи, съвременните тенденции в обучението по палиативни сестрински грижи.

Преп. Димитринка Ламбрева е автор на учебни планове и програми за дипломно и следдипломно обучение на медицински сестри; автор на програма и лектор в обучителен курс по „Психосоциална рехабилитация и болнични грижи за лица с психични разстройства” в МБАЛ - Видин.

 

През 2003 – 2005 г. преп. Димитринка Ламбрева участва в Българо-холандския проект „Палиативни грижи“ по Програма ”Матра”, където в поредица обучителни семинари, ръководени от холандски преподаватели, придобива професионални умения за съвременно преподаване на палиативни сестрински грижи. По този проект е издадена монографията: Ламбрева, Д. „Със сълзи в очите”, изд. „Есенес”, София, 2011 г. (съгласно описа на Националния регистър на издаваните книги изданието е джобен формат по тематика „Медицина и здраве“ и жанр „Научна“. Поради ограничения тираж, изданието е изчерпано. Може обаче да се намери, да се поръча ксерокопие или да се заяви от която и да е библиотека в страната и чужбина по линия на междубиблиотечния и международния междубибилиотечен обмен в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, където има три екземпляра).

Научните интереси на преп. Димитринка Ламбрева са в областта на психиатричните грижи и палиативните грижи.

 

Езикова квалификация:

 

Английски и руски език.

 

Обществена дейност:

 

v Член на Управителния съвет на Българската асоциация на психиатричните сестри.

v Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

v Независим експерт по проблемите на психиатричното обучение към МЗ.