ГЛ. АС. ИВА МИТЕВА, ДМ

ГЛ. АС. ИВА МИТЕВА, ДM

 


 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

Катедра “Трудова медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-542

Е-mаil:

Ас. Ива Митева е родена през 1983 г.

  Образование:

Средно образование с профил английски език получава в 81-во СОУ „Виктор Юго”–София.

От 2001 г до 2002 г. следва „Молекулярна биология” в Université Montpellier 2, Science et Techniques du Languedoc, France.

2003 – 2008 г. -  специализира опазване на природната среда в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и се дипломира като специалист еколог-магистър.

 

Професионално развитие:

 От м. април 2009 г. до м. юли 2011 г. последователно работи по профила на специалността си като експерт в „Националната служба за защита на природата” и дирекция „Кохезионна политика за околна среда” на Министерството на околната среда и водите и Столична община.

След успешен конкурс, от м. ноември 2011 г. е избрана за асистент в Катедра „Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицински университет-София.

 

Специализации и квалификации:

От 2001 г до 2002 г. следва „Молекулярна биология” в Université Montpellier 2, Science et Techniques du Languedoc, France.

2003 – 2008 г. -  специализира опазване на природната среда в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и се дипломира като специалист еколог-магистър.

2014 г. – втора магистратура  по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.

От 2014 г. – специализация по Токсикология

          

Академично развитие:

 

2011 г. -  асистент в Катедра „Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет-София.

2014 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор“ след защита на дисертационен труд на тема: “ Спортна трудова медицина – състояние, перспективи”.

 

Учебна дейност:

 Преподавателската й работа тематично обхваща научните направления по „Трудова медицина”, „Здраве и безопасност на работното място” и „Устойчива работоспособност” в рамките на учебните дисциплини „Основи на трудовата медицина”, „Фактори на работната среда”, „Организация и ергономия на труда в здравните и лечебните заведения”.

 

Научнучноизследователска дейност:

           Разработва нов раздел на Трудовата Медицина – „Спортна Трудова Медицина”, имащ за цел развитие на промоция на професионалното здраве и превантивни подходи при професионалните заболявания и трудовите злополуки.

Научноизследователската й дейност е свързана с участие в разработки и научни изследвания по проблемите на трудовите злополуки и определящите ги фактори. Участва в международно научно сътрудничество по проучване на работната сила, характеристиките на производствените травми и други свързани със здравето проблеми (Работна група на ЕВРОСТАТ, ЕК).

Научните й интереси са в областта на трудовомедицинските характеристики на заетите със спортни дейности (трудови злополуки и травми, саногенни фактори и работоспособност).

Съавтор на 3 учебника, в областта на професионалното здраве, безопасността и работоспособността.

 

Научните интереси на ас. Ива Митева, дм са в следните области и направления: токсикология, трудова медицина; „Спортна Трудова Медицина”, превенция на мускулно-скелетните професионални заболявания, превантивна трудова медицина, ментален стрес, мениджмънт, епидемиология на професионалната заболеваемост.

 

Членство в академични и научни организации:

Член на Българското академично дружество по трудова медицина.

Член на Българското Научно Дружество по Токсикология към Съюза на Научни Дружества в България.

Член на Международната комисия по трудова медицина /ICOH/.

Колективно членство в Европейската асоциация по здравен

мениджмънт (EHMA) , в Европейската асоциация на висшите училища по обществено здраве (ASPHER) и в Европейската асоциация по здравен мениджмънт (EUPHA).

 

 Обществена дейност:

Активен природозащитник.

 

Езикова квалификация:

Владее английски и френски език.