ДОЦ. ПЕНКА ИВАНОВА, ДМ

 (в процес на актуализиране)

ДОЦ. ПЕНКА ИВАНОВА ДМ


Завършва специалността „история” в СУ „Кл. Охридски”през 1974 г. От 1983 г. е асистент в Катедрата по социална медицина, сектор „История на медицината” и доцент от 2005 г. във ФОЗ при МУ – Плевен, а по късно към едноименния факултет в Софийския медицински университет. Научни интереси в областта на етно-медицината, музейното дело и история на медицината и здравеопазването.