ПРОФ. ИВАНКА СТАМБОЛОВА, ДМ

1527 София, ул. “Бяло море” № 8,

4-ти етаж, кабинет № 54

Катедра „Здравни грижи“

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

Служебен телефон: 02 9432-216;

 

Е-mаil: st_vania@abv.bg

 

Доц. Иванка Стамболова, дм е родена през 1962 г. в гр. София.

 

Образование

Доц. Иванка Стамболова, дм завършва средното си образование през 1980 г. в гр. Варна.

През 1982 г. тя завършва с отличен успех Медицинския колеж „Д-р Н. Николаев“ – Варна с образователно-квалификационна степен “Бакалавър по здравни грижи”, специалност “Детска медицинска сестра”.

През 1984 - 1990 г.: завършва с успех „много добър“ второ висше образование в Софийския университет ”Климент Охридски” с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността „Биология и химия“, а през 2001 – 2003 г. - с отличен успех трето висше образование с образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

 

Специализации и квалификации:

През октомври-декември 1994 г. доц. Иванка Стамболова, дм преминава курс за професионална квалификация в Училището за висши болнични кадри към „Обществено здравеопазване - болници Париж“, Франция, а през 2002 г придобива специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“ в Медицинския университет – София.

 

Професионално развитие:

 • 1982 – 1991 г. - Детска медицинска сестра в Детска клиника на УМБАЛ - Варна.
 • 1991 – 1992 г. - Медицинска сестра в Неврологична клиника на УМБАЛ - Варна.
 • 1992 – 1995 г. - Преподавател, профил ”Медицински сестри”, в Медицинския колеж - Варна.
 • 1996 – 2002 г. - Асистент във Факултета по сестринско дело при Медицинския университет - София.
 • 2002 – 2003 г. - Старши асистент във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет - София.
 • 2003 – 2007 г. - Главен асистент във Факултета по обществено здраве на Медицинския университет - София.
 • От 2008 г. - Доцент в Катедра „Здравни грижи“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

Академично развитие:

През 2007 г. тя придобива образователна и научна степен „Доктор” по медицина по научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” въз основа на защитена дисертация на тема „Организационни аспекти на сестринските грижи в първичната медицинска помощ“.

През 2008 г., след конкурс, доц. Иванка Стамболова, дм е избрана на академична длъжност „Доцент” по научната специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

 

 

Учебна дейност:

Доц. Иванка Стамболова, дм преподава на студенти с образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" по специалността "Здравни грижи" във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет - София.

Тематичният профил на доц. Иванка Стамболова, дм включва: "Философия и основи на сестринските грижи", "Управление на здравните грижи", "Здравни проекти", "Сестрински грижи при соматични заболявания", "Сестрински грижи при пациенти с психични заболявания", "Сестрински грижи при инфекциозни заболявания", "Сестрински грижи за пациенти с неврологични заболявания", "Сестрински грижи в педиатрията", "Сестрински грижи за възрастни и стари хора", "Сестрински грижи в дома".

Ръководство на дипломанти: до 8 – 10 студенти годишно.

Преподаване в Медицинския колеж – София и Медицинския колеж - Враца.

Годишната учебна натовареност (хорариум) на доц. Иванка Стамболова, дм е около 1000 учебни часа за преподаване по „Управление на здравните грижи“, „Здравни проекти“, „Сестрински грижи“ и за управленски стажове и изпити.

 

Научноизследователска дейност:

 • Доц. Иванка Стамболова, дм участва в изпълнението на няколко международни проекта:
 • 1994 - 1995 г.: проект по Програма „PHARE“: “Преструктуриране на парамедицинския сектор в България”.
 • 1998 - 1999 г.: проект на Световна банка: “Преструктуриране на ПМП в България - парамедицинска част“.
 • 1998 - 2000 г.: Програма ”TEMPUS”: „Специализация за полувисши медицински специалисти”.
 • 2002 - 2012 г.: проект по Програма „PHARE“: “Домашни грижи“.

Доц. Иванка Стамболова, дм е автор и съавтор на над 70 научни и учебни публикации, в т.ч. 1 монография и 7 учебника и учебни ръководства.

Научните интереси на доц. Иванка Стамболова, дм включват тематичните направления: Здравни грижи, Здравен мениджмънт, Здравна политика.

 

Езикова квалификация: 

Руски и английски език.

 

Отличия, почетни звания, награди, признания:

Почетната статуетка „Лесискепра” на БАПЗГ - за принос към сестринската наука в България.

 

Обществена дейност:

 • Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
 • Заместник председател на Националния съвет по качество към БАПЗГ.
 • Член на Националното сдружение за здравна политика и мениджмънт.
 • Член на Редакционната колегия на сп. “Сестринско дело”.
 • Научен консултант на сп. „Здравни грижи“.
 • Член на Редакционната колегия на сп. “Здравна политика и мениджмънт”.

 

Други квалификации и умения:

 • Работа с компютър.
 • Работа с микроскоп и специална биологична и медицинска апаратура.
 • Работа в екип, работа като ментор в мултикултурна среда, организационни и управленски умения.
 • За управление на МПС.