ДОЦ. ПЕТЯ ТРЕНДАФИЛОВА, ДМ

            Образование, квалификация и професионален опит: “Магистър” по “Обществено здраве и здравен мениджмънт” – 2006 г. Редовен докторант в Катедрата по Здравна политика и мениджмънт, ФОЗ, МУ – София, от януари 2007 г. Асистент в Катедрата по Здравна политика и мениджмънт, ФОЗ, МУ – София, от юли 2007 г.“Доктор” по медицина по научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”, шифър 03.01.53 – от 2009 г. Защитава дисертационен труд на тема “Маркетинговият подход в процеса на осигуряване на качествено болнично обслужване”. Участие в краткосрочни курсове и обучения в страната и в чужбина (Холандия, Австрия, Германия, Гърция, Великобритания и др.).

            Член на Редакционната Колегия на списание “Здравен мениджмънт” и “Здравна политика и мениджмънт” – Координатор “Актуална информация”, 2007-2010 г. Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт – от 2008 г.
            Участие в международен проект, финансиран от Европейската Комисия по програма “Leonardo da Vinci” – обучение на обучаващи по проблемите на домашното насилие, октомври 2008 – септември 2010 г.