ПРОФ. СИЛВИЯ МЛАДЕНОВА, ДМ

Силвия Младенова Младенова е професор, доктор по медицина във Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. Родена е в София, завършва „Социална педагогика” в СУ “Св. Климент Охридски” и магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт в МУ – София. От 2003г. има призната специалност „Медицинска педагогика”. Последователно е асистент, старши асистент, главен асистент, доцент и професор в катедрата по “Медицинска педагогика”

Специализирала е по програма ФАР в училище за висши болнични кадри към Обществено здравеопазване болници – Марсилия и Париж, Франция и в Атински университет, Гърция по интензивна програма “Управление на медицинските услуги. Администрация и обществено здраве”.

Участвала е в проекти по програма „ФАР”, програма „Темпус” проект на Световна банка “Развитие на учебна програма по управление на общата практика и здравна промоция”, Аксес “Домашни грижи” на БЧК и др.

Участва в няколко научни проекти спечелили Грант и финансирани от Съвета по медицинска наука.

Включена е в преподаването по методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление „Здравни грижи”, медицинска педагогика, методика на здравно обучение и възпитание,  сестрински грижи за деца и възрастни с увреждания, сестрински грижи в педиатрията и др. Ръководител е на държавния преддипломен стаж по педагогика за студенти от специалност „Управление на здравните грижи”.

Ръководител е на докторанти по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ и на специализанти по „Медицинска педагогика”.

Професионалните й интереси са в областта на методиката на преподаването, медицинската педагогика, здравното образование, персонализираната медицина и етичните аспекти от нейното приложение. 

Участва в редакционната колегия на списание “Сестринско дело”и „Здравни грижи“.

Има издадени две монографии „Здравно образоване” и „Персонализираната медицина: предизвикателства, очаквания, възможности”. Автор и съавтор е на повече от 140 публикации и 22 учебника и учебни ръководства.

Член на Националния съвет по качество към БАПЗГ и на българското дружество по медицинско образование.

Експерт е към Националната агенция за оценяване и акредитация в професионалните направления „Обществено здраве” и „Здравни грижи” от 2010г.