ДОЦ. Д-Р ЯНКА ПРОДАНОВА, ДМ

ДОЦ. Д-Р ЯНКА ПЕТКОВА ПРОДАНОВА, ДМ

КАТЕДРА "ТРУДОВА МЕДИЦИНА"  НА ФОЗ ПРИ МУ-СОФИЯ

 


Служебен адрес: 1527 София, ул. “Бяло море” № 8, 4-ти етаж

Служебен телефон: 029432-542. Е-mаil: dryprodanova@abv.bg

Доц. д-р Янка Проданова, дм е родена на 29.10.1968 г. в гр. Първомай.

Средно образование завършва през 1986 г. в  ЕСПУ „Проф. Асен Златаров” – Първомай. През 1993 г. получава образователно-квалификационна степен „Магистър” по „Медицина” в Медицинския факултет - Пловдив на Медицински Университет - Пловдив. През 2005 г. завършва втора магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ във Факултета по обществено здраве на МУ – София. От 2014 г. с призната  специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт”.

 

Професионално развитие:

1993-2000 г. - лекар–ординатор в МЦ - 1 Първомай;

2000-2002 г.    управител на АГППМП (Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ);

2003-2008 г. - асистент  в Катедра „Превантивна медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София;

От 2008 г. – последователно: гл. асистент и доцент в  Катедра “Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

 

Академично развитие:

2012 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор” по Медицина.

2015 г. – избрана на академична длъжност „Доцент” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията ".

 

Учебна дейност:

 - Обучение на студенти – бакалаври, магистри и дипломанти по специалност „Трудова медицина”, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“ – по тематичните направления „Роля на здравния мениджър в трудовата медицина”, „Здравно осигуряване и трудова медицина”, „Хигиена и екология“, „Организация и ергономия на труда в здравното заведение”, „Хигиена и екология на здравното заведение”, „Медицинска екология и хигиена”.

 - Доц. д-р Янка Проданова, дм към момента е била научен ръководител на 5 дипломанти по специалностите „Трудова медицина и работоспособност“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.

В научноизследователската си доц. д-р Янка Проданова, дм е член на изследователски екипи при разработването на четири проекта -„ГРАНТ -2009”, „ГРАНТ -2012”,  „ГРАНТ -2013”,  „ГРАНТ -2014”, в Медицински университет – София.  Участник e в изследователски екип от конкурс „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В МУ – СОФИЯ” 2009 г., на тема: „Изграждане на съвременен лабораторен център за обучение и изследвания по оценка на риска, условията на труд и работоспособността”,  и в проект „Дистанционно обучение по обществено здраве“.

 

Доц. д-р Янка Проданова, дм има над 50 учебни и научни публикации, в т.ч. и участия в учебни помагала, над 120 статии и публикации в научната периодика. Откриват се над 88 цитирания от български автори.

Доц. д-р Янка Проданова, дм участва с научни съобщения и доклади в над 27 национални и международни научни форуми.

 Доц. д-р Янка Проданова, дм членува в Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.  Член е и на Бълкарското академично научно дружество по трудова медицина.

 Научните интереси на доц. д-р Янка Проданова, дм са в следните области и направления: социална медицина; обществено здраве; здравна политика; здравен мениджмънт.трудова медицина; професионално здраве; здравен и трудовомедицински мениджмънт;