ПРОФ. Д-Р НЕВЕНА ЦАЧЕВА – ХРИСТОВА, ДМ

ПРОФ. Д-Р НЕВЕНА ЦАЧЕВА, ДМ, ДМН

РЪКОВОДИТЕЛ  КАТЕДРА "ТРУДОВА МЕДИЦИНА" ,

ЗАМЕСТНИК  ДЕКАН ПО НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ФОЗ ПРИ МУ-СОФИЯ

 

1527 София, ул. “Бяло море” № 8

Катедра “Трудова медицина”

Факултет по обществено здраве

Медицински университет – София

 

Служебен телефон: 029432-542

Е-mаil: ntzacheva@yahoo.com

 

Проф. д-р Невена Цачева е родена на 08.07.1951 г. в гр. София.

Образование:

Завършва през 1969 г. 14 ЕСПУ „Проф. Асен Златаров” София.

Висше образование завършва през 1976г.- магистър по „Медицина”  в  Медицинския факултет на Медицинска академия.

 

Професионално развитие:

1977-1978г. - лекар–ординатор и зав.отдел „Хигиена на труда”, Хигиенно- епидемио-

логична инспекция,Кюстендил, текущ и предварителен здравен контрол на обекти;

1978-1983г. - последователно асистент и старши асистент в Катедра „Социална хигиена” на Висшия медицински институт – Плевен, с преподаване на студенти – медици по социална медицина, медицинска статистика и медицинска социология;

1983-2007г. - последователно: научен сътрудник II – I степен в Научния институт по хигиена и професионални заболявания; старши научен сътрудник II степен; завеждащ Секция „Организационно–методична с научна информация”,ръководител на Националния регистър на професионалната заболяемост в Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене с нормотворческа /съавтор на ЗЗБУТ 1997, Наредбите за оценка на риска 1999, за службите по трудова медицина 2008 и т.н./, методично-консултативна дейност и експертизи за условията на труд и професионалното здраве на обекти с  национално значение;

2007-2008 г. – старши научен сътрудник II степен в „Лаборекс” ЕАД.

От 2008 г. и понастоящем - ръководител на първата и засега единствена в Република България Катедра “Трудова медицина” на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

От м.март 2012 г.и понастоящем - заместник Декан по научната дейност на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София:

- Административно управленска дейност – организация, координация, комуникация по научно – изследователската дейност на ФОЗ,МУ София;

-  Ръководство, организация, координация и комуникация на учебния, научно изследователския, обществено - професионалния процес на ниво катедри.

Допълнителни професионални дейности

От 1996 до 2006 г. Експерт по хигиена на труда и професионални болести в Централната експертна комисия по професионални болести и в Националната Експертна Лекарска Комисия – НЕЛК;

От 1998 и понастоящем -  Ръководи и консултира служби по трудова медицина;

От 2006 - 2008 е член на ВАК, Медицинска комисия, терапевтични специалности;

От 2000г. и понастоящем Вещо лице рег. №737/2000г. от  Списъка на вещите лица на СГС и от Списък на СГС /съгл. чл. 401, ал.1 от Закона за съдебната власт/, в Клас 2. „Съдебномедицински експертизи“и подраздел  2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди;

Специализации и квалификации:

1981 г. – специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”.

1989 г. – специалност „Трудова медицина”.

1993 г. – сертификат за “Опазване на околната среда” от Американска агенция за защита на околната среда.

1994 г. – специалност „Професионални болести”.

2000 г. – удостоверение за квалификация по “Здравна политика и обществени комуникации” от Испанската агенция за международно сътрудничество сътрудничество с МЗ и НЗОК;.

2001 г. - удостоверение за експерт по “Здравно-хигиенни аспекти на околната среда”.

2001 г. - удостоверение за следдипломна квалификация по „Здравен мениджмънт”, модул 1А: „Основи на мениджмънта в здравеопазването” и модул 2В: „Здравен мениджмънт” от Медицинския факултет на Медицинския университет – София.

2008 – 2014Г. Международни сертификати от XIX Световен конгрес по Трудова медицина,Истанбул 2011, Балканска медицинска седмица, Атина, 2009.2010 и с участия в лекционни курсове по Професионални болести и трудова медицина, Статистика и профпатология и Европейски измерители / индикатори на здравето и безопасността при работа.

 

Академично развитие:

 

1987 г. – придобива образователна и научна степен „кандидат на медицинските науки” по „Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./"

1991 г. – избрана за „старши научен сътрудник II ст.” по научната специалност „Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./".

2007 г. – защитава хабилитационен труд на тема "Изучаване на общественото и професионалното здраве на работната сила – методики, анализ, експертиза, трудовомедицински европейски измерения".

2008 г. – избрана на академична длъжност „Професор” по научната специалност „Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./"

2014 г. – придобива научната степен „Доктор на Науките”, направление 7.4 „Обществено здраве”, научна специалност „Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./"

                                                                                               

 

Учебна дейност:

 

Създава образователно – квалификационните степени «Бакалавър» и «Магистър» по ТРУДОВА МЕДИЦИНА И РАБОТОСПОСОБНОСТ в катедрата към  ФОЗ 49 респ.  19 учебни план-програми за обучаваните по двете програми;

Ръководи от 2008г. и понастоящем първата и засега единствена в историята на висшето медицинско образование в България катедра по „Трудова медицина”,

·       Обучава студенти – бакалаври и магистри, специализанти по трудова медицина / над 20 към настоящата година/и докторанти по социална и трудова медицина /над 15 до настоящия момент/ във ФОЗ, Медицински университет - София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” София /от 1986г./, филиал Враца „Проф. д-р Иван Митев”/от 2006г./, Нов Български Университет, Медико-биологичен департамент /от 2000г./.

Създава Електронното здравно интегрално досие ЕЗИД, като разработва и внедрява практическа методика за оценка и анализ на здравето на осигурените лица, разпространена в 3000 екземпляра от Фонда „Условия на труд” при Министерството на труда и социалната политика за нуждите на контролните органи, инспекциите по труда, за практиката на службите по трудова медицина.

 

- Обучението на студенти – бакалаври, магистри и дипломанти по специалностите „Трудова медицина и работоспособност”, „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи”, „Стратегически мениджмънт във фармацевтичната дейност” включва тематичните направления: трудова медицина и обществено здраве, организация и управление на дейностите в системата на здравеопазване, професионално здраве, експертиза на работоспособността, профилактика на професионални и свързани с труда и работното място увреждания, промоция на здравето при работа, епидемиология на социалнозначимите заболявания и оценка на здравния риск, здравни анализи и прогнози за възпроизводство на работната сила. Модерна визия на трудовата медицина и европейските измерения на държавната и фирмената политика за здраве и безопасност при работа – основи и предизвикателства.

- Обучение на медицински и немедицински кадри и експерти от служби по трудова медицина,от органите на експертизата на работоспособността: ТЕЛК, от регионалните здравни инспекции, от инспекторатите по труда и поделенията на НОИ от цялата страна по практически проблеми, свързани  на проучването, анализа и оценката на професионалното здраве, производствената безопасност, устойчивата работоспособност, трудовомедицинския мениджмънт, здравните последици от трудови злополуки и професионални болести – алгоритъм и осигуряване.

- Член на държавна изпитна комисия по специалността „Трудова медицина”.

 

 

Научнучноизследователска дейност:

 

Ръководи 7 международни проекти вкл. Грант с ЕВРОСТАТ, Европейска комисия /2003, 2006/ и ИКОН ИНСТИТУТ – Германия, и с Генерална дирекция „Социална статистика и информационно общество” 2009 - 2013г., за характеристика  на работната сила в България и свързаните с условията на труд здравни проблеми, профилактика и промоция на професионалното здраве:

·       Създава и ръководи НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ПРОФЕСИОНАЛНО БОЛНИТЕ В БЪЛГАРИЯ с официални данни за ЕВРОСТАТ, ЕК за периода 2000-2008г.като понастоящем Регистърът е модерна база за обучение на студенти, докторанти и специализанти на ФОЗ.

 • Ръководи, координира и/или е член на изследователски екипи на редица научни проекти на: Европейската комисия – ЕВРОСТАТ, Дирекция „Социална статистика и информационно общество”; ICON Institute, Германия;
 • Участва в Международен комитет по ЕМП и здраве на населението с проучване за здравето на населението и влиянието на ЕМП при Световната здравна организация;
 • Участва в обучението по Проект „Паладин” България (Насърчаване за активно обучение и стареене на възрастни в неравностойно положение);
 • Участва в Програма ГРЮНДВИК „Учене през целия живот”;
 • Лекционно участие в Проект “Стипендиантска програма за студенти и специализанти по медицина от ромски произход” на Сдружение „Разнообразни и равни”, администрирана от Институт Отворено общество–България;

Ръководи 26 национални проекти и проучвания за:

·       „Здравето на учителите – фактор за здравето на учениците” 1994, 2004; ”Проучване здравето, работоспособността и безопасността при работа на учителите – оценка, анализ, перспектива, с монография ISBN 978-954-9924-11-4, С, 2013,108 стр; Проучване организацията на учебния процес – структура и продължителност на работното време на учителя –  2014г.

·        „Здраве на работещите в АСАРЕЛ МЕДЕТ” и  „Здраве на населението на община Панагюрище – заболеваемост, хранене и здраве на детското население” 

·       «Актуализиране с изчерпателни данни за 2007 – 2008 г. на Националния регистър на професионалната заболяемост. Проучване на трудово-медицинските характеристики на професионално-болните в РБългария», спечилил първа награда за високи научни постижения Signum laudis pro scientific merits” на МУ-София;

·        «Сравнително медико-социално изследване на здравния статус на работещи при висок професиаонален риск» с отговорното изпълнение на редовен докторант при катедрата ;

·        «Проучване здравния статус на работещи от енергодобива и населението на региона на община Гълъбово, чрез болестността от хронични бъбречни увреди за периода 2011-2013 година”;

·       „Проучване възможностите за създаване на единна информационна среда за изучаване на условията на труд” с ръководител Проф. Цачева;

 

Проф. д-р Невена Цачева, дмн е автор на 12 монографии в областта на професионалното здраве, безопасността и работоспособността, има над 250 статии и изяви в научни форуми:

Издадените монографии и учебни материали подпомагат изпълнението на  

учебната и научноизследователска дейност на катедрата и на ФОЗ:

 • Цачева Н., ”Здраве на работната сила в България – трудовомедицински проблеми”, ISBN  97895492133-2-4, С, 2007, ВМА,154;.
 • Цачева Н., К. Любомирова, Р. Николова, Я. Проданова, С. Евстатиева, И. Митева, М. Табанска, Трудова медицина, Терминологичен речник, ISBN 978-954-9493-76-4, С, 2013,90;
 • Такева Я., Н.Цачева, А. Манолова, М. Янчева, Кр. Динкова, Проучване здравето, работоспсобността и безопасността при работа на учителите – оценка, анализ, перспектива, ISBN 978-954-9924-11-4, С, 2013,108;
 • Динкова Кр., Н. Цачева, К. Любомирова, С. Евстатиева, М. Табанска-Петкова, Трудова медицина и обществено здраве, І част - Професионални увреждания от прах, физични и биологични фактори в работната среда, ISBN 978-954-9493-82-5, Симолини - 94, София 2014, , 95.;
 • Динкова Кр., Н. Цачева, К. Любомирова, С. Евстатиева, М. Табанска-Петкова, Трудова медицина и обществено здраве, ІІ част - Заболявания при работещите, свързани с работната среда и трудовия процес – характеристика, клинична картина, диагностика, професионална експертиза, ISBN 978-954-9493-82-5, Симолини -  94, София 2014, 168 ;
 • Цачева Н.,Епидемиология на професионалните болести, в “Хигиена - Трудова медицина”,п/р Д.Цветков, ISBN  978- 619-7084-14-6, т. II ,С, 2014, 442 - 446;
 • Цачева Н., К.Любомирова, М.Янчева, Т.Кондурджиев, Е.Насева. Трудова медицина и обществено здраве - ІІІ част Статистика в трудовата медицина, ISBN 978-954-9493-92-4, С, 2015, 183.;

 

 

Научните интереси на проф. д-р Невена Цачева, дмн съвпадат до голяма степен с тематичните направления на учебната дейност с допълване от  аналитико-синтетична и критична изследователска дейност за нивото, структурата и динамиката на професионалните болести; високорисковите условия на труд; медицинската експертиза на работоспособността; епидемиология на профпатологията по отрасли, браншове и професии; безопасност на работното място и съхраняване на устойчива работоспособност; здравна политика (вкл. организация и управление) за опазване, възстановяване и поддържане на здравето; здравен мениджмънт; системи за управление на качеството.

 

Компютърна квалификация: Windows, MS Office, специализирани пакети приложни програми – STATA, STATISTIKA, EPI-INFO, SAS (процедури) и други.

Езикова квалификация:

Владее руски и английски език. 

 

Членство в академични и научни организации:

Председател на  Българското Академичното дружество по Трудова Медицина при Съюза на научните медицински дружества в България;

Главен редактор от 2013г. на списание „Здравна политика и мениджмънт”, издавано от ФОЗ, МУ София;

Член на Международната комисия по трудова медицина /ICOH/

Член на Националното сдружение по здравен политика и мениджмънт;

Член на редакционна колегия на списание "Медицински меридиани" и на списание „Асклепий”

Колективно членство в Европейската асоциация по здравен мениджмънт (EHMA);

Колективно членство в Европейската асоциация на висшите училища по обществено здраве (ASPHER);Колективно членство в Европейската асоциация

по здравен мениджмънт (EUPHA).

От 1998 г. член в Международна мрежа за здравни проучвания и прогнози;

 

 Обществена дейност:

Проф. д-р Невена Цачева, дмн участва като:

Член на Българския лекарски съюз.

Кандидат – депутат в 41, 42 и 43 НС;

Председател на комисията по  „Здравна политика и здравеопазване” при ЦУ на БАС;

Член на Българската Национална Академия по Медицина – БАМ,

на Българската академия на науките и изкуствата – БАНИ – дописен член от 2014г.,

 на Интердисциплинната гражданска академия ИНГА;

Експерт в комисията по здравеопазване и социална политика на Столична община и сътрудник в 41, 42, 43 НС.

 

 

Признания:

Почетни грамоти, удостоверения и сертификати

 

За високи професионални постижения проф. д-р Невена Цачева, дмн многократно е удостоявана с почетни грамоти, удостоверения и сертификати на национални и международни форуми по здравословни и безопасни условия на труд:

-         специалната награда за „Най-успешна научна разработка в медикосоциалното направление на медицината през 2009-2010 г.”, реализирана от научноизследователски колектив под нейно ръководство.

-          Световен конгрес по трудова медицина /Турция, Истанбул 2010г./,

-         Международна Източно – Сибирска конференция по обществено здраве /Русия, Москва -Черногорск, 2011,2012/,

-         Научна конференция на Европейската асоциация по здравен мениджмънт /Берн, 2011/ ,

-         Конгрес на Балкански медицински съюз / Атина, 2009, 2011 / и др. ;

Публикувана е биография в американското списание"Who is Who in the World", 2012 г.; 

Наградена е с SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” за най–успешна научна разработка в медико – социална област и общественото здраве за 2011г.;

 Наградена с почетен знак на Медицински университет София „PANACEA -  златна за цялостна дейност в Медико- социалната област за 2013г.