ДОЦ. Д-Р НАТАЛИЯ ЩЕРЕВА-НИКОЛОВА, ДМ

 

Биография

Д-р Наталия Михайлова Щерева-Николова е родена на 13.10.1977 г в гр. София. През 2002 г. получава диплома за висше образование по специалност „стоматология“ на образователно-квалификационна степен „Магистър“ от Стоматологичен Факултет при Медицинския Университет – София. Професионалният път на д-р Наталия Щерева-Николова започва през 2003 г. след спечелен конкурс за асистент във Факултета по обществено здраве, МУ-София в катедра по „Медицинска етика и управление на здравните грижи“. Придобива образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ през 2006 г., а през 2009 г. - специалност по „Социална медицина и организация на денталното здраве“ от Медицински Университет – София. През 2009 г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Дентално здраве и качество на живот при пациенти над 65-годишна възраст“, за което ú е присъдена образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ през 2010 г. От 2016 г. заема академична длъжност „доцент” към Катедра „Медицинска етика и право” във ФОЗ, МУ-София.

Публикации и научни интереси

Д-р Наталия Щерева-Николова има 52 общ брой на научните трудове. Автор е на 18 публикации в учебници, учебни помагала и монографии в България, 29 - в научни  списания и сборници, от които 5 в чуждестранни издания. Научните трудове на д-р Наталия Щерева-Николова имат общо 20.821 IF от Journal Citation Reports. Има над 50 цитации в чужбина и 14 в България.

Научно-изследователската и практико-приложната дейност на д-р Наталия Щерева-Николова е насочена основно в следните направления: медицинска етика и етични проблеми на общественото здраве, дентално здраве и качество на живот, здравно осигуряване, социална медицина и обществено здраве.

Членство в организации

 

Д-р Наталия Щерева-Николова е член на Българско научно дружество по обществено здраве от 2017 г. От 2003 г. е член на Българския Зъболекарски Съюз. Също е член на Общото събрание на Медицинския Университет, в продължение на 10 години (от 2005 г. до 2015 г.) е била член и на Факултетния съвет на Факултета по Обществено здраве към Медицински Университет – София.