ГЛ. АС. Д-Р НАТАЛИЯ ЩЕРЕВА-НИКОЛОВА, ДМ

ГЛ. АС. Д-Р НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВА ЩЕРЕВА-НИКОЛОВА, ДМ


Д-Р Наталия Михайлова Щерева-Николова е завършила Стоматологичния факултет при Медицинския Университет – София през 2002 г. От 2003 г. е асистент в катедрата по „Медицинска етика” към Факултета по Обществено Здраве при Медицинския Университет – София. През 2007 г. е престепенувана от „асистент” в „старши асистент”. Преподава на студенти от бакалавърските програми на Факултета по Обществено Здраве по социална медицина. Член е на факултетния съвет на Факултета по Обществено Здраве. През 2006 г. се дипломира с магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” във Факултета по Обществено Здраве при Медицинския Университет – София. От 2009 г. има придобита специалност по „Социална медицина и обществено дентално здраве”, база за обучението й е Факултета по дентална медицина при Медицинския Университет – София. Участвала е в един международен и няколко национални проекта в областта на общественото здраве. Има публикации в национални и международни списания, както и участия в национални и международни конгреси, конференции и семинари. Владее писмено и говоримо английски език.