ГЛ. АС. ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА

ГЛ. АСИСТЕНТ ЖЕНЯ ГЕОРГИЕВА


Гл. ас. Женя Георгиева е магистър по психология, с едногодишна следдипломна квалификация по социална психология към СУ „Св. Кл. Охридски” и 2-годишна специализация по превантивни интервенции към Атинския институт „Антропос”. В реномирани професионални институции в Европа и САЩ е получила квалификация по практически психологични подходи, методи за консултиране на индивиди, семейства, групи и организации, психотерапевтични методи, сред които: психология на човешките системи, процес-ориентирана психология, фамилна терапия, арт-терапия, психо-социални интервенции за оптимизиране на интер-културните взаимодействия в обществото. Включена е в Националния регистър на психотерапевтите в България.
Учредителен член и екс-председател на Българската асоциация по психотерапия. Член на редица български, европейски и световни професионални сдружения. Учредителен координатор на Международната мрежа за анализ и оптимизиране на психо-социалното измерение на обществата в преход „Системи в преход”. Упълномощена от Европейската асоциация по фамилна терапия  в позицията старши преподавател по системен подход и фамилна психотерапия. Владее най-съвременните интерактивни методи на преподаване. Има 22-годишен опит с практическо обучение на психолози, лекари, социални работници, учители и медицински сестри и 20-годишен опит във внедряване на превантивни програми в общността. Била е Председател на организационния комитет, както и Председател на научния комитет на международни професионални форуми.
Ръководител и участник в редица български и европейски проекти. Автор на 106 научни публикации, между които 9 - в монографии и ръководства на български, английски и френски език. Носител на Наградата на Световната психиатрична асоциация и Наградата на Международната фондация за световно разбирателство „Масерман” със седалище Чикаго, Илиноис, САЩ.
Научна дейност във ФОЗ: 45 научни публикации и научни съобщения, от които: 9 научни публикации в монографии, учебници, ръководства; 12 публикации в сборници и научни списания; 5 публикации в интернет; 19 доклади, изнесени на научни форуми.
Участие в 7 научни проекта: 2009г. „Психо-социална превенция и укрепване на психичното здраве на деца с повишен риск”; 2008г. „Превенция на употребата на наркотици”; 2006-2008г. Национален консултант по проект „Да чуем детските мечти”; 2007г. Специализирано помагало за хора с увреждания „Как да си намерим работа”; 2006-2007г. Водещ изследовател в „Поредността  на раждането – вероятен фактор за шизофрния„; 2005г. „Град в преход” /Глъбинно изследване на перцепцията за София във времевото и измерение/; 2005г. „Практическо обучение за работа с училища и семейства на новосъздадената група от 25 координатори по превенция на наркоманиите към Столичния общински съвет по наркотични вещества”; 2002-2003г. „Превантивен център за социално слаби деца и семейства”.