ДОЦ. РУМЯНА ЯНЕВА, ДМ

 

 

 Биография

Възпитаник на Факултета по обществено здраве при Медицински университет-София. Бакалавър по „Здравни грижи“, магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт. През 2007 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защитена дисертация на тема „Система за остойностяване на болничните продукти при лечението на хоспитализираните болни в Университетска МБАЛ „Царица Йоанна“ – ЕАД“. Работила е като статистик и специалист в отдел „Информационно обслужване“ на болницата. През 2008 г. въз основа на спечелен конкурс заема длъжността асистент в Катедрата по икономика на здравеопазването при Факултета по обществено здраве към МУ-София, от 2009 г. – главен асистент, впоследствие главен административен асистент и от 2014 г. доцент. Има придобита специалност „Икономика на здравеопазването“, понастоящем е зачислена в специалността „Правно регулиране в здравеопазването“. Участник в изследователски екип при разработването  на проект „ГРАНТ - 2011” в Медицински университет – София по Договор  № 38/2011г. от конкурс „ГРАНТ -2011” на тема: „Методика за прилагане на равновесната точка за оптимизиране финансовото състояние на болничните отделения”. Научният отчет на изследователския проект е приет с „Висока“ оценка от Съвета по медицинска наука. Преподавател по Проект рег. № BG051PO001 – 4.3.04-0069 “ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” за извършване на дейност „Разработване на електронни модули за обучение по дисциплини в магистърския и бакалавърския учебен план и разработване на съдържание за виртуална библиотека”, 2013 г.

Публикации и научни интереси:

Автор на „Микроикономикс на болничното лечебно заведение. Ръководство за упражнения и семинари, Симелпрес, С., 2011, 222 с.    ISBN 978-954-9487-86-2“ и 95 публикации предимно в областта на болничната икономика. Участва в множество български и международни научни форуми. Има 70 цитации. Член на организационния комитет на сборник „Контакт 2015 – Интердисциплинната идея в действие“ и на International Scientific School “Paradigma”, Summer-2015, Medicine, Selected Papers.

Членство в организации:

Член на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българската асоциация по лекарствена информация и на Интердисциплинната гражданска академия.