ДОЦ. РУМЯНА ЯНЕВА, ДМ

 

 

От 2008 г. асистент в Катедрата по икономика на здравеопазването. През 2007 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” въз основа на защитена дисертация на тема „Система за остойностяване на болничните продукти при лечението на хоспитализираните болни в Университетска МБАЛ „Царица Иоанна” – ЕАД”. Завършва Факултета по обществено здраве към МУ – София през 2004 г., магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт.

До 2008 г. работи като специалист и статистик в отдел „Информационно обслужване” в УМБАЛ „Царица Иоанна” ЕАД. Автор е на 18 публикации предимно в областта на болничната икономика. Има 9 участия в национални и международни научни форуми.