ДОЦ. ИК. ДОРОТЕЯ ЩЕРЕВА-ТЗУНИ, ДМ

 

Доц.ик. Доротея Щерева-Тзуни, дм, завършва висше образование в УНСС – София, през 1995 г. специалност „Счетоводство и контрол”. През 1999 г., след успешно завършен курс, получава лиценз от Агенцията за приватизация за Оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани и непреобразувани в търговски дружества. През 2006 г. завършва втора магистратура по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” във Факултета по обществено здраве, МУ – София. От 2011 г. придобива специалност по Икономика на здравеопазването. През 2012 г. след успешно защитена дисертацияполучава образователната и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. Академичният й път започва като асистен (2007 г.) във ФОЗ, МУ – София,а през2014 г. е избрана за доцент в Катедра „Икономика на здравеопазването“. Доц. Доротея Щерева-Тзунимногократно участва с доклади и постери на международни симпозиуми и конференции. Участник е в Международния проект INTERREG III “Creation of Cross-Border Cooperation Network for Research, Education and Training in Public Health of Bulgaria and Greece Cross-Border Region” – 2008 г. Автор и съавтор е на монографиии на повече от 40 публикации, на български, английски и руски езицив наши и международни списания, с интереси в областта на здравната икономика, финансиране на здравеопазването, здравната политика и мениджмънт, икономически анализ в здравеопазването, финансиране наизпълнителите на здравни услуги и др.Доц. Доротея Щерева-Тзунипреподава „Въведение в икономическите знания”,  „Икономика на здравеопазването”, „Модели на финансиране на здравни системи” и др. на студентите, както и на специализантите в курсовете по СДО, ръководител и рецензент на дипломанти от бакалавърските и магистърските програми на Факултета по Обществено здраве, МУ- София.Член е на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.