ДОЦ. ИК. ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА-ГОТОВА, ДМ

Биография

Родена в гр. София. През 2002 г. завършва Университета за национално и световно стопанство – София, магистър по икономика „Международни икономически отношения“. 2006 г. придобива специалност по “Икономика на здравеопазването” в Медицински Университет – София, 2010 г. – магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт в същия университет. През юни 2009 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Подходи за оптимизиране финансирането на първичната извънболнична медицинска помощ у нас” и придобива научната и образователна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”.

От 2001 г. работи като експерт в Националния статистически институт и организира, и координира провеждането на семинари, международни срещи и други прояви с международно участие в страната и чужбина, както и дейностите за сътрудничество със статистическата служба на Европейския съюз (Евростат). През 2002 г. след спечелен конкурс започва работа като асистент в Катедрата по Икономика на здравеопазването при Факултета по Обществено здраве на Медицински Университет - София. От 2006 г. е старши асистент към Катедрата, а от 2011 г. е престепенувана в главен асистент. През април 2014 г. след успешен конкурс заема академичната длъжност „доцент“.

Преподавателска и научна дейност

Води лекции и семинарни занятия на студенти от специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и „Управление на здравните грижи“ по дисциплините „Икономика на здравеопазването“, „Въведение в икономическите знания“, „Модели на финансиране на здравни системи“ и „Финансов мениджмънт в здравеопазването“ и на специализанти по икономика на здравеопазването. Осъществява научно ръководство на дипломанти и докторанти.

Автор е на над 80 научни публикации в български и международни издания в областта на общественото здраве, икономика на здравеопазването и проблемите на първичната извънболнична медицинска помощ. Съавтор е в 5 монографии – „Ръководство по икономика на здравеопазването“, „Ръководство по финансов мениджмънт в здравеопазването“, „Методологични подходи за икономическа оценка на здравни програми“, „Въведение в икономическите знания“ и „Икономика на здравеопазването“. Има над 80 положителни цитирания. Участва в разработването на научни проекти. Участник е и в редица международни и национални научни конгреси и конференции.

Научните интереси на доц. Цветелина Петрова-Готова са в следните области: икономика на здравеопазването; обществено здраве; социално-икономически проблеми в здравеопазването; здравен мениджмънт; финансов мениджмънт в здравеопазването, инвестиции в здравеопазването, модели на финансиране на здравни системи. 

Член е на: Общото Събрание на Медицински Университет София, Факултетен Съвет на Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет София, Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и Българското научно дружество по обществено здраве.