ДОЦ. ИК. ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА-ГОТОВА, ДМ

ДОЦ. ИК. ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА-ГОТОВА, ДМ


През 2002 г. завършва Университета за национално и световно стопанство - София, магистър по икономика „Международни икономически отношения”.
По-късно през същата година спечелва конкурс за асистент към Катедра „Икономика на здравеопазването” при Факултета по обществено здраве, Медицински Университет – София.
От 2006 г. е старши асистент към катедрата.
През 2006 г. придобива специалност по “Икономика на здравеопазването” в МУ – София.
През юни 2009 г. защитава дисертационен труд на тема „Подходи за оптимизиране финансирането на първичната извънболнична медицинска помощ у нас” за придoбиване на образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”.
Научнопреподавателска дейност
- Води семинарни занятия на студенти по икономика на здравеопазването в Медицински университет – София.
- Съавтор е на ръководство за практически упражнения по икономика на здравеопазването.
- Автор е на 20 научни публикации в областта на икономика на здравеопазването, социално-икономически проблеми и финансиране на първичната извънболнична медицинска помощ.
- Има 14 участия в международни и национални научни форуми.
Член е на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт.