ДОЦ. ИНЖ. НИКОЛАЙ ПОПОВ, ДМ

ДОЦ. ИНЖ. НИКОЛАЙ ПОПОВ, ДМ


Образование и професионален път: Н. Попов завършва през 1993 г. икономически колеж, през 1999 г. магистратура "Горско стопанство" в Лесотехнически университет София, през 2002 г. магистратура "Обществено здраве и здравен мениджмънт" в Медицински Университет – София. През 2003 г. след конкурс е назначен за aсистент в Катедра по икономика на здравеопазването, ФОЗ, МУ-София. От 2008 г. след защита на дисертационен труд на тема „Управление на финансовия ресурс при доброволното здравно осигуряване" е престепенуван в гл. асистент, а от 18.01.2010 г. придобива научно звание доцент. Притежава богат опит в областта на доброволното здравно осигуряване, работил над 10 години в един от най-големите здравноосигурителни фондове, където израства до длъжност финансов директор.


Учебна дейност: Води лекции и упражнения по Здравна информатика на специалностите Медицинска сестра и Акушерка, води лекции и упражнения по Медицинска статистика и информатика на студенти редовно и задочно обучение от специалностите Управление на здравните грижи и Обществено здраве и здравен мениджмънт. Води лекции и упражнения по информатика в Медицински колеж при МУ- София "Йорданка Филаретова".


Научна дейност: Автор на две монографии - една самостоятелна „Дружествата за доброволно здравно осигуряване – фактор за просперитета на българското здравеопазване” и една в съ-авторство „Актуални проблеми на стареенето и старостта” под редакцията на проф. Ц. Воденичаров. Има над 40 публикации в български и международни издания в областта на здравния мениджмънт и здравното осигуряване. Участва в два проекта, финансирани от Съвета по медицинска наука при МУ-София, получили отлична оценка. Проектът на тема „Анализ и оценка на частен здравноосигурителен фонд (ЗОФ)" получава почетната награда „Signum Laudis Pro Scientiae Meritis" на Медицинския университет - София за най-успешна научна разработка.