ПРОФ. ИНЖ. НИКОЛАЙ ПОПОВ, ДМ

ПРОФ. ИНЖ. НИКОЛАЙ ПОПОВ, ДМ

 

Проф. Николай Попов завършва през 1993 г. икономически колеж в София. През 1999 г. придобива магистърска степен по „Горско стопанство“ в Лесотехнически университет София, а през 2002 г. втора магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ в Медицински Университет – София. През 2003 г. след конкурс е назначен за aсистент в катедра „Икономика на здравеопазването“, ФОЗ при МУ-София. От 2008 г. след защита на дисертационен труд на тема „Управление на финансовия ресурс при доброволното здравно осигуряване“ е престепенуван в гл. асистент, през 2010 г. придобива научно звание доцент (ВАК 26023/18.01.2010г.), а от 2017 г. заема академичната длъжност професор. Имапридобити специалности „Икономика на здравеопазването” и „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“. Участва в четири проекта. Два от проектите са финансирани от Съвета по медицинска наука при МУ-София, получили отлична оценка, като проектът на тема „Анализ и оценка на частен здравноосигурителен фонд (ЗОФ)" получава почетната награда „Signum Laudis Pro Scientiae Meritis“ за най-успешна научна разработка. Проектът „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве“ е съфинансиран от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013. Работил е над 10 години в дружество, лидер на здравноосигурителния пазар, където израства до длъжност финансов директор.

Преподава на студенти от бакалавърските и магистърски програми по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, „Управление на здравните грижи“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и „Лекарски асистент“. Преподава „Информатика“ на всички специалности в Медицински колеж „Йорданка Филаретова”.

Научен ръководител е на седем докторанти /четирима успешно защитили/, 30 дипломанти и е рецензент на над50 дипломни работи в магистърските програми във ФОЗ.Рецензент е към Съвета по медицинска наука при МУ-София.

  

Публикации и научни интереси:

Автор на над 100 публикации в областта на здравното осигуряване, икономика на здравеопазването, здравния мениджмънт, приложение на ИКТ в здравеопазването и обучението на студенти, социално-икономически проблеми, демографско развитие - проблеми и тенденции, първична и болнична медицинска помощ и др. Автор на три монографии една самостоятелна и две в съавторство и е съавтор в два учебника.

 

Членство в организации:

  • Националното Сдружение по Здравна политика и мениджмънт;
  • Българското научно дружество по обществено здраве;
  • Българското сдружение по превантивна медицина.