ПРОФ. Д-Р ТИХОМИРА ЗЛАТАНОВА, ДМ

 

Проф. д-р Тихомира Златанова, дм

Ръководител на Катедра "Икономика на здравеопазването"

 


Завършва Медицински Университет – София през 2000 г. Работи като лекар ординатор в ЦСМП гр. Перник от 2001 г., като ОПЛ – помощник в гр. София от 2002 г., а от 2005 г. е асистент в Катедра „Икономика на здравеопазването” при Факултета по обществено здраве, МУ - София. През 2007г. престепенувана в главен асистент. През 2004 г. придобива сециалност „Икономика на здравеопазването”. През 2005 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” въз основа на защитена дисертация на тема „Оценка на потребностите като елемент на контролирания пазар на здравни услуги в първичната медицинска помощ”. Член е на Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт и е технически секретар на Управителния съвет на сдружението. Член е на Българския лекарски съюз. Член е  на редакционната колегия на списание „Здравна политика и мениджмънт” и е един от двамата координатори на „Дискусионен клуб”. Автор е на 41 публикации в областта на първичната извънболнична медицинска помощ, икономика на здравеопазването, доброволното-здравно осигуряване . Има 12 участия в национални и международни научни форуми.