ПРОФ. Д-Р ТИХОМИРА ЗЛАТАНОВА, ДМ

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО” 

  

 

Биография:

Т. Златанова е родена в град Сливен. Завършва Медицински факултет на Медицински Университет – София през 2000 г. От 2001 до 2005 г. работи последователно: като лекар-ординатор в ЦСМП гр. Перник; в служба трудова медицина в гр. София и ОПЛ - помощник. Д-р Т. Златанова е първият редовен докторант във ФОЗ. От 2005г. до момента заема последователно следните длъжности: асистент, главен асистент, доцент /от 2010г./ и професор /от 2014г./ в Катедрата по икономика на здравеопазването, при Факултета по обществено здраве, Медицински Университет – София. От 2013г. е ръководител  на същата катедра. През 2005 г. придобива образователна и научна степен „доктор” по научната специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”. С призната специалност по „Икономика на здравеопазването” от 2004 г. и „Социална медицина и здравен мениджмънт” от  2015 г.

Участва в преподавателската дейност на студенти от бакалавърските и магистърски програми по специалностите “УЗГ“ и  „ОЗЗМ“ от ФОЗ по следните дисциплини: Въведение в икономическите знания”, „Икономика на здравеопазването”, „Модели на финансиране на здравните системи, „Организация и управление на спешната медицинска помощ” и Финансов мениджмънт в здравеопазването.

Научен ръководител на: осем докторанта /4 от които  успешно защитили/, 25 специализанти  по специалността „Икономика на здравеопазването”, 49 успешно защитили дипломанта във ФОЗ, МУ - София и рецензент на 60 дипломни работи в магистърски програми по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" и "Управление на здравните грижи".

Участва в преподаване на специалността на английски език  по учебна дисциплина Health Economics” за специалност „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „Магистър” в Кипър /Никозия/. Участник в изследователските екипи при разработването на пет проекта.

Публикации и научни интереси:

Автор на над 130 публикации в областта на първичната извънболнична медицинска помощ, икономика на здравеопазването, здравния мениджмънт, социално-икономически проблеми, доброволното здравно осигуряване, образование, обучение и информационни технологии в здравеопазването и др., в т.ч. 5 монографии в съавторство и 15 участия в научни форуми.

Член на редакционната колегия на списание Здравна политика и мениджмънт.

 

Членство в организации: 

Заместник - Председател на Националното Сдружение по Здравна политика и мениджмънт. Член на Български Лекарски Съюз. Чен на “Balkan Medical Union” и на „Balkan Association of History and Philosophy of medicine”. Член на общото събрание на МУ- София, Член на факултетен съвет на ФОЗ, МУ-София.