ДОЦ. Д-Р РАЛИЦА ЗЛАТАНОВА-ВЕЛИКОВА, ДМ

ГЛ. АС. Д-Р РАЛИЦА ЗЛАТАНОВА-ВЕЛИКОВА, ДМ


Професионален път:
Завършва Медицински Университет – София през 2000 г. Работи като лекар-ординатор в ЦСМП гр. Перник от 2001 г., а от 2006 г. е асистент в Катедра „Здравена политика и мениджмънт” при Факултета по обществено здраве. Защитава дисертационен труд на тема „Организационни проблеми в дейността на общопрактикуващите лекари” през март 2006 г. и е избрана за главен асистент.
Специалност: „Социална медицина и здравен мениджмънт” през 2006 г. Публикации: 29 публикации в областта на първичната извънболнична медицинска помощ, здравния мениджмънт, социално-икономически проблеми, икономика на здравеопазването, доброволното здравно осигуряване и др., в т.ч. една монография в съавторство и 15 участия в научни форуми.
Членство в организации: Член на Български Лекарски Съюз; Член на Националното Сдружение по Здравна политика и мениджмънт.