ПРОФ. ДОБРИАНА СИДЖИМОВА, ДФ

 


   

Родена на 18. 03. 1075 г., гр. София.

Средното си образование завършва през 1993 г. в 35-та езикова гимназия “Калинин”, гр. София.

През 1993 г. е приета в СУ “Св. Климент Охридски” във Факултета по славянски филологии в специалност: Руска филология. През 1998 г. завършва първото си висше образование със степен магистър.

През периода 1996–2001 г. в СУ “Св. Климент Охридски” следва във Факултета по журналистика и масови комуникации в специалност: Връзки с обществеността. Защитава с отличие дипломна работа на тема: “Рекламата и народопсихологията” с научен ръководител проф. Марко Семов, дфн и завършва второто си висше образование с магистърска степен.

Приета е в магистърската програма във Факултета по обществено здраве, при МУ-София и през 2008 г. защитава дипломна работа и придобива магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт.

Редовен докторант е в СУ “Св. Климент Охридски” и през 2005 г. защитава дисертация на тема “Рекламният текст и неговата трансформация в чуждоезичен културен контекст”.

През 2014 г. придобива Специалност по Икономика на здравеопазването.

Професионалният път започва през 2000 г. като старши експерт в отдел “Пресцентър” в дирекция “Връзки с обществеността” в Националната здравноосигурителна каса. Член на комисия по процедура за избор на консултант „Primary and Ambulatory Care Reform – Public Information” (RFP 017/E), по проект „Реформа в здравния сектор”, финансиран от МЗ на Р. България и Международната банка за възстановяване и развитие (2001).

През 2006 г. след конкурс е назначена за асистент в МУ – София във Факултета по обществено здраве в Катедрата по медицинска педагогика. През 2009 г. е преназначена в Катедрата по здравна политика и мениджмънт.

През 2008 г. придобива научното звание “доцент”.

През 2016 г. придобива научното звание “професор”.

В периода 2007 - 2012 г. е отговорен секретар и връзки с обществеността на списание „Здравна политика и мениджмънт”. От 2016 г. и понастоящем е главен редактор на списание „Здравна политика и мениджмънт”.

Автор на книгата „Рекламата и общественото здраве”.

До края на 2017 г. има 106 публикации в авторитетни национални и международни научни издания.

Един от учредителите на Българска асоциация за лекарствена информация през 2010 г. 2010-2013 - член на Управителния съвет. 2013-2015 г. – Председател на УС на БАЛИ. От април 2015 г. и понастоящем е зам. председател на асоциацията.

Член на инициативата на Министерски съвет „Партньорство за здраве” в Работна група „Лекарствена политика” от 2015 г.

 

Член на: Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт; Съюз на учените в България; Българско национално дружество по обществено здраве.