ПРОФ. ДОБРИАНА СИДЖИМОВА, ДФ

 

 


   

Родена на 18. 03. 1975 г., гр. София.
Средното си образование завършва през 1993 г. в 35-та езикова гимназия “Калинин”, гр. София.
    През 1993 г. е приета в СУ “Св. Климент Охридски” във Факултета по славянски филологии в специалност: Руска филология. През 1998 г. завършва първото си висше образование със степен магистър.
    През периода 1996–2001 г. в СУ “Св. Климент Охридски” следва във Факултета по журналистика и масови комуникации в специалност: Връзки с обществеността. Защитава с отличие дипломна работа на тема: “Рекламата и народопсихологията” с научен ръководител проф. Марко Семов, дфн и завършва второто си висше образование с магистърска степен.
    Приета е в магистърската програма във Факултета по обществено здраве, при МУ-София и през 2008 г. защитава дипломна работа и придобива магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт.
    Редовен докторант е в СУ “Св. Климент Охридски” и през 2005 г. защитава дисертация на тема “Рекламният текст и неговата трансформация в чуждоезичен културен контекст”.
Професионалният път започва през 2000 г. като старши експерт в отдел “Пресцентър” в дирекция “Връзки с обществеността” в Националната здравноосигурителна каса. Член на комисия по процедура за избор на консултант „Primary and Ambulatory Care Reform – Public Information” (RFP 017/E), по проект „Реформа в здравния сектор”, финансиран от МЗ на Р. България и Международната банка за възстановяване и развитие (2001).
През 2006 г. след конкурс е назначена за асистент в МУ – София във Факултета по обществено здраве в Катедрата по медицинска педагогика. През 2009 г. е преназначена в Катедрата по здравна политика и здравен мениджмънт.
През 2008 г. придобива научното звание “доцент”.
От 2007 г. е отговорен секретар и връзки с обществеността на списание „Здравна политика и мениджмънт”.
Автор на книгата „Рекламата и общественото здраве”.
До октомври 2009 г. има 51 научни публикации.
Член на Националното Сдружение по Здравна политика и мениджмънт. Член на Българското дружество по връзки с обществеността.