ПРОФ. Д-Р ТАТЯНА БЕНИШЕВА – ДИМИТРОВА, ДМН

 

 

Проф.Татяна Бенишева-Димитрова, дмн е магистър по медицина, магистър по здравен мениджмънт към МУ - София и магистър по лекарствени регулации към университета в Бон,Германия.

Завършва с награда магистърска степен по лекарствени регулации и подходи (2004/2005г.) към университета на Бон, Германия, чрез стипендия EC-CADREAC.


Тя е професор във Факултета по обществено здраве към Медицинския университет в София, преподавател по лекарствени регулации, фармакоикономика и мениджмънт в здравеопазването от 2006 г. Зам. декан е за периода 2012-2013 г.

През 2010г защитавадисертационен труд на присъждане на научна степен, доктор на медицинските науки,„Съвременни разрешителни режими за лекарствени продукти в Европейския съюз, включително и в Р. България“ (автореферат, 2010, ISBN -978-954-92547-2-3).

Има повече от 75 публикации в лекарствените регулации в чужди и наши списания и е член на редакционни колегии на списания „Здравна политика и мениджмънт“ и „Медицински меридиани“. Допълнително е гост преподавател във Фармацевтичен Факултет в преподаване на СДО и регулации на козметични продукти в ЕС в Медицинския колеж към МУ-София.

Освен преподавателска дейност работи и като експерт в области като  разрешителни режими на лекарства, клинични изпитвания, лекарствена безопасност, цени и реимбурсиране с лекарства, фармакоикономика, включително и оценка на здравни технологии. Ръководител е на научни проекти към МУ-София, „Докладване на нежеланите лекарствени реакции сред медицинските специалисти“ за 2012 г и  Проект „Анализ на системата за безопасност при лекарствените продукти и докладване на нежеланите лекарствени реакции от пациенти“ за 2013 г.

През 2010г е получава награда „Златна Панацея“ на МУ-София.

 

Кариерата започва като ординатор в Окръжна болница в град Кюстендил, след което продължава като научен сътрудник в Държавния институт за лекарствени продукти (ДИКЛС), днес Изпълнителна агенция за лекарства (ИАЛ).  След дългогодишен опит, повече от 10 години в ИАЛ, работи като съветник към Комисия по здравеопазване към 38 Народно Събрание 1998-2000 г.

Проф. Бенишева е била директор на дирекция „Лекарствена политика” в Министерство на здравеопазването (2000-2005г.) За периода 2000-2004 г. е заместник-председател на Комисията по ценообразуване и член на Комисията по позитивния лекарствен списък.

Тя е първият председател на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти  към Министерски съвет за периода 2013-2014г. и спечелва европейски проект ОПАК за създаване на информационна система на институцията

Специализирала е в Германия в Паул Ерлих Институт (PEI) Германия,1990 -1992г, икакто и редица други специализации катоPHARE, в Германия, Обединеното Кралство, Нидерландия, Дания  и по здравен мениджмънт в EckerdCollegeв  САЩ-Тампа Флорида 1999 г. Специализира в немските регулаторни органи BFaRMи PEI-2005г. Участва в над 40 обучения и семинари в ЕС от 2010 г . насам.

Член е на неправителствените организации български, като БАКП  както и на чужди като DGRA, DIA, където е била член на AdvisoryBoardEurope - ACEза Европа.2010-2014г..

Председател на Българската асоциация за лекарствена информация от 2010г., в която членуват над 53 фарма - компании икъдето се създава открит диалог между индустрия, академични среди  и регулаторните органи в областта на лекарствените продукти  и за пет години организира 25 обучителни семинари вкл. и курсове. От 2015 г е член на УС на Съюза на медицинските специалисти.

Била консултант на ThompsonReuters(2006 -2012г.) , където разработва българския модул с 28 лекарствени направления. От 2016г консултант към Европейската Комисия към PLACassignmentmedicinalproductpricing.