ПРОФ. МАГДАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА, ДМ

 

ЗАМЕСТНИК ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

 

 

Обучение

Полувисше медицинско образование - мед. сестра общ профил (1981); Висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалността “Здравни грижи” с професионална квалификация ръководител на здравни грижи и преподавател в медицински колеж, МУ-София (1998); Висше образование на образователно квалификационна степен "магистър" по специалността Обществено здраве и здравен мениджмънт с професионална квалификация “здравен мениджър”, МУ-София (2003); Образователна и научна степен „доктор” по научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията ш.03.01.53 (2007); Доцент в Катедрата по Здравни грижи (2008).

Специализации

Проблеми на Анестезиологията (1989); Обществено здравеопазване – Париж (1997); Обществено здравеопазване - Брюксел (2000); Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична и диагностично-консултативна дейност (2003)

Професионален път

Медицинска сестра - Клиника по гнойно-септична хирургия НИСМ "Н. И. Пирогов” (1981-1991); Старша Медицинска сестра в Клиника по гнойно-септична хирургия  МБАЛСМ "Н. И. Пирогов" (1991–1995); Експерт в отдел "Медицинско образование" на МЗ (1995-1997);

Завеждащ студентска канцелария във Факултет "Сестринско дело" при МУ-София (1997-1998); Началник студентска канцелария във ФОЗ при МУ-София (1998-2005); Началник отдел студентско обучение във ФОЗ при МУ-София (2005); Заместник декан по Учебната дейност във ФОЗ (2015).

Членство в научни и професионални организации: председател  на Български съюз на полувисшите медицински специалисти; член на управителния съвет на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Награда за принос към сестринското обучение и в образованието на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Участие в международни проекти

Ръководител на проект по Програма ФАР (1993-1998) BG 93 01/02/05 L002 в две направления: създаване на висше образование за ръководни кадри медицински специалисти (старши и главни медицински сестри, акушерки, рехабилитатори); организация на базисното обучение на медицинските специалисти – медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, медицински лаборанти, рентгенови лаборанти, помошник фармацевти, социални работници, санитарни инспектори, фелдшери, масажисти.

Административен секретар по Проект "ТЕМПУС - ФАР"AC (2000-2002) IEP – 1356098 разработване на Специализации за медицински сестри по обществено здравеопазване, Оперативна и превързочна техника, Реанимационни и анестезиологични грижи “Анкетъор” по Проект на световна банка за проучване на доболничната помощ

Участие в проект Домашни грижи на БЧК (2002-2006).

Проект Леонардо да Винчи ІІ - Развитие на компетенциите на старшите медицински сестри (2002-2006).

Технически секретар по Проект обучение по здравен мениджмънт Магистърски програми на Фондация „Отворено общество” (2002-2004).

Организационен секретар на проект CONF BG – 2006 г. Предизвикателства пред здравеопазването в разширена Европа – опит на държавите членки и перспективи пред присъединяващите се държави.

Технически секретар на консултативeн съвет по здравни грижи (2007).