Дисциплини

ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА КАТЕДРА “ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”

 

СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ"

СТЕПЕН "МАГИСТЪР"

Ø  Здравен мениджмънт І част /Основи на здравната политика/

Ø  Здравен мениджмънт ІІ част /Управление на здравните ресурси/

Ø  Здравен мениджмънт ІІІ част /Управление на здравните дейности/

Ø  Международно здравно сътрудничество

Ø  Международни здравни организаци и програми

Ø  Медицинска социология

Ø  Организационна промяна в здравеопазването

Ø  Маркетинг в здравеопазването

Ø  Методика и организация на научно-изследователската работа

Ø  Мениджмънт на времето в здравеопазването

Ø  Здравна политика. Здравнополитически анализи.

Ø  Стратегическо планиране

 

СПЕЦИАЛНОСТ "УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ"

СТЕПЕН "МАГИСТЪР" 

Ø  Маркетинг в здравеопазването

Ø  Медицинска социология

Ø  Здравна политика. Здравнополитически анализи.

Ø  Стратегическо планиране

Ø  Маркетинг на здравните услуги – СИД

Ø  Мениджмънт на времето на мениджърите по здравни грижи - ФД

 

СПЕЦИАЛНОСТ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”

СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР":

Ø  Въведение в здравния мениджмънт

Ø  Мениджмънт на ресурсите в здравеопазването

Ø  Здравно осигуряване

Ø  Стратегически мениджмънт в здравеопазването

Ø  Управление на здравното обслужване – извънболнична и болнична помощ

Ø  Международно здравно сътрудничество

Ø  Медицинска социология

Ø  Маркетинг в здравеопазването

Ø  Мениджмънт на финансовите средства в здравеопазването на Република България

Ø  Мениджмънт на качеството в здравеопазването - СИД

Ø  Бизнес-планиране в здравеопазването – СИД

Ø  Стил на лидерство и мениджмънт – СИД

Ø  Пазарни отношения в здравеопазването – ФД

Ø  Мениджмънт на кариерата – ФД

Ø  Мениджмънт на организационната промяна в здравеопазването – ФД

Ø  Реформите в съвременните здравни системи - основни характеристики и тенденции – ФД

 

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР":

Ø  Основи на управлението в здравеопазването

С модул Здравна политика и здравеопазни системи

С модул Лекарствена политика

Ø  Методология и методика на научно-изследователската дейност

Ø  Маркетинг на здравните грижи –СИД

Ø  Медицинска социология - СИД