Научна дейност

 

 

НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА ФОЗ

 ЗА 2010 г.

 

Монографии, части от монографии, учебници, сборници:

Балканска П., Емпатично поведение в медицинската практика. В: Медицинска педагогика, ЕКСПРЕС, Габрово, 2010, с. 216-225.

Балканска П., Ж. Христов, М. Александрова. Работа в екип и екипни взаимодействия. В: Медицинска педагогика, ЕКСПРЕС, Габрово, 2010, с. 226-238.

Балканска П., Ж. Христов. Професионално общуване и комуникативна компетентност. В: Медицинска педагогика, ЕКСПРЕС, Габрово, 2010, с. 203-215.

Бенишева Т., Съвременни разрешителни режими на лекарствени продукти в Европейския съюз, включително и в България – дисертационен труд за присъждане на научна степен „Доктор на медицинските науки” и автореферат, Роел 98,представен на Специализиран съвет на 18.02.2010 г.

Воденичаров Ц.  Десетте принципа на медика и мениджъра. СИМЕЛПРЕС. С., 2010, 140 с.

Воденичаров Ц., С. Попова, Медицинска етика, С., Екопринт, 2010, 230 с.

Петрова Н., М. Александрова. Самостоятелната работа на студентите. В: Медицинска педагогика. Учебник за студентите от факултетите по обществено здраве. Изд. ЕКСПРЕС, 2010, с. 176-184.

Петрова, Г., С. Младенова. Методи на обучение във Висшите медицински училища. В: Медицинска педагогика, изд. ЕКСПРЕС, Габрово, 2010.

Попов Т., Н. Петрова, М. Александрова. Здравни, хигиенни и психохигиенни аспекти на обучението. В: Медицинска педагогика. Учебник за студентите от факултетите по обществено здраве. Изд. ЕКСПРЕС, 2010, с. 239-244.

Попов Т., Н. Петрова, М. Александрова. Работоспособност и обучението на студентите. В: Медицинска педагогика. Учебник за студентите от факултетите по обществено здраве. Изд. ЕКСПРЕС, 2010, с. 245–250.

Попов Т., Ж. Христов, П. Балканска и др.  Медицинска педагогика, Габрово, изд. “ЕКСПРЕС”, 2010.

Попов Т.  Из балетната съкровищница. София, изд. ДЕФЕКТО.

Рибарова Ф.  Аронията-природен източник на богатство от антиоксиданти. В: Антиоксиданти – превенция и здравословно стареене, изд. Симелпрес, 2010, с. 277-282.

Рибарова Ф.  Оксиданти, антиоксиданти,храна и стареене. В: Антиоксиданти – превенция и здравословно стареене, изд. Симелпрес, 2010, с. 15-26.

Торньова, Б., С. Младенова.  Проблемност в обучението. В: Медицинска педагогика, изд. „ЕКСПРЕС”, Габрово, 2010.

Cоциална фармация и фармацевтично законодателство. Под ред. на проф. Г. Петрова и доц. Т. Бенишева, Инфофарма ЕООД, София, 2010.

Чакърова Л., Г. Петрова. Организационни форми на обучение в медицинските университети и колежи. В: Медицинска педагогика. Учебник за студентите от факултетите по обществено здраве. Изд. ЕКСПРЕС, 2010, с. 97-109.

Чакърова Л., Г. Петрова. Проблемно базирано обучение. В: Медицинска педагогика. Учебник за студентите от факултетите по обществено здраве. Изд. ЕКСПРЕС, 2010, с. 129-140.

Чакърова Л., Ж. Христов.  Етико-деонтологични аспекти на обучението. В: Медицинска педагогика. Учебник за студентите от факултетите по обществено здраве. Изд. ЕКСПРЕС, 2010, с. 251-257.

Чакърова Л., Н. Петрова. Проверяване и оценяване на знанията и уменията на студентите. В: Медицинска педагогика. Учебникза студентите от факултетите по обществено здраве. Изд. ЕКСПРЕС 2010, с. 151–159.

Чакърова Л., С. Младенова, Г. Петрова. Средства за обучение. В: Медицинска педагогика. Учебник за студентите от факултетите по обществено здраве. Изд. ЕКСПРЕС, 2010, с. 110-119.

Шипковенска Е. Съвременни модели и концепции за промоция на здраве и профилактика на болестите. В: Студентска екипна практика за превенция на метаболитния синдром, Акад. изд. Тракийски университет, 2010, с. 5-24.

 

Публикации в български реферирани списания: 

На кирилица:

Александрова  М.  Модели за непрекъснато обучение на медицинските сестри. В: Сборник от научни студии и стадии на ЮЗУ „Неофит Рилски”- Съвременното образование – мисия и визия. Унив. изд. „Неофит Рилски”, Благоевград, 2010, с. 459 – 462.

Байкова  Д.  Краткосрочен и дългосрочен здравен риск при дисбаланси в храненето на жени в предфертилна възраст –ХХVІІ Научно-технологична сесия „ Контакт 2010” – 21.10.2010, Изд. ТЕМТО, София, с. 78-82

Байкова  Д.  Сходства и различия между принципите на здравословно и диетично хранене –ХХVІ Научно-технологична сесия „ Контакт 2010” – 04.06.2010, Изд. ТЕМТО, София, с. 166-170

Байкова  Д.  Телесната маса на бременната жена – индикатор за здравето на майката и плода – ХХVІІ Научно-технологична сесия „ Контакт 2010” – 21.10.2010, Изд. ТЕМТО, София 73-77.

Балканска  П.  Има ли дефицит на лидери в здравеопазването – преодолим ли е?  Медицински меридиани, 2010, бр. 2,  с. 33-36.

Балканска  П., К. Попова, Н. Георгиев. Компетентностен дефицит в управлението на човешките ресурси в здравеопазването, акад. сп. Управление и образование, 2010, т. 6, кн. 4, с. 343-348.

Балканска П.  Концептуален модел за професионално развитие на здравните мениджъри в България, В: Иновации в образованието, изд. Фабер, В. Търново, 2010, с. 842-850.

Балканска  П., Мениджмънт на грижите за лица с дементен синдром – проблеми и перспективи, Сестринско дело, 42, № 2-3, 2010, с. 23-27.

Балканска  П., Н. Георгиев. Управление на човешките ресурси в здравеопазването, ориентирано към качество на изпълнението Интердисциплинната идея в действие, под ред. акад. Н. Манолов, изд. ТЕМПО, София, 2010, с. 180-184.

Балканска  П., Н. Георгиев. Ключови лидерски компетенции в сферата на здравеопазването, акад. сп. Управление и образование, 2010, т. 6, кн. 4, с. 349-353.

Балканска  П., Н. Георгиев, Т. Попов, К. Попова. Осигуряване и поддържане на компетентността в здравната организация като стратегическа функция на образованието, ХХV Научна конференция на ИНГА, София, 4 юни 2010 г., Сборник статии “Гражданската идея в действие”, София, 2010, изд. “ТЕМТО”, с. 185–189.

Балканска  П., Н. Георгиев, Я. Проданова. Модел на управленски компетенции на здравния мениджър, Интердисциплинната идея в действие, ТЕМПО, София, 2010, с. 151-154.

Балканска , П.  Психометрични индикатори за ангажираност и лоялност към здравната организация, Социална медицина, бр. 3, 2010.

Балканска П.  Сандвич-генерацията, Социална медицина, 2010, бр. 1.

Балканска П.  Стъпки към развитие и усъвършенстване на лидерската компетентност в сферата на здравеопазването, В: Иновации в образованието, изд. Фабер, В. Търново, 2010, с. 834-841.

Балканска, П., Я. Проданова, К. Попова, Компетентностен профил на ефективния лидер, Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, бр. 4, с. 100-103.

Балканска П., Я. Проданова, К. Попова. Компетентностен профил на ефективния лидер. Здравна политика и мениджмънт, 2010, бр. 4, с. 100-103.

Балканска П., Я. Проданова, М. Визева. Стимулираща образователна среда за развитие на управленска и лидерска компетентност в здравеопазването, В: „Съвременното образование – мисия и визии”, Унив. издателство, „Неофит Рилски”, Благоевград, 2010, с. 430-435.

Балканска П., Я. Проданова. Обучението  на персонала  в здравната организация – успешна  инвестиция и проява на управленска компетентност, Сестринско дело, 42, № 2-3, 2010, с. 28-31.

Бенишева Т., Р. Василева, И. Иванов. Сравнителен анализ на българското лекарствено законодателство относно клиничните изпитвания с лекарства от 1995-2009 г., Здравна политика и мениджмънт 2010, 10, бр. 3, с. 75-84.

Бенишева Т.  Отчитат ли се публично финансовите средства, изразходвани от НЗОК. Медицински Меридиани, 2010, том I, бр. 3, с. 3-10.

Бикова П.  Обучението на пациентите – приоритет на съвременното сестринство, Здравни грижи, бр. 3,2010, с. 12-14.

Воденичаров Ц.  Десетте принципа на медика и мениджъра. Осми принцип: Организирай. Здравна политика и мениджмънт. бр. 5, 2010.

Воденичаров Ц.  Десетте принципа на медика и мениджъра. Пети принцип: Бъди полезен. Здравна политика и мениджмънт, 2010, бр. 2.

Воденичаров Ц., Десетте принципа на медика и мениджъра. Седми принцип: Прогнозирай. Здравна политика и мениджмънт. 2010, бр. 4, с. 4-5.

Воденичаров Ц.  Десетте принципа на медика и мениджъра. Шести принцип: Планирай. Сп. Здравна политика и мениджмънт. 2010, бр. 3, с. 3-4.

Гладилов  Ст., Б. Борисов. Съвременни методи за икономически анализ и ролята им за повишаване ефективността на здравеопазването, Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, бр. 4, с. 16-19.

Димитрова М., И. Стамболова. Невербалната комуникация в процеса на оказване на здравни грижи. Здравни грижи, 2010, бр. 2, с. 9-12.

Димитрова М., И. Стамболова. Ролята на здравните професионалисти в профилактиката на бигорексията, Здравни грижи, 2010, бр. 4, с. 39-41.

Жеков А.  Здравната реформа в България в светлината на стратегическия мениджмънт. Здравна политика и здравен мениджмънт, 2010, 10, бр. 2, с. 47-49.

Жеков А.  Концепция и реализация на здравната реформа в България. Здравна политика и здравен мениджмънт, 2010, 10, бр. 1, с. 53-56.

Златанова – Великова Р., К. Попова, Л. Иванов. Непрекъснатост на медицинската помощ и ролята на съвременните информационни и комуникационни технологии, Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, бр. 2, с. 50-53.

Златанова Т., Р. Златанова–Великова. Динамика на разходите в здравеопазването на базата на системата на здравните сметки, ИНГА, 26-та научно-технологична сесия, КОНТАКТ 2010, “Интердисциплинарната идея в действие”, 29.10.2010, С., с. 131-136.

Златанова  Т.  Електронното здравеопазване – развитие и перспективи, ИНГА, Двадесет и пета научно-технологична сесия, КОНТАКТ 2010, 4 юни 2010, София, с. 146-150.

Златанова Т., Р. Златанова–Великова.  Динамика на разходите в здравеопазването на базата на системата на здравните сметки, ИНГА, Двадесет и шеста научно-технологична сесия, КОНТАКТ 2010, 29 октомври 2010, София, с.131-136.

Златанова-Великова Р., К. Попова, Л. Иванов. Непрекъснатост на медицинската помощ и ролята на съвременните информационни и комуникационни технологии. Здравна политика и мениджмънт, бр. 2, 2010, с. 50-53.

Златанова-Великова Р.  Модели за управление на качеството в здравеопазването, Двадесет и пета научно-технологична сесия, КОНТАКТ 2010, “Интердисциплинарната идея в действие”, 04.06.2010, София, с. 136-145.

Златанова-Великова Р., Т. Златанова. Парадоксите в българското здравеопазване – задължителните профилактични прегледи на лица над 18 години. Обща медицина, 2010, бр. 2, с. 27-32.

Златанова-Великова Р., Т. Златанова. Структура и динамика на хоспитализираната заболеваемост, 26-та научно-технологична сесия, КОНТАКТ 2010, “Интердисциплинарната идея в действие”, 29.10.2010, С., с. 137-142.

Златанова-Великова Р., Я. Проданова, Т. Златанова. Миграцията на здравни специалисти и последиците от нея. Здравна политика и мениджмънт, 2010,  10, бр. 3, с. 91-93.

Златанова-Великова  Р., Т. Златанова. Парадоксите в българското здравеопазване – задължителните профилактични прегледи на лица над 18 години. Обща медицина, 2010, бр. 2, с. 27-32.

Златанова-Великова, Р., Т.Златанова. Структура и динамика на хоспитализираната заболеваемост, ИНГА, Двадесет и шеста научно-технологична сесия, КОНТАКТ 2010, 29 октомври 2010, София, с. 137-142.

Златанова-Великова  Р., Я. Проданова, Т. Златанова. Миграцията на здравни специалисти и последиците от нея. Здравна политика и  мениджмънт, 2010, 10, бр. 3, с. 91-93.

Иванов Л., Д. Сиджимова, К. Попова. Кризисен ПР в здравеопазването. Здравна политика и мениджмънт, 2010, бр. 2,  с. 43-47.

Иванов  Л., Т. Бенишева, Л. Спасов. Публично отчитане на средствата на общественото здравеопазване в България. Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, бр. 2, с. 31-39.

Иванов  Л., Д. Сиджимова, К. Попова. Кризисен PR в здравеопазването. Здравна политика и мениджмънт, 2010, бр. 2, с. 43-46.

Иванова П., Ж. Павлова. Д-р Иван Селемински и бъдещите взаимоотношения на България с Европейската общност, Известия на Съюза на учените – Сливен, 16, 2010, с. 16-17.

Иванова  П. Другата България на Волга – Изгубената цивилизация. Асклепий, т. ІV (ХХІІІ), 2010, с. 166-167.

Иванова  П. Медико-етична проблематика в сп. „Асклепий” (2004-2009). Асклепий, т. ІV (ХХІІІ), 2010, с. 149-150.

Иванова  П. Медико-етични проблеми в „Асклепий”, Известия на Съюза на учените – Сливен, 2010, 16, с. 76-77.

Иванова  П. Пловдивският симпозиум на „Асклепий” и БАИФМ”. Асклепий, т. ІV (ХХІІІ), 2010, с. 146-148.

Иванова  П., М. Апостолов. Състояние, проблеми и перспективи на балканското историко-медицинско сътрудничество. Известия на Съюза на учените – Сливен, 2010, 16, с. 46-48.

Илиева Д., С. Евстатиева, Б. Борисов. Въвеждане на изискванията на Европейското законодателство при осигуряване на безопасност и здраве при работа в България. Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, 4, с. 71–77.

Илиева Д., С. Евстатиева, Я. Проданова. Въвеждане на изискванията на Европейското законодателство при осигуряване на безопасност и здраве при работа в България. Специални директиви при рисковете, свързани с експозиция на физични фактори и химични агенти. Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, 3, с. 63-69.

Йорданова А., З. Лалчев, Г. Георгиев, Е. Христова. Белодробен сърфактант при неонатален респираторен дистрес синдром. Акта медика, 2010.

Калпачки Р., К. Кирилов, А. Бочева, Л. Конова-Гергова, Н. Самарджиева. Обществените представи за епилепсията и тяхното отражение върху децата с това заболяване. Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, бр. 2; 23-30.

Калпачки Р., Н. Самарджиева, А. Бочева, Л. Конова-Гергова, К. Кирилов. Проучване на обществените представи за причините на болестта Епилепсия. Българска неврологична и психиатрична практика, 2010, 6, бр. 2.

Младенова  С. Оптимизиране на обучението на здравни кадри чрез използване на учебни алгоритми. В: Сб. Съвременното образование мисия и визии, Благоевград, 2010, с. 519–522.

Младенова  С., П. Балканска. Информираност на учениците по въпросите на сексуалната култура. В: Сб. Иновации в образованието, Шумен, 2010, с. 143–148.

Младенова  С., Разпространение на тютюнопушенето сред студенти обучаващи се в специалността „Управление на здравните грижи”, в сп. “Управление и образование”, 2010, VI, кн. 4, с. 272-275.

Москова  М., П. Балканска, И. Николова. Малкият екип в Медико-технична лаборатория – предимства и недостатъци. Интердисциплинната идея в действие, ТЕМПО, София, 2010, с. 89-92.

Москова  М., П. Балканска, Н. Костова. Влияние на интеграцията на студенти с нарушен слух при обучение по зъботехника. Интердисциплинната идея в действие, ТЕМПО, София, 2010, с. 86-88.

Москова  М., П. Балканска, Н.Костова, И. Николова,.За необходимостта от изработване на ръководства за упражнения по зъботехника за студенти с увреден слух. Интердисциплинната идея в действие, ТЕМПО, София, 2010, с. 96-98.

Павлова  Ж., Б. Борисов, Кр. Попова. Икономически аспекти на активното стареене. В: Антиоксиданти – превенция и здравословно стареене. София, Симелпрес, 2010, с. 98 – 106.

Павлова, Ж., Кр. Попова, Р. Доганова, Л. Иванов. Законът за обществените поръчки като инструмент в икономическото управление на болниците. Сп. Здравна политика и мениджмънт, 2010, бр. 3, с. 38 – 43.

Попов T., П. Балканска, С. Младенова, П. Трендафилова, Н. Георгиев. Изграждане и формиране на здравно-хигиенни навици при ученици роми. Съвременното образование – мисия и визии, Сборник с научни студии и статии, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2010, с. 312-317.

Попов  Т.  В чест на даровития творец: Проф. Хикмет Мехмедов на 60 години.  Музикални хоризонти, 2010, кн. 7, с. 20-21.

Попов Т., Г. Петрова. Мотивация за обучение на студентите от специалността “балетна педагогика”. В: Сб. “Съвременното обучение между теорията и практика”, София, 2010 г., УИ “Св. Кл. Охридски”, с. 26–31.

Попов  Т., П. Балканска, Н. Георгиев , А. Иванова, П. Трендафилова, Р. Янева. Проучване нагласите на ученици роми към следване на позитивно здравно поведение. Интердисциплинната идея в действие, под ред. акад. Н. Манолов, изд. ТЕМПО, София, 2010, с. 96-104.

Попов  Т., П. Балканска, Н. Георгиев, А. Иванова, П. Трендафилова, Р. Янева. Проучване нагласите на ученици-роми към следване на позитивно здравно поведение. в Сб.: Материали от ХХV Научно-технологична сесия “Контакт 2010” на ИНГА, С., 2010, изд. ТЕМТО, с. 96-104.

Попов  Т., П. Балканска, Р. Янева, К. Попова, Н. Георгиев, С. Младенова, П. Трендафилова. Отново за педагогическото общуване в процеса на обучение във ФОЗ. В: Сб. Материали от ХХV Научно-технологична сесия “Контакт 2010” на ИНГА, С., 2010, изд. ТЕМТО, с. 88-95.

Попов Т., П. Балканска, Р. Янева, К. Попова, Н. Георгиев, С. Младенова, П. Трендафилова. Отново за педагогическото общуване в процеса на обучение във ФОЗ. Интердисциплинната идея в действие, под ред. акад. Н. Манолов, изд. ТЕМПО, София, 2010, 88 – 95.

Попов  Т., П. Балканска, С. Младенова, П. Трендафилова, Н. Георгиев. Изграждане и формиране на здравно-хигиенни навици при ученици-роми. В: „Съвременното образование – мисия и визии”, Унив.изд. „Неофит Рилски”, Благоевград, 2010, с. 312-317.

Попов Т., П. Балканска, С. Младенова, Р. Янева, М. Александрова. Студентите от факултета по обществено здраве за обучението им. Сборник доклади от конференция “Съвременното образование – мисия и визии”, Благоевград, 03 – 04.12.2010 г., ЮЗУ “Неофит Рилски”, с. 453 – 458.

Попов  Т., Р. Янева. Участието на студенти в извънаудиторна самостоятелна работа. в Сб.: Материали от ХХV Научно-технологична сесия “Контакт 2010” на ИНГА, С., 2010 г., изд. ТЕМТО, с. 77-82.

Попов  Т., Р. Янева. Участието на студенти по здравни грижи в извънаудиторна самостоятелна работа. ХХV Научна сесия на ИНГА, София, 4 юни 2010 г., сборник статии “Гражданската идея в действие”, изд. “ТЕМТО”, с. 77 – 82.

Попов  Т.  С погледи, устремени в бъдещето: Двадесет години от появата на “Шведските балети” на Ролф де Маре и Ян Бьорлин. Музикални хоризонти, 2010, кн. 9, с. 24-25.

Попов  Т.  Творчество посветено на темите за любовта и хуманността: По повод на 70 – годишнината на примабалерината Мария Стефанова. Музикални хоризонти, 2010, кн. 8, с. 28-29.

Попов  Т.  Творчеството през детството. ХХVI Научна сесия на ИНГА, София, 2010, Сборник статии “Гражданската идея в действие”, изд. “ТЕМТО”, с. 41–47.

Попова  К.  Анализ и оценка на преживяемостта след остър мозъчен инсулт. Социална медицина, бр. 1, 2010, с. 13-15.

Попова  К. Интегративният терапевтичен подход – ключов фактор за подобряване качеството на живот при пациенти с мозъчен инсулт. Здравна политика и мениджмънт, 2010, бр. 2, с. 60-64.

Попова  К. Клиничният мениджмънт като концепция и практика. Медицински меридиани, 2010, бр. 2, с. 3-7.

Попова  К., З. Савова, Я. Проданова.  Психотерапията – неотложна част от лечението на онкологично болни. Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, бр. 3, с. 15-18.

Савова  З.  Терапия на петте движения, 26-та Научно-технологична сесия, Контакт 2010, Темто, С., с. 109-114.

Сарандев  А., К. Попова, Л. Иванов.  Обучението по селф-мениджмънт като интегрална част от терапията на пациенти с диабетна невропатия. Здравна политика и мениджмънт, 2010, бр. 1, с. 8-11.

Спасов Л., Т. Бенишева, Л. Иванов. Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, бр. 2.

Спасов, Л., Кр. Попова, Ж. Павлова, П. Радева. Качество на живот при пациенти след бъбречна трансплантация. Медицински и социално-икономически аспекти. Здравна политика и мениджмънт, 2010, № 3, с. 5-9.

Спиридонов Ст., П. Трендафилова, Н. Лалев. Подходи за мениджърски анализ на дейността на лечебно заведение за болнична помощ – част II. Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, бр. 4, с. 23-25.

Спиридонов Ст., П. Трендафилова. Мерки за контрол на разходите за болнични услуги. Медицински мениджмънт и здравна политика. 2010, XLI, бр. № 1,  с. 11-18.

Спиридонов Ст., П. Трендафилова. Подходи за мениджърски анализ на дейността на лечебно заведение за болнична помощ – част I. Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, № 3, с. 98-100.

Спиридонов Ст., П. Трендафилова. Управление на финансовите потоци в системата за болнична помощ в условията на икономическа криза. Медицински мениджмънт и здравна политика, 2010, XLI, бр. 2, с. 3-9.

Стамболова И., А. Димитрова. Научното сестринско изследване – страхове и предизвикателства. Здравни грижи, 2010, бр. 3, с. 6-11.

Стамболова И.  Самочувствието на медицинските сестри като израз на тяхната професионална отговорност и удовлетвореност. Здравни грижи, 2010, бр. 1, с. 17-21.

Стамболова И., Ст. Стамболов. Актуални проблеми в мениджмънта на общата медицинска практика. Медицински меридиани,  2010, бр. 1.

Стамболова И.  Страхът на пациента и медицинската сестра. Здравни грижи, 2010, бр. 4, .

Стоименова  А., Г. Петрова, Ф. Рибарова.  Съвременни законодателни изисквания за хранителните добавки в България,.Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, бр. 4.

Трендафилова П.  Иновации в обучението на преподаватели по проблемите на насилието срещу интимния партньор. Съвременното образование – мисия и визии, Сборник с научни студии и статии, УИ “Неофит Рилски”, Благоевград, 2010, с. 278-282.

Христов Г.  Здравната реформа в САЩ – българският отзвук /втора част/. Здравна политика и мениджмънт,  2010, 10, 1, с. 57-61.

Цачева Н., Р. Николова. Историческо развитие на профилактичната трудовата медицина. Асклепий, 2010, с. 104-112.

Цачева Н. К. Епидемиология на професионалните болести. В: Хигиена - Трудова медицина, под ред. на проф. д-р Д. Цветков, С, КАМЕЯ, 2010.

Цачева Н. К., М. Г. Янчева, Р. Ив. Николова. Епидемиология на професионалните болести в Р. България. Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, 4, с. 26-32.

Цачева Н. К., Р. Ив. Николова. Европейски измерения на трудовата медицина. Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, 4, с. 77-81.

Цачева Н., Трудовата медицина в България – решени и нерешени проблеми. Медицински меридиани, 2010, 1, бр. 2, с. 8-12.

Чакърова Л.  Подготовка на медицинските специалисти за промените на морала в здравеопазването. 26-та Научнотехнологична конференция „КОНТАКТ 2010”. Сб. „Интердисциплинарната идея в действие”, с. 60-62.

Чакърова Л. Необходимост от цялостен подход към здравно-промотивните умения, според мнението на студентите от ФОЗ при МУ – София. В: Сборник от научни студии и стадии на ЮЗУ „Неофит Рилски”- Съвременното образование – мисия и визия. Унив. изд. „Неофит Рилски”, Благоевград, 2010, с. 481-486.

Чакърова Л., Ст. Гатев. Уменията за здравно-промотивно поведение като условие за здравословен стил на живот. Управление и образование, 2010, 6, кн. 4, с. 284-287.

Чамов К.  Здравнополитическите анализи - основа за разработка на съвременна здравна политика. Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, № 1, 3-7.

Чамов К., К. Попова. Анализ на интересите като здравнополитическа технология. Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, бр. 2, с. 12-18.

Чешмеджиева Анг.  Съвременни тенденции в здравната реформа. INGA, Двадесет и шеста научно-технологична сесия „КОНТАКТ 2010”, Интердисциплинната идея в действие - сборник статии, 29 октомври 2010, "Интердисциплинната идея в действие", София, ТЕМТО, 2010, с. 32-40.

Шипковенска Е.  Здравен мониторинг в реално време - техническа реализация. Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, № 4, с. 6-15.

Шипковенска Е.  Управленски качества и лидерски умения. Здравна политика и мениджмънт, 2010, 10, № 4, с. 2-3.

Янакиева А., Л.Иванов , Л. Спасов.  Здравни консултации в Интернет и гаранция за достоверност на информацията. Health on the Net Foundation. Здравна политика и мениджмънт, 2010, бр. 2, с. 54-59.

Янева Р.  Академичната мотивация на студентите от Факултета по обществено здраве към МУ-София за изучаването на дисциплината „Икономика на здравеопазването”. в Сб.: Съвременното обучение между теорията и практиката, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, С., 2010, с. 19-124.

Янева Р.  Болницата като образователен център на пациенти с хронични заболявания, в Сб.: Съвременното образование – мисия и визии, Унив. изд. „Неофит Рилски“, Благоевград 2010, с. 536-541.

Янева Р.  Нарастване броя на хоспитализациите – причини и възможности за преодоляване. Медицински меридиани, 2010, т. І, бр. 2, с. 27-32.

Янева Р.  Необходимост от информация за стойността на здравните дейности в преговорите между икономическите субекти. в Сб.: Материали от ХХV Научно-технологична сесия “Контакт 2010” на ИНГА, С., 2010, изд. ТЕМТО, с. 83-87.

Янева Р.  Съпоставка на основните икономически показатели между отделните групи многопрофилни болници за активно лечение. В: Сб. Материали от ХХVІ Научно-технологична сесия “Контакт 2010” на ИНГА, С., 2010 г., изд. ТЕМТО, с. 124-130.

Янева Р.  Управление на публичните болници – съвременни тенденции. Медицински меридиани, 2010, т. І, бр. 3, с. 43-47.

На латиница:

Chakarova  L., St. Gatev. The health promotive skills as an element of the sustainable development of public health. Trakia Journal of sciences, 2010, Vol. 8, Suppl. 2, p. 440-443.

Mladenova  S.  The unhealthy behavior of students of the specialty „Management of Health  Care”. Trakia Journal of Sciences, Volume 8, 2010, Supplement 2, Series Biomedical Sciences, p. 436-439.

Nikolova R. Iv., N. K. Tzacheva. Regulating mechanisms and cardiovascular response pattern in mental and static workload - Part I. Comptes rendus de l'Academie Bulgare des Sciences, 2010, 63, 8, p. 1219–1224.

Nikolova R. Iv., N. K. Tzacheva. Functional significance of autonomic control for genesis of diseases associated with dysfunction of the Autonomic Nervous System - Part II. Comptes rendus de l'Academie Bulgare des Sciences, 2010, 63, 9, p. 1367 – 1372.

Nikolova R., E. Vodenitcharov, N. Tzacheva. Physiological mechanisms controlling cardiovascular responses to muscular static load. Acta Medica Bulgarica, 2010, 1, p. 71-85.

Ruseva  В., F. Ribarova. Nutritional aspects of selenium. Acta Medica Bulgarica, vol. XXXVII, № 2, 2010, p. 46-50.

Shtereva  D. Types of methods of economic evaluations in the healthcare sector.  Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, Vol. 4, Part 4, ISSN: 1313-2555, http://www.science-journals.eu (economy), 2010, p.4-11.

Yaneva  R.  Analysis of management of the clinic of surgery at University Hospital “Queen Joanna”. Journal of International Scientific Publications; Economy & Business, Volume 4, Part 4, Published at: http://www.science-journals.eu, p. 187 – 206.

Yaneva  R. Profile of the use of ressources in a surgery clinics. Trakia Journal of Sciences, , V. 8, , Suppl.2, 2010, p. 405-410.

Zlatanova  T.  Analysis of financing Primary Health Care in Bulgaria. Journal of International Scientific Publication: Economy & Business, Volume 4, Part 4, ISSN 1313-2555, Published: http://www.science-journals.eu, pp. 201-217.

Zlatanova  T.  Aspects for regulation demand in Primary Health Care. Trakia Journal of Sciences, Vol. 8, Suppl. 2, p. 389-394.

 

Публикации в чуждестранни реферирани списания:

Athanasakis K., E.Pavi, T. Kostantinides, J. Hristov, Tz. Vodenicharov, K. Tchamov, J. Papathanasiou, J. Kyriopoulos. Survey of the Curricula of Public Health Training Programs Across Bulgaria and Greece: opportunities for future collaboration., Folia Medica, 2010, 52, No. 2, p. 72-77.

Balkanska P., N. Georgiev, S. Mladenova. Challenges towards the geriatric care in Bulgaria, Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross – border Collaboration, Greece, Papazissis Publishers, Athens, 2010, p. 91- 94.

Benisheva-Dimitrova T.  Advantages of conducting clinical trials in Bulgaria (1995-2009). Biotechnology and Bitechnology Equipment. 2010, Vol. 24. No. 4, Nov. p. 1-5.

Chakarova L., S. Mladenova. Ethical approach to the health system. Conference: Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria. The Challenge of the Cross-border Collaboration, Alexandroupolis, Parazissis Publishsers Athens 2010, p.795-801.

Chakarova L., S. Mladenova. Ethical approach to the health system, Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross – border Collaboration, Greece, Papazissis Publishers, Athens, 2010, p. 795 - 801.

Gladilov S.  Modern methods for increasing the efficiency of the health care system based on economic analysis, Journal of International Scientific Publications; Economy & Business, Volume 4, Part 3, Published at: http://www.science-journals.eu, pp. 193 – 199.

Ivanova P., R. Yaneva. Preparation of Skilled Cadres for Health Management in the First Faculty of Public Health in Veliko Tarnovo, “Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration” Papazissis Publishers, Athens, 2010, p. 87-90.

Minicuci N., A. Andreotti, M. Rigby, D. Alexander, J. Vincenten, M. Bellis, C. Perkins, K. Hughes, S. Perttu, T. Savola, H. Geldschlger, M. Zurrilla, G. Tabacchi, P. Trendafilova, B. Penhale, G. Lamura, A. Lowenstein, M. G. Melchiorre, S. N. Gage Lindner, D. Sethi, M. Mirandola, R. Kisser, W. Rogmans. Interpersonal Violence in Europe: Markers of Prevalence and Effective Prevention Programmes. Injury Prevention 2010; 16 (Supplement 1): A 247. http://injuryprevention.bmj.com/

Mladenova S., L. Chakarova. G. Petrova. Health knowledge and risk behavior of Bulgarian pupils. Conference: Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria. The Challenge of the Cross-border Collaboration, Alexandroupolis, Parazissis Publishsers, Athens 2010.

Mladenova S., L. Chakarova. G. Petrova. Health knowledge and risk behavior of Bulgarian pupils, Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross – border Collaboration, Greece, Papazissis Publishers, Athens, 2010, p.991- 996.

Pavlova J. Access to health care in condition of financial crisis (the case of Bulgaria) Geneva Health Forum 2010, http://www.ghf10.org/ghf10/files/presentations/pp089_pavlova_j.pdf/.

Pavlova J. Some economic aspects concerning integrated systems for elderly care in Bulgaria. In: Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross-border Collaboration. Papazissis Publishers, Athens, 2010, p.567-573. Изнесено и като постер на Гръцко-българска научна конференция “Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross-border Collaboration” – 8-10.05.2009, Alexandroupolis, Abstract book, p. 11.

Pavlova J.,  Z. Savova. L. Afanasieva. Ageing, Health and Financial Crisis in South Eastern Europe (examples from Bulgaria). Geneva Health Forum 2010, http://www.ghf10.org/ghf10/files/presentations/pp088_pavlova_j.pdf/.

Petkov V., T. Zlatanova, N. Popov, M. Georgiev. Patient’s opinion of outpatient care in voluntary health insurance, Public Health and health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration, Papazissis Publishers, Athens, 2010, p. 1299-1305.

Petkov V., T. Zlatanova, N. Popov, M. Georgiev. Patient’s opinion of outpatient care in voluntary health insurance, Public Health and health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration, Papazissis Publishers, Athens, 2010, p. 1299-1305.

Pisev V. Concept for devolopment ofthe schoolhealthare services of the Republic of Bulgara,Papazissis publishers Athens,2010,363-367.

Popov T., S. Mladenova, L. Chakarova, M. Alexandrova, G. Petrova, V. Petkov. Health knowledge and habits of roma children. Conference: Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria. The Challenge of the Cross-border Collaboration, Alexandroupolis, Parazissis Publishsers, Athens 2010, p. 255-260.

Popov T., S. Mladenova, L. Chakarova, M. Alexandrova, G. Petrova, V. Petkov. Health knowledge and habits of Roma children, Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross – border Collaboration, Greece, Papazissis Publishers, Athens, 2010, p. 255- 260.

Savova Z., D. Sidjimova. Epidemiology of Psychogenic Eating Disorders in Bulgaria, Public Health and health care in Greece and Bulgria, Papazissis Publishers, p. 1049-1056.

Savova Z., J. Pavlova, L. Afanasieva. Management of treatment and Rehabilitation of breast cancer. Geneva Health Forum 2010, http://www.ghf10.org/ghf10/files/presentations/pp124_savova_z.pdf/.

Stoichev T., F. Ribarova. Iron in the environment and in foods, Archives of Balkan Medical Union, Vol. 45, № 2, 2010, p. 138-140.

Trendafilova P.  Patient Satisfaction Data: Important Information for Providing Consumer-OrientedHospital Services. In: Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: the Challenge of the Cross-border Collaboration. Papazissis Publishers, Athens, 2010, p. 747-752.

Trendafilova P.  Teachers’ Training Needs on Intimate Partner Violence (IPV). Injury Prevention 2010; 16 (Supplement 1), A 238, http://injuryprevention.bmj.com/.

Tzacheva N., V. Borisov. Necessity and approaches for university education in occupational health, Aspects of Public health and health Care Policies in Greece and Bulgaria, Papazissis publishers, Athens, 2009, p. 87-94.

Yaneva R.  The insuficient financing of Hospital Care From NHIF and the Regulated Payments of the Patients, “Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration” Papazissis Publishers, Athens, 2010, p. 1293-1298.

Zhekov A., J. Kyriopoulos, Tz. Vodenitcharov. Professional training in health management in Bulgaria. Status, problems and trends. Journal of society, economy and health, 2010, 3, p. 3-4, p. 87 – 95.

Zhekov A.  Survey on leadership problems in hospital establishments in Bulgaria. Public health and health care in Greece and Bulgaria, Papazissis, 2010, p. 739-746.

Zlatanova – Velikova R., T. Zlatanova. Organization of the work of the general practitioner, Public Health and health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration, Papazissis Publishers, Athens, 2010, p.713-719.

Zlatanova T.  Management Activities of General Practitioners in Bulgaria, Public Health and health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration, Papazissis Publishers, Athens, 2010, p. 657-663.

Zlatanova-Velikova R., T. Zlatanova. Organization of the work of the general practitioner, Public Health and health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration, Papazissis Publishers, Athens, 2010, p. 713-719.

Zlatanova-Velikova R.  The need for training in information technology of students in Medical Universities, Journal of International Scientific Publication: Economy&Business, Vol. 4, Part 4, ISSN 1313-2555, Published at: http://www.science.journals.eu, pp. 180-186.

Zlatanova-Velikova R.  The shortage of health workers globally. Trakia Journal of Sciences, 2010, Vol. 8, Suppl. 2, p. 414-417.

Жеков А.  М. Траjаноски. Вонболничката здравствена заштита во условиj на глобална криза, Vox Medici, XIX, бр. 66, март 2010.

 

Доклади и съобщения на научни конференции и симпозиуми:

 

На кирилица:

Александрова М., Е. Иванов, Т. Димитров. Удовлетвореност от обучението на студентите по управление на здравните грижи. 25–та научно-технологическа сесия „Контакт”, 2010, ИНГА, с. 105-109.

Байкова Д.  Алтернативни диетични режими в диететиката – за и против. V Нац. конференция по хранене „Хранителни аспекти в превенцията и лечението на хроничните неинфекциозни заболявания”, 28-30.05.2010, „Златни пясъци”, Варна.

Байкова  Д. Настоящи дисбаланси в храненето на децата и юношите у нас – риск за бъдещи здравни проблеми. ІV Научна конференция „От науката до леглото на болния” 30.10–01.11. 2009, София.

Байкова  Д. Препоръки за здравословно хранене в България. V Нац. конференция по хранене „Хранителни аспекти в превенцията и лечението на хроничните неинфекциозни заболявания”, 28-30.05.2010, Златни пясъци, Варна.

Байкова  Д. Функционални храни. Национална обучителна кампания за здравословно хранене: „Хранене и хронични заболявания”, 24.10.2010 - София, НДК; 30.10.2010 - Бургас; 31.10.2010 - Стара Загора, 27.11.2010 - Благоевград.

Балканска  П., К. Попова, Л. Иванов. Моделиране на основни управленски компетенции в процеса на обучение и развитие на здравни мениджъри, Юбилейна научна конференция с международно участие 15 години Тракийски университет, Ст. Загора, май, 2010.

Балканска П., К. Попова, Н. Георгиев. Ключови лидерски компетенции в сферата на здравеопазването, Международна научна конференция “Образование, наука, икономика и технологии”, Бургас, 2-4 септември 2010.

Балканска  П., К. Попова, Н. Георгиев. Основни области на компетентностен дефицит при управление на човешкия потенциал в здравните заведения, Международна научна конференция “Образование, наука, икономика и технологии”, Бургас, 2-4 септември 2010.

Балканска  П.  Концептуален модел за професионално развитие на здравните мениджъри в България. Национална научна конференция, Шуменски университет, 3-6 юни2010, Варна.

Балканска  П., Н. Георгиев.  Управление на човешките ресурси в здравеопазването, ориентирано към качество на изпълнението. 23-та научно-технологична сесия „Контакт 2009”, София, юни, 2010.

Балканска  П., Н. Георгиев, Т. Попов, К. Попова.  Осигуряване и поддържане на компетентността в здравната организация като стратегическа функция на управлението. 25 научно-технологична сесия „Контакт 2009”, София, юни, 2010.

Балканска  П., Н. Георгиев, Я. Проданова. Модел на управленски компетенции на здравния мениджър. 26-та научно-технологична сесия „Контакт 2010”, София, окт. 2010.

Балканска  П.  Стъпки към развитие и усъвършенстване на лидерската компетентност в сферата на здравеопазването. Национална научна конференция, Шуменски университет, Варна, 3- 6 юни 2010.

Балканска  П., Я. Проданова, М. Визева.  Стимулираща образователна среда за развитие на управленска и лидерска компетентност в здравеопазването. Юбилейна международна научна конференция „Съвременното образование – мисия и визии”, 03-04.12.2010, ЮЗУ, Благоевград.

Бенишева T.  Eвропейски перспективи в общественото здраве. Кръгла маса: „Професионална реализация на здравния мениджър”, Копривщица, 23-25.04.2010.

Бенишева Т.  Анализ на обществено-достъпни данни за финансовите разходи за лекарства на НЗОК и МЗ. Български фармацевтични дни 2010 година: “Професионализъм и етика – пациентът във фокус”, София, 26-27.06.2010.

Бенишева Т.  Лекарствени продукти и хранителни добавки. Семинар на тема: Хранителни добавки”, София, 22-23.04.2010.

Бикова П., М. Димитрова. Обучението на пациентите – приоритет на съвременното сестринство. 25–та научно-технологическа сесия: „Контакт”, 2010, ИНГА, с. 151-155.

Воденичаров Ц., Б. Борисов. Вторият стълб на здравното осигуряване – ключов елемент на реформата в българското здравеопазване. First International Medical Congress. 22-25.09. 2010. Варна, България.

Воденичаров Ц., Н. Попов, Б. Борисов. Модели на финансиране на здравните дейности. Кърджали, 13-14.10.2010 г.

Георгиева Ж. „Аз и ние” – сложната диалектика между себе-отстояване и способност за следване на партньора. Разлика при родените като единствени, първи и втори деца. Седмица на психотерапията, Бургас, 3-6 септ. 2010.

Георгиева Ж. Ефективност на психосоциалните–интервенции, базирани на еко-системен подход и познаване на семейната динамика и фактора „поредност на раждането”. Симпозиум: „Семейство и психосоциални интервенции в съвременния български контекст”, София, 16-17.01.2010.

Георгиева Ж. Използване на методи от ериксониански подход в превенцията и терапията на тревожните разстройства. Българо-американски симпозиум „Тревожност и депресия” на Фондацията „Милтон Х. Ериксън”, Финекс, Аризона, САЩ и „Милтон Х. Ериксън” Институт, София, 19-20 март 2010.

Георгиева Ж. Модификация на арт-терапевтични методи за приложението им в превенция на зависимости. Кръгла маса: „Семейство, арт-терапия, превенция” на Българска асоциация по арт-терапия и Психотерапевтичен институт по социална екология на личността, София, 24.01.2010.

Георгиева Ж. Постигане на конструктивна промяна при превантивни форми, базирани на методи, заимствани от фамилна терапия и познаване значението на поредността на раждането в семейството. Симпозиум” „Фокусирана върху промяна терапия на семейства и двойки” на Израелския институт за системни изследвания и Психотерапевтичен институт по социална екология на личността, София, 11-12 юли 2010.

Георгиева Ж. Предизвикателства на превантивната работа, включваща комбинация от психодраматични, социо-драматични и фамилни техники в българския психосоциален контекст. Международен симпозиум „Психодрама с двойки и семейства” на Институт за групови и психодраматични техники, Испания, Европейска школа за класическа психодрама, Мексико и Психотерапевтичен институт по социална екология на личността, София, 9-10.10.2010.

Георгиева Ж. Предпазващата „избирателно-пропусклива” граница към детската подсистема. Защо единствените и първи деца са по-често подложени на емоционална злоупотреба? Кръгла маса” „Емоционалната злоупотреба с деца от страна на възрастни (родители, учители, помагащи професионалисти)”, София, 3-4.11.2010.

Георгиева Ж. Стресът в работата на помагащия професионалист - три нива на справянето с него. Седмица на психотерапията, Бургас, 3-6.09.010.

Георгиева Ж., Д. Алексиева. Практическо въведение в „Работата по процеса” на Арнолд Миндел. Трета национална Конференция с международно участие на БАТПП.

Гладилов Ст.  Съвременни методи за икономически анализ и ролята им за повишаване ефективността на здравеопазването, БАН, 27 март 2010, София, Симпозиуми: „Акад. Чудомир Начев”, Тема: Съвременни информационни технологии в медицината и здравеопазването.

Златанова Т.  Световни тенденции в продължаващото медицинско обучение. Седма международна научно-практическа конференция “Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2010”, „Научни изследвания – висше образование - иновации”, 18-19 юни 2010 г.

Златанова Т.  Анализ на състоянието и финансирането на първична извънболнична медицинска помощ за периода 2003-2008 г.. Юбилейна научна конференция, Плевен, 30.09–02.10.2010 г.

Златанова-Великова Р., В. Петков, Т. Златанова, А. Тачов. Удовлетвореност на служители на фонд за доброволно здравно осигуряване. Юбилейна научна конференция с международно участие: „Здравеопазването през 21 век – реалности и перспективи”, Плевен, 30.09 – 02.10.2010.

Златанова-Великова Р.  Необходимост от обучение по информационни технологии на общопрактикуващите лекари. Седма международна научно-практическа конференция: “Преподаване, учене и качество във висшето образование–2010”, „Научни изследвания–висше образование–иновации”, Правец, 18-19.06.2010.

Златанова-Великова Р.  Сезонен и седмичен цикъл на обращаемостта на населението към общопрактикуващия лекар. Юбилейна научна конференция с международно участие: „Здравеопазването през 21 век – реалности и перспективи”, Плевен, 30.09 – 02.10.2010.

Златанова-Великова Р., Т. Златанова. Анализ на динамиката на инвалидността в България, Юбилейна научна конференция с международно участие „Здравеопазването през 21 век – реалности и перспективи”, Плевен, 30.09. – 02.10. 2010 г.

Илиева Д., Д. Караманска, С. Евстатиева. Ергономично изследване на психосоциални рискови фактори при работа. Научна сесия „Дни на науката 2010” на СУ, Пловдив, 11-12.11.2010.

Младенова  С., К. Попова, П. Балканска. Информираност на учениците по въпроси на сексуалната култура. Национална научна конференция, Шуменски университет, 3- 6 юни, Варна, 2010.

Москова  М., П. Балканска, Н. Костова. Влияние на интеграцията на студенти с нарушен слух при обучение по зъботехника. 26-та научно-технологична сесия „Контакт 2010”, София, октомври, 2010.

Москова  М., П. Балканска, Н. Костова, И. Николова. За необходимостта от изработване на ръководства за упражнения по зъботехника за студенти с увреден слух. 26-та научно-технологична сесия „Контакт 2010”, София, октомври, 2010.

Москова  М., П.Балканска, И. Николова, Малкият екип в Медико-технична лаборатория – предимства и недостатъци. 26-та научно-технологична сесия „Контакт 2010”, София, октомври, 2010.

Павлова  Ж., А. Недялкова. Приложение на икономическия анализ в областта на клиничната имунология. Юбилейна научна конференция с международно участия “Здравеопазването през 21 век – реалности и перспективи”, Плевен, 30 сеп.–1 окт. 2010. Резюме – Journal of biomedical and clinical research, 2010, No. 1, p. 64.

Писев В. Приложението на педагогическата кибернетика в процеса на обучението. Научна конференция ''Съвременното образование-мисия и визии'', Благоевград, 03-04 декември 2010.

Писев В. Социална екология и деца в риск. Втора българо-гръцка научна конференция ''Предизвикателства и трансгранично сътрудничество'', Пловдив, 8-10 окт. 2010, с. 20-21.

Писев  В., М. Александрова, К. Попова. Превенция на рисковото за детското здраве и поведение. 31-ва Балканска медицинска седмица, Атина 27-31 окт. 2010.

Писев В., Н. Попов. Новите технологии при обучението на ученици от 3-4 клас. Научно-практическа конференция ''Информационни технологии в обучението 1-4 клас'',Абланица,17-18 април 2010.

Попов Т., В. Писев. Актуални здравни аспекти в обучението на ученици роми. Втора българо-гръцка научна конференция ''Предизвикателства и трансгранично сътрудничество”, 'Пловдив, 8-10.10.2010, с. 51-52.

Попов Т., П. Балканска, Н. Георгиев, А. Иванова, П. Трендафилова, Р. Янева. Проучване нагласите на ученици роми към следване на позитивно здравно поведение. 25-та научно-технологична сесия „Контакт 2009”, София, 3 юни 2010.

Попов Т., П. Балканска, П. Трендафилова, А. Иванова, С. Младенова, З. Савова, Н. Георгиев. Проблеми на здравното образование на ученици от ромски произход. Юбилейна научна конференция с международно участие „Здравеопазването през 21 век – реалности и перспективи”, 30.09.-02.10.2010, Плевен, 2010.

Попов Т., Р. Янева, П. Балканска, П. Трендафилова, С. Младенова, К. Попова. Мотивацията на студентите от Факултета по обществено здраве за избор им на професия. Юбилейна научна конференция „Общественото здраве в ХХІ век – реалности и перспективи“, Плевен, 30.09- 02.10.2010.

Попова К., К. Шопова. Отношение на пациента към дехуманизацията в клиничната практика. 25–та научно-технологическа сесия: „Контакт” 2010, ИНГА, с. 210-213.

Рибарова Ф.  Витамини-безопасност и подходи за оценка. Национална конференция по хранене, Варна, Златни Пясъци, май 2010.

Стамболова И.  Обучение по Управление на здравните грижи на студенти- бакалаври в МУ- София. Кръгла маса за проблемите на обучението по Управление на здравните грижи, Ст. Загора, 2010.

Стамболова И.  Сестринството – отговорност и самочувствие. Юбилейна научно-практическа конференция, Сливен, 2010.

Терзиева А., Н. Василева, П. Бикова. Специфика на обучението на медицински сестри във вътрешно отделение. 25–та научно-технологическа сесия: „Контакт” 2010, ИНГА, с. 128-135.

Цачева Н., Д. Антонова. Трудова медицина – проблеми и решения. Юбилейна научна конференция, Плевен, 30.09-02.10. 2010.

Цачева Н. Социалнозначими заболявания и качество на живот. Конференция Проект ПАЛАДИН, С., 19.06.2010.

Чакърова Л., Ст. Гатев. Моралното развитие на здравните професионалисти. Сб. доклади на Научно-практическа конференция с международно участие “Иновации в образованието”, Варна 2010,  изд. ФАБЕР, В. Търново, с. 81-85.

Шопова К., К. Попова, П. Бикова. Психични основи на здравословния живот. 26-та Научно-техническа сесия: ”Контакти” 2010, с. 114-117.

Шопова К., Ю. Траянова. Подходи за реализиране на арт-терапията. 26-та Научно-техническа сесия ”Контакти” 2010, с. 117-119.

Янакиева А., Д. Сиджмова, Т. Димитров. Имплементиране на услугата „Медицински патронаж в домашни условия”. Юбилейна научна конференция: „Съвременното образование – мисия и визии”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 03–04.12.2010, с. 523-529.

На латиница:

Balkanska P., Y. Prodanova, N. Georgiev. The Competency-Based Approach in the Healthcare Managemen., Second Bulgarian – Greek Scientific Conference “Public Health and Health Care in Creece and Bulgaria – the Challenge of the Cross-border Collaboration”, Plovdiv, 8-10 October, 2010.

Balkanska Р., N. Georgiev, K. Popova. Modeling of the core management competencies in the process of training and development of healthcare managers.   Trakia journal of sciences, ISSN: 1312-1723, 2010.

Benisheva Т. Pre-Authorisation-Marketing authorisation procedures in Europe. Forum-Institut for Mangement GmbH, 11 May 2010, Sofia.

Chakarova L., St. Gatev. The habits for health promotion according to students from the faculty of public health, MU–Sofia. Сб. резюмета на Втора българо-гръцка научна конференция “Обществено здравеопазване и здравни грижи в Гърция и България: Предизвикателства и трансгранично сътрудничество”, Пловдив, 10 окт. 2010, с. 57.

Christoff G., J. Pavlova, St. Gladilov, D. Popov. Epidemiology, social and economic impact of asthma and allergic diseases in Sofia district. Report, 31 Semaine Médicale Balkanique, Athènes, oct. 2010, p. 64.

Georgieva J., R. Georgiev. Pre-conditions for Conflicts between Group-oriented and Individual-oriented-Cultures. Conclusions from a Research with a Bulgarian and a Roma Group on Birth Order and Mental Health. Plenary Lecture at The Xth Summer Academy  (jubilee edition) under the auspices of the Educational Committee of the IAGP “Groups Between Worlds and Cultures” Granada, Spain, 2010, May 17-21.

Gladilov S.  Equity in health and its interpretation from the point of  view of health economics. Journal of Biomedical & Clinical Research, Vol.3, No. 1, Suppl. 1, 2010, Medical University–Pleven.

Gladilov S.  Modern methods for increasing  efficiency in healthcare based on economic analysis. Session 1: Health Economics. Second Bulgarian – Greek Scientific Conference  „Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration”, Plovdiv, 8-10 October 2010, FIinal program & book of abstracts, p. 9.

Ioannidi-Kapolou, E., K. Tchamov, D. Zhekov, B. Kondilis. Health Literacy in Europe: a theoretical framework. Second Bulgarian–Greek Scientific Conference “Public health and health Care in Greece and Bulgaria: The challenge of Cross-border collaboration”, Plovdiv, 8-10 Oct. 2010.

Pavlova J. Financial management in bulgarian hospitals. ASECU 2010. 6th International Conference "Economic Development, Tax System and Income Distribution in the Countries of Southern and Eastern Europe",  20-21 May, 2010, Podgorica, Montenegro.

Pavlova J., A. Andreev, K. Stoyanova, L. Afanasieva, Z. Savova. Analyse coût-avantage du traitement de la polyneuropathie diabétique. Report, 31 Semaine Médicale Balkanique, Athènes, oct. 2010, p. 29.

Pavlova J., D. Sidjimova, L. Afanasieva, M. Sidjimov. Approches modernes pour réduire le tabagisme parmi la population d’adolescents de Sofia, Bulgarie. 31 Semaine Médicale Balkanique, Athènes, 28-31 oct. 2010, p. 53.

Pavlova J., L. Afanasieva. Public burden of smoking among bulgarian population. ASECU 2010. 6th International Conference "Economic Development, Tax System and Income Distribution in the Countries of Southern and Eastern Europe",  20-21 May 2010, Podgorica, Montenegro.

Petrova-Gotova Ts.  Payment for home visits – stimulus for General practitioners. Journal of Biomedical and Clinical research, 2010, vol. 3, No. 1, suppl. 1,  p. 66, Юбилейна научна конференция с международно участие „Здравеопазването през 21 век – реалности и перспективи”, 30 сеп.-2 окт. 2010, Плевен.

Popov N, N. Shtereva. The Voluntary Health Insurance Market in Bulgaria 2004 – 2009. Second Bulgarian - Greek Scientific Conference, Plovdiv, 8-10 Oct. 2010.

Popov T., P. Balkanska, P. Trendafilova, A. Ivanova, S. Mladenova, V. Pisev, N. Georgiev. Current Health Aspects in Education of Roma Pupils. Second Bulgarian – Greek Scientific Conference “Public Health and Health Care in Creece and Bulgaria – the Challenge of the Cross-border Collaboration”, Plovdiv, 8-10 October, 2010.

Popov T., P. Balkanska, P. Trendafilova, A. Ivanova, S. Mladenova, Z. Savova, N. Georgiev. Health Education Problems of Roma Pupils. Journal of biomedical and Clinical Research, 2010, Vol. 3, No. 1, Suppl. 1, Medical University – Pleven, Abstract, p. 24.

Popov T., P. Balkanska, P. Trendafilova, A. Ivanova, S. Mladenova, V. Pisev, N. Georgiev. Health Education Problems of Roma Pupils.Second Bulgarian – Greek Scientific Conference, Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross – border Collaboration, Plovdiv, 08–10 Oct. 2010, Abstract, p. 51.

Popov T., R. Yaneva, P. Balkanska, P. Trendafilova, M. Alexandrova, S. Mladenova, U. Popova. Motivation of the students in the Faculty of Public Health about their profession choice.  Second Bulgarian – Greek Scientific Conference “Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration”, 08-10 October, Plovdiv, Final program & Book of abstracts, p. 51.

Popov T., R. Yaneva, P. Balkanska, P. Trendafilova, S. Mladenova, K. Popova. Motivation оf the Students In the Faculty of Public Health about Their Profession Choice. Journal of biomedical and Clinical Research, 2010, Vol. 3, No. 1, Suppl. 1, Medical University – Pleven, Abstracts, p. 76.

Popov T., R. Yaneva, P. Trendafilova, P. Balkanska, M. Alexandrova, S. Mladenova, K. Popova. Profession Choice and Motivation of the Students In the Faculty of Public, Medical University – Sofia, Second Bulgarian – Greek Scientific Conference, Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross – border Collaboration, Plovdiv, 08–10 Oct. 2010, Abstracts, p. 51.

Popov Т., P. Balkanska, P. Trendafilova, S. Mladenova, Z. Savova, N. Georgiev. Health education problems of Roma Pupils. J. Biomed. Clin Res., 2010, Suppl. 1, Vol. 3, No. 1.

Popova K.  Innovative health care for stroke patients. Geneva Health Forum, 2010. Abstract book, p. 125-189.

Popova K.  The value to Society of single use devices (Shall We Acquire European experience?). Second Bulgarian-Greek Scientific Conference, Plovdiv, 8-10 Oct. 2010, p. 64.

Ribarova F. New dimensions in the relationship nutrition-cardiovascular diseases. 31-st Balkan Medical Week, 28-31 Oct. 2010, Athens, Greece.

Savova Z.  Access to and attitudes toward treatment of psychogenic eating disorders in Bulgaria. In: http://www.Genevahealthforum.org/ghf10.org/reports/160, p. 36.

Savova Z.  Basic Ideas of Neoreichian Psychotherapy – the Theory Of 5 Movements. 12 eABp Congress, Vienna, www.eabp.at /abstract list/, p. 88.

Savova Z., D. Sidjimova. Epidemiology Of Psychogenic Alimental Disorders In Bulgaria. Public health and health care in Greece and Bulgaria: The challenge of the cross-border collaboration. Athens, 2010, p. 1049-1055.

Savova Z., J. Pavlova, L. Afanasieva.  Management of treatment and rehabilitation of breast cancer. www.Genevahealthforum.org, p. 124.

Savova Z., K. Popova. Organisation Des Soins Palliatifs Pour Les Patients Atteints De Cancer. 1 Balkan Medical Week, Athens.

Savova  Z.  Socio-Economic Assessment Of Treatment And Rehabilitation Of Breast Cancer. 6th International Conference of ASECU, University of Montenegro, Faculty of Economics, Podgorica, Montenegro.

Shtereva  N., N. Popov. The Voluntary health insurance market in Bulgaria 2004 – 2009. Second Bulgarian-Greek scientific conference, Plovdiv, 8-10 Oct. 2010.

Shtereva  D.  Modern aspects of the reforms in the European Union member states. Journal of biomedical and clinical research, 2010, vol. 3, No. 1, suppl. 1, Юбилейна научна конференция „Общественото здраве в ХХІ век – реалности и перспективи“, 30.09–2.10.2010, Плевен.

Sidjimova D., J. Pavlova, M. Sidjimov, L. Afanasieva. Health and social risks connected to passive smoking of 3-6 years old children. Международна научна конференция, Пловдив, окт. 2010, Abstracts book, p.2 1, poster: PHS4.

Sidjimova D., J. Pavlova, M. Sidjimov, L. Afanasieva. Health And Social Risks Connected To Passive Smoking Of 3-6 Years Old Children. Second Bulgarian–Greek Scientific Conference “Public health and health Care in Greece and Bulgaria: The challenge of Cross-border collaboration”, Plovdiv, 8-10 Oct. 2010.

Sidjimova D., Z. Savova. The Professional Realization Of The Generation Y In The Field Of Public Health. Public health and health care in Greece and Bulgaria: the challenge of the cross-border collaboration, Athens 2010, p. 95-101.

Trendafilova P.  Teachers’ Training Needs on Intimate Partner Violence (IPV). Safety 2010 World Conference, 21st – 24th September 2010, Queen Elizabeth II Conference Centre, London, UK.

Tzacheva N., J. Pavlova, K. Lyubomirova. Elisavet-Hristina Filiplidu. Health and economic aspects of good occupational health practice. 31 Semaine Médicale Balkanique, Athènes, 28-31.10.2010, p. 67.

Tzatchéva N., J. Pavlova. Le diabète – une des maladies d’importance sociale parmi les employés. 31 Semaine Médicale Balkanique, Athènes, 28-31.10.2010, p. 98.

Vizev K., M. Vizeva, M. Alexandrova. Lifestyle and social interaction of persons with metabolic syndrome in Bulgaria. 31st Balkan Medical Week-28-31.10.10, Athens, Greece.

Yanakieva A. Future Collaboration in Public Health among the SEE Countries. Sofia – Lukovit, Bulgaria, 25–28.03.2010.

Yanakieva A. Health Care and Social System Summer School. Vienna School of Clinical Research, Alpbach, 19–26 Aug. 2010.

Yanakieva A. Southeast European Medical Forum, First International Medical Congress of the Southeast European Medical Forum, Varna, Bulgaria, Sept. 2010.

Yaneva R. Dynamics in the revenues of the University and National Multiprofile Hospitals for Active Treatment. Second Bulgarian – Greek Scientific Conference “Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration”, 08-10 October, Plovdiv, Final program & Book of abstracts, p. 9.

Zlatanova T., R. Zlatanova-Velikova. Evaluation of quality of medical assistance for general practitioners. Second Bulgarian–Greek Scientific Conference “Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration”, Plovdiv, 8-10 Oct. 2010, p. 16.

Zlatanova-Velikova R., T. Zlatanova. Some approaches for hospital management. Second Bulgarian –Greek Scientific Conference “Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria: The Challenge of the Cross-border Collaboration”, Plovdiv, 8-10 Oct. 2010, p. 15.

  

НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА ФОЗ

ЗА 2009 г.

 

Монографии, части от монографии, учебници, сборници:

 

На кирилица:

Балканска П. Приложна психология в медицинската практика. С., Булвест 2000, 2009.

Балканска П. Професионално общуване и комуникации. В: Учебно помагало ”Семейна медицинска сестра”, БЧК, 2009, с. 24-31.

Балканска П. Психологичен климат в семейството. Семейни ценности. В: Учебно помагало ”Семейна медицинска сестра”, БЧК, 2009, с. 46–51.

Балканска П. Психологични подходи в здравния мениджмънт. С., Булвест 2000, 2009.

Балканска П. Психология и психопатология на стареенето. В: Актуални проблеми на стареенето и старостта, Симел, С., 2009, с. 09-164.

Балканска П. Психопрофилактика и психотерапевтични подходи. В: Учебно помагало ”Семейна медицинска сестра”, БЧК, 2009, с. 31–39.

Балканска П. Работа в екип. Конфликти. В: Учебно помагало ”Семейна медицинска сестра”, БЧК, 2009, с. 39–46.

Балканска П., Н. Георгиев. Критерии за успех на управленските мотивационни подходи. В: Интердисциплинната идея в действие (под ред. на акад.Н. Манолов), изд. ТЕМПО, С., 2009, с. 88-91.

Балканска П., Т. Попов, Н. Георгиев. Проблеми на организационната култура в здравеопазването. Интердисциплинната идея в действие (под ред. акад. Н. Манолов), изд. ТЕМПО, С., 2009,с. 91-94.

Воденичаров Ц., С. Попова. Социална медицина. С., Екопринт, 2009, 238 с.

Георгиева Ж. Обществен контекст, семейство, роля на стария човек – ориентири за практиката на помагащия професионалист, почерпени от еко-системния подход. В: Актуални проблеми на стареенето и старостта, С.,СИМЕЛ, 2009, с. 182-216.

Георгиева  Ж. Социален контекст, семейна структура и психично здраве. В: Гражданската идея в действие, С., ТЕМТО, 2009, с. 140-145.

Гладилов Ст., Е. Делчева. Икономика на здравеопазването. Princeps, С., 2009, 486 с.

Динкова К., Н. Цачева. Оценка на риска и здравния статус при работещи в манганово находище. С., 2009.

Дякова М. Управление на сърдечносъдовия риск - проблеми и перспективи. С., 2009.

Жеков А. Екипният подход в болничния мениджмънт. С., ТониТ ООД, 2009, 104 с.

Кръстева Д., А. Алексова, В. Маринова, Е. Пейчева, Х. Червенкова, А. Гълъбова, М. Петрова, Р. Раданова, Ж. Георгиева. Къде е твоето място? (Програма: Превенция на рисковото поведение по подхода „Връстници обучават връстници” на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София). С., Найс АН, 2009, 59 с.

Милчева Хр., И. Стамболова, и др. Основи на сестринските и акушерските грижи (учебник). Ст.Загора, 2009.

Младенова С. Здравна промоция в семейството. В: Семейна медицинска сестра – учебно помагало, БЧК, С., 2009.

Младенова С. Здравно възпитание и здравословен стил на живот. В: Основи на сестринските и акушерските грижи (под ред. на Т. Попов и К. Костов), Ст. Загора, изд. Кота, 2009.

Младенова С. Здравно образование, С., изд. Артик 2001, 2009.

Младенова С. Околна среда и семейно здраве. Рискови фактори. В: Семейна медицинска сестра – учебно помагало, БЧК, С., 2009.

Младенова С. Рискови фактори. В: Основи на сестринските и акушерските грижи, под ред. на Т. Попов и К. Костов, Ст. Загора, изд. “Кота”, 2009.

Младенова С. Роля на медицинската сестра при формиране на здравна култура и обучение. В: Семейна медицинска сестра – учебно помагало, БЧК, С., 2009.

Младенова С. Сестрински грижи за инвалиди в семейството. В: Семейна медицинска сестра – учебно помагало, БЧК, С., 2009.

Младенова С. Сестрински грижи за лица, зависими от алкохол и наркотици. В: Семейна медицинска сестра – учебно помагало, БЧК, С., 2009.

Младенова С. Участие на семейната медицинска сестра за възпитание на детето в семейството. В: Семейна медицинска сестра – учебно помагало, София, БЧК, 2009.

Павлова Ж. Актуални проблеми на стареенето и старостта. В: Социално-икономически аспекти на стареенето и старостта, С., СИМЕЛ, 2009, с. 34-74.

Павлова Ж. Финансов мениджмънт в здравеопазването. София, СИМЕЛ, 2009, 117 с.

Попов Н. Дружествата за доброволно здравно осигуряване – фактор за просперитета на българското здравеопазване, 2009.

Попов Т. Отново за звездите на българския балет. С., изд. Дефекто ЕООД, 2009.

Попов Т., В. Гюрова, К. Герджиков, Л. Чукурова, Л. Милков, Л. Чакърова, М. Михова, И. Колева, П. Балканска, Г. Дерменджиева, С. Младенова, З. Радионова, Н. Петрова. Педагогика. Втора част: Дидактика, теория на обучението. Под научното ръководство и редакцията на проф. д-р Т. Попов дпн, второ издание, С., 2009.

Попов Т., Л.Чакърова, П. Балканска, Р. Янева, Г. Петрова, Ст. Гатев, Н. Георгиев, Т. Димитров. Обучението на бакалаври по управление на здравните грижи в контекста на новите образователни изисквания. 2009 (под печат).

Попов Т., Л. Чакърова, П. Балканска, Н. Петрова, Д. Сиджимова, З. Савова, Ю. Траянова. Следдипломното обучение на катедра „Медицинска педагогика” при ФОЗ, МУ-София. Направления и резултати. Интердисциплинната идея в действие (под ред. акад. Н. Манолов), изд. ТЕМПО, С., 2009, с. 36-44.

Попов Т., Р. Янева, П. Балканска, Л. Чакърова, М. Александрова, В. Писев, Г. Петрова. Учебният процес през погледа на студенти в областта на общественото здраве. Интердисциплинната идея в действие (под ред. на акад. Н. Манолов), изд. ТЕМПО, С., 2009, с. 61-65.

Рибарова Ф. Витамини-безопасност. В: 100 години от рождението на акад. проф. Т. Ташев, фев. 2009.

Савова З. Социални проблеми на стареенето и старостта. Психо-социална адаптация в третата възраст - гл. 1 с. 6-34, Тревожни депресивни разстройства в напреднала и старческа възраст - гл. 4, с. 135-146. В: Актуални проблеми на стареенето и старостта (учебник), С., Симел, 2009.

Шопова К. Спешна доболнична медицинска помощ. В: История на българската медицина, 2009, т. 1, Летера, с. 209-215.

Шопова  К. Факултет по обществено здраве. В:  История на българската медицина, 2009, т. 1, Летера,  с. 327-330.

Щерева Н., Н. Попов. Дентална помощ при възрастните хора. В: Актуални проблеми на стареенето и старостта (под ред. на проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн), Изд. Симел, С., 2009, с. 166-181.

На латиница:

Dyakova M., E. Karaslavova, H. Mateev. Total Risk Assessment. In: Methods and Tools in Public Health. A Handbook for Teachers, Researchers, Health Professionals and Decision Makers. Hans Jacobs Publishing Company, 2009.

Georgieva J.  R. Georgiev. What to Do When the Broader Social Context Pertains to the Illusion of Control? Systems, Psychodrama and Process Work Techniques that Embrace Unpredictability and their Application in Teaching and Training. In: 5th Meeting of Trainers “Issues of Family Therapy Training In an Unpredictable World” Oct. 2nd-4th, 2009, Collegium Medicum Didactic Conference Center, Krakow, Poland. Book of Abstracts European Family Therapy Association, Training Institutes Chamber, p. 10.

Sidzhimova D, M. Dyakova, Z.Savova. The Potential of Public Service Advertising in the Field of Public Health. In: Methods and Tools in Public Health. A Handbook for Teachers, Researchers, Health Professionals and Decision Makers. Hans Jacobs Publishing Company, 2009.

 

Публикации в български реферирани списания:

На кирилица:

Алексиева В., И. Стамболова. Конфликти на работното място. Здравни грижи, 2009, бр. 2, с. 24-25.

Байкова Д., С. Петрова, П. Марков, К. Ангелова, Д. Марков, В. Дулева, Бл. Йорданов, Л. Иванова, Д. Овчарова, К. Ватралова. Консумация на храни при деца на възраст 7-10 години.(Национален мониторинг, 2004). Хранително-вкусова промишленост, 2009; бр. 1, с. 45-49.

Байкова Д., С. Петрова, П. Марков, К. Ангелова, Д. Марков, В. Дулева, Бл. Йорданов, Л. Иванова, Д. Овчарова, К. Ватралова. Консумация на храни при деца на възраст 10-14 години.(Национален мониторинг, 2004). Хранително-вкусова промишленост. 2009; бр. 2, с. 45-49.

Байкова Д., С. Петрова, П. Марков, К. Ангелова, Д. Марков, В. Дулева, Бл. Йорданов, Л. Иванова, Д. Овчарова, К. Ватралова. Консумация на храни при деца на възраст 14-19 години, (Национален мониторинг на храненето, 2004), Хранително-вкусова промишленост, 2009; бр. 3; с. 44-49.

Байкова Д., С. Петрова, П. Марков, К. Ангелова, Д. Марков, В. Дулева, Бл. Йорданов, Л. Иванова, Д. Овчарова, К. Ватралова. Консумация на храни от животински произход при възрастно население (19-60 години) в България (Национален мониторинг на храненето, 2004), Хранително-вкусова промишленост, 2009; бр. 4; с. 45-49.

Байкова Д., С. Петрова, П. Марков, К. Ангелова, Д. Марков, В. Дулева, Бл. Йорданов, Л. Иванова, Д. Овчарова, К. Ватралова. Консумация на храни от растителен произход при възрастно население (19-60 години) в България (Национален мониторинг на храненето - 2004), Хранително-вкусова промишленост, 2009; бр. 5; с. 41-49.

Байкова Д., С. Петрова, П. Марков, К. Ангелова, Д. Марков, В. Дулева, Бл. Йорданов, Л. Иванова, Д. Овчарова, К. Ватралова. Консумация на храни при възрастно население 60-75 години (Национален мониторинг на храненето, 2004) Хранително-вкусова промишленост, 2009; бр. 6; с. 48- 56.

Байкова Д., С. Петрова, П. Марков, К. Ангелова, Д. Марков, В. Дулева, Бл. Йорданов, Л. Иванова, Д. Овчарова, К. Ватралова. Консумация на храни при хора в напреднала възраст – над 75 години (Национален мониторинг на храненето, 2004). Хранително-вкусова промишленост, 2009, бр. 7-8; с. 58-64.

Байкова Д. Оценка на приема на хранителни вещества, енергия и храни при деца, отглеждани в детски ясли. Scripta periodica. 2009, ХІІ, бр. 1, с. 11-20.

Байкова Д., Оценка на хранителния прием при деца в екологично рискова околна среда. Здравна икономика и мениджмънт, 2009, ІX, бр. 2, с. 17-25.

Байкова Д. Хранителен прием на деца от детски градини в град София. Здравна политика и мениджмънт, 2009, бр. 1, с. 37-41.

Балканска П. „Белите петна” в професионалната подготовка на медицинските специалисти в областта на палиативните грижи. Управление и образование, 2009, 5 , бр. 3, с. 118-122.

Балканска П. Психологични подходи за подбор и оценка на персонала. Сестринско дело, 2009, бр. 3, с. 48 - 52.

Балканска П. За умението да общуваме с пациента. Сестринско дело, 2009, бр. 3, с. 26 - 30.

Балканска П., Н. Георгиев. Управление на промяната - едно от предизвикателствата пред здравния мениджмънт, 2009 (под печат).

Балканска П., Н. Георгиев, С. Младенова. Превантивно ориентиран био-психо-социален подход в грижите за възрастни и стари хора с дементен синдром, 2009, под печат.

Въткова А. Анализ на здравното състояние и на заболяемостта с временна нетрудоспособност при учители в ромска среда. Scripta periodica, 2009, бр. 12, с. 21-30.

Въткова А. Стратегия за здраве и безопасност при работа в ЕС. Здравна политика и мениджмънт, 2009, бр. 1, с. 76-81.

Генев С., Г. Комитов, Т. Златанова, Ц. Петрова-Готова, Д. Тачова. Груповата практика за първична извънболнична помощ през погледа на пациентите. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 1, с. 28-32.

Димитров Д., А. Жеков. Проблеми на професионалната мотивация на здравните мениджъри. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 1, с. 21-24.

Димитрова М., И. Стамболова. Ролята на здравните професионалисти в профилактиката на бигорексията. Здравни грижи, 2010, бр. 4, с. 39-41.

Димитрова М., И. Стамболова. Невербалната комуникация в процеса на оказване на здравни грижи. Здравни грижи, 2010, бр. 2, с. 9-12.

Дякова М., Е. Караславова, Ст. Туфкова, М. Иванова. Мениджмънт на сърдечносъдовите заболявания в България според принципите на Новото обществено здравеопазване. Сърдечносъдови заболявания, 2009, 40, бр. 1, с. 27-31.

Дякова М. Актуален сърдечносъдов рисков профил на българската градска популация. Наука кардиология, 2009, X, бр. 1, с. 24-27.

Дякова М. Динамика на сърдечносъдовите рискови фактори в България (1992 - 2006). Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 1, с. 9-15.

Дякова М., Л. Иванов. Модел за управление на сърдечносъдовия риск. Обща медицина, 2009, 9, бр. 2.

Дякова М. Мениджмънт на риска и къмплайънс при лица, преживели остър миокарден инфаркт. Обща медицина, 2009, XI, бр. 1, с. 24-30.

Дякова М. Програми за мениджмънт на заболяванията - същност и перспективи. Контакти 2009,IX, бр. 1, с. 46-49.

Дякова М. Системен модел на мениджмънт на сърдечносъдовите заболявания в България. Социална медицина, 2009, бр. 1-2.

Дякова М., С. Спиридонов, Л. Иванов. Мениджмънт на социално-значимите заболявания - необходимост от стратегически подход. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 2, с. 42-46.

Жеков А., С. Спиридонов: Криза и здраве в ЕС. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 6, с. 36-39.

Жеков А. Здраве и икономика. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 4, с. 27-33.

Жеков А. Извънболничната помощ в условията на глобалната криза. Обща медицина, 2009, XI, бр. 2, с. 15-18.

Жеков А. Обществено здравно измерение на спешната медицина. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 1, с. 93-95.

Жеков А. Политически права и здраве. Социална медицина, 2009, бр. 3, с. 9–10.

Жеков А. Политически предизвикателства пред здравните кадри. Социална медицина, 2009, бр. 1-2, с. 45-46.

Иванова, П. Другата България на Волга – Изгубената цивилизация. Асклепий, 2009, ІV (ХХІІІ), с. 166-167.

Иванова П. Медико-етична проблематика в сп. „Асклепий” (2004-2009). Асклепий, 2009, ІV (ХХІІІ), с. 149-150.

Иванова, П. Медико-етични проблеми в „Асклепий”. Известия на Съюза на учените – Сливен, 2009, 16, с. 76-77.

Иванова, П. Пловдивският симпозиум на „Асклепий” и БАИФМ. Асклепий, 2009 ІV, (ХХІІІ), с. 146-148.

Иванова П., Ж. Павлова. Д-р Иван Селемински и бъдещите взаимоотношения на България с Европейската общност. Известия на Съюза на учените – Сливен, том 2009, 16, с. 16-17.

Иванова П., М. Апостолов ,Сп. Маркетос. Състояние, проблеми и перспективи на балканското историко-медицинско сътрудничество. Известия на Съюза на учените – Сливен, 2009, 16, с. 46-48.

Йорданова А., З .Лалчев, Г. Георгиев, Е. Христова. Белодробен сърфактант при неонатален респираторен дистрес синдром. Акта медика, 2009.

Лалев Н., А. Жеков. Информираност на пациентите за качеството на медицинската помощ като проблем на болничния маркетинг. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 1, с. 33-36.

Лалев Н., А. Жеков. Концепция за маркетингова култура на болницата. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 2, с. 67-69.

Митков Ц., Г. Петрова, Т. Бенишева-Димитрова. Измерване на влиянието на лекарствената промоция върху здравните специалисти. Здравна политика и мениджмънт, 2009, бр. 5, с. 45-54.

Младенова С., П. Балканска. Проучване нагласите на медицинските специалисти за работа със стари хора. 2009, Варна (под печат).

Младенова, С. Рекламата – възможности за въздействие на здравното поведение на учениците. Управление и образование, 2009, V, кн. 3, с. 156-161.

Попов Н. Корпоративните договори в доброволното здравно осигуряване. Здравна политика и мениджмънт, 2009.

Попов Н., Ст. Спиридонов, М. Траяноски. Демографската криза в Р. България на фона на настъпващата финансова криза. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 1, с. 84-87.

Попов, Т. В чест на големия талант на СССР – Никита Долгушин на 90 години, Музикални хоризонти, 2009, бр. 6, с. 33.

Попов Т. Велика Личност в света на балета: Екатерина Максимова (01.02.1939 – 28.04.2009), Музикални хоризонти, 2009, бр. 5, с. 37.

Попов, Т. Гранд-дамата на съвременния танцов театър Пина Бауш (1940-2009), Музикални хоризонти, 2009, бр. 8, с. 43-44.

Попов Т., Е. Евдокимова. (01.12.1948 г., Женева – 02.04.2009 г., Ню Йорк), Музикални хоризонти, 2009, кн. 4, с. 42-43.

Попов Т., Една от великите руски балерини – в памет на Олга Лепешинская (1916-2008), Музикални хоризонти, 2009, кн. 2, с. 24-25.

Попов Т. Легендата на американския модерен танц: Морс Кънингам на 90 години. Музикални хоризонти, 2009, кн. 4, с. 31-32.

Попов Т. Ярък и колоритен изпълнител – по повод на 70 годишнината на премиер – солиста Иван Трифонов. Музикални хоризонти, 2009, кн. 10, с. 34.

Попов Т. Ярък и разностранен балетен талант – 80 годишнина на премиер – солиста Евгени Заднепровски. Музикални хоризонти, 2009, кн. 4, с. 35.

Попова К. Социално-медицински аспекти и мениджмънт на инсулта. Управление и образование, 2009, 5, кн. 1, с. 179-182.

Попова К. Съвременни тенденции в епидемиологията и мениджмънта на мозъчния инсулт. Здравна политика и мениджмънт, 2009, бр. 1, с. 57-62.

Сарандев А., К. Попова. Диабетна невропатия - икономика на проблема. Здравна политика и мениджмънт, 2009, бр. 6.

Сиджимова Д., В. Борисов. Информационният дефицит в управлението на здравната реформа. Здравна политика и мениджмънт. 2009, бр. 4, с. 23-26.

Сиджимова Д., М. Сиджимов. Източници на актуална професионална информация за общопрактикуващите лекари в България. Управление и образование. 2009, 5, кн. 1, с. 140-142.

Спиридонов С., А. Жеков: Мениджмънт на многопрофилна болница за активно лечение, основан на научни доказателства. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 5, с. 27-31.

Стамболова И., Ст. Стамболов. Програма „Детско здравеопазване в първичната медицинска помощ”. Сестринско дело, 2009, бр. 2.

Станкова В., И. Стамболова. Удовлетвореност на пациентите от качеството на здравните  грижи в МБАЛ ”Св. И. Рилски”- София. Здравни грижи, 2009, бр. 2.

Христов Г. Здравната реформа в САЩ – българският отзвук (първа част). Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 6, с. 40-44.

Христова Е. Алгоритъм при реанимация на новородени деца. Педиатрия, 2008, бр. 3.

Христова Е. Европейски стандарт за поведение при неонатален респираторен дистрес синдром. Педиатрия, 2008, бр. 3, с. 58.

Чакърова Л., Ф. Реебергер. Обучението по обществено здраве в Германия. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 4, с. 45-48.

Шипковенска Е., М. Дякова, Д. Кръшков. Модели на здравно осигуряване в Европа и регулирана предприемаческа дейност в системата на здравеопазване. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, извънреден брой, с. 2-8.

Щерева Н. Посещаемост на кабинет по дентална медицина от пациенти над 65 годишна възраст. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 1, с. 25-27.

Янева Р. Използването на метода на равновесната точка за оптимизиране приходите и разходите на клиника по хирургия. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 5, с. 22-26.

Янева Р. Намесата на държавата по отношение на цените при смесена пазарна икономика. Управление и образование, 2009, V, бр. 2, с. 50-55.

Янева Р. Регламентираните плащания на пациентите за болнична помощ. Сестринско дело, 2009, бр. 2, с. 13-17.

На латиница:

Benisheva T. Drug Regulatory Affairs. Institutional Indirect and Administrative Fee Clinical Trial Magnifier Conference -Medical University, Hong Kong, 13-15.11.2009. http://www.ctmconference.com.

Benisheva-Dimitrova T. Forum: The eCTD - Presentations & computer demonstration on dossier submission, 15.06.2009, Sofia, Bulgaria. http://www.extedo.com/news-events/details/period/1263342624///browse/3/news/121/the-ectd-p.html.

Ribarova F. Diversity of vitamin D functions. Acta Medica Bulgarica, No. 3, 2009.

Shipkovenska Е. Research and prevention of non-communicable chronic diseases. Здравна политика и мениджмънт, 2009, 9, бр. 3, с. 14-18.

Stoimenova F., F. Ribarova. Food supplements for pregnant and lactating women. Acta Medica Bulgarica, 2009, Vol. XXXVI, No. 2, p. 24-33.

 

Публикации в чуждестранни реферирани списания:

На кирилица:

Гацева П., Г. Петрова, Д. Сиджимова. Усталость и стрессы у студентов, обучающихся по спциальности „Управление сестринской деятельностью”. Медицинская сестра, 2009, № 3,. с. 35-37.

Павлова Ж. Информационное обеспечение экономического управления больниц в Болгарии – некоторые исторические аспекты. Научный сборник, М., 2009, с. 621 - 623.

Попов Н., Т. Златанова, Р. Златанова-Великова, В. Петков. История дополнительного медицинского страхования в республике Болгарии после перемен. Материалы ІІІ Съезда конфедерации историков медицины, Москва, 20-22 мая 2009, том 1, с. 623.

Попов Т., П. Гацева, Г. Петрова, Д. Сиджимова. Антропометрический статус и статус здоровья 3-ех летних детей ромского происхождения. Воспитатель дошкольного образовательного учреждения, 2009, № 11, с. 11-15.

Попов Т., Арт-терапия в воспитаний детей. Современный детский сад, 2009, кн. 3, с. 12-16.

Траjаноски М., Н. Попов. Доброволното здравствено дополнителен лост. Vox medici, 2009, броj 62, с. 14-16.

На латиница:

Chakarova L. Abraham Flexner and the meaning ofhis famous report for the medical education. Asklepios, 2009, Vol. IП, р. 161-164.

Christova Е., M. Petrov, M. Christova, N. Hadjieva, V. Genova. Neonatal Nosocomial Infections Incidence and Clinical Importance. Archives of the Balkan Medical Union, 2009, vol 44, No. 4, p. 279-284.

Ivanova A. D., G. I.  Petrova, T. V. Dimitrova-Benisheva. Positive drug list in Bulgaria - 5 years later. Value in Health, 2009, 12 Annual EU Congress, 24-27.10.2009, Paris, Vol. 12, A 24-8. http://www.ispor.org/research_study_digest/details.asp.

Karaslavova E, M. Dyakova, T. Dimitrova, N. Popov. Risk factors for Acute Myocardial Infarction during the transition period in Bulgaria. Archives of the Balkan Medical Union, 2009 (in press).

Pavlova J. et al. Cost-benefit analysis of treatment in specialized hospital for long treatment and rehabilitation. www.wfpha.confex.com/wfpha/2009/webprogram/Paper1799.html.

Pavlova J. et al. Economic assessment of treatment of glomerulonephritis in Bulgaria. www.wfpha.confex.com/wfpha/2009/webprogram/Paper1767.html.

Pavlova J., D. Sidjimova, M. Alexandrova. Medical and social care for elderly people in Bulgaria: economic considerations. Lisbon, ISEG, Paper Book of the International Workshop on the Socio-Economics of Ageing, Lisbon, Portugal, 30.10.2009, p. 313-324.

Pavlova J., L. Afanasieva.L’arbre de décision et la gestion par objectifs – méthodes efficaces dans la pratique des médecins de famille en Bulgarie. Archives of the Balkan Medical Union, V. 44, 2009/4, p. 311-314.

Petrova, G., th. Popov. Characteristics and Tendencies in Development of the Higher Education in the Sphere of Public Health.“Folia medica”, Medical University–Plovdiv, Tomus LI, 2/2009, April –June, p. 68-73.

Popov Th., G. Petrova. Theaching Methods in HealthCare Management Major. “Folia medica”, Medical University–Plovdiv, Tomus LI, 3/2009, July–September, p. 60-66.

Popova K. Recent Trends in the Management of Stroke: Evidence of Effectiveness, in Aspects of Public Health Care Policies in Greece and Bulgaria. Ed. J. Hristov and J. Kyriopoulos, Papazissis Publishers, Athens, Greece, 2009, p. 235-244.

Popova K. Burden of Stroke and Risk Factors, Archives - Journal of the Balkan Medical Union, vol. 44, no. 3, 2009,234-238 

Ribarova F., A. Stoimenova, K. Popova. Antioxidant Supplements in Management of Parkinson’s Disease. Archives-Journal of the Balkan Medical Union, vol. 44, No. 2, 2009, p. 142-146.

Sidjimova D., J. Pavlova, M. Alexandrova. Socio-economic aspects of advertising targeted at people at the age of over 65 years. Lisbon, ISEG, Paper Book of the International Workshop on the Socio-Economics of Ageing, Lisbon, Portugal, 30.10.2009, p. 344-352.

Tzacheva N., M. Yancheva, Dinkova. Socially – significant deseases in workes – level, structure and dinamyks over a 15 – year period. Arhives de Balcan medical union, 2009, (in press).

Zlatanova T., R. Zlatanova-Velikova, V. Petkov. Structure and matchlessness of the primary medical help in Bulgaria. Asklepios, 2009, Volume ІІІ (XХІІ), p. 75-80.

 

Доклади и съобщения на научни конференции и симпозиуми:

На кирилица:

Балканска П. „Белите петна” в професионалната подготовка на медицинските специалисти в областта на палиативните грижи. Международна конференция „Образование, наука, икономика и технологии”, Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Факултет по социални науки, Бургас, България, 4-6 септември 2009.

Балканска П., Н. Георгиев - Управление на промяната - едно от предизвикателствата пред здравния мениджмънт. Научна конференция, Цигов чарк, ноември, 2009.

Балканска П., Н. Георгиев , С. Младенова. Управление на грижите в домовете за стари хора с деменция. Юбилеен сборник: „Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник”, Университетско изд. СУ, 2009, 226 - 237.

Балканска П., Н. Георгиев. Критерии за успех на управленските мотивационни подходи. 23 научно-технологична сесия „Контакт 2009”, София, юни 2009 г.

Балканска П., Н.Георгиев, С.Младенова. Превантивно ориентиран био-психо-социален подход в грижите за възрастни и стари хора с дементен синдром. Научна конференция: „Здраве в третата възраст- политики и практики”, Варна, 15.05.2009.

Балканска П., С. Младенова. Перспективи в професионалната подготовка на специалистите за работа с възрастни хора. В: Сб. „Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник”, С., 2009, УИ „Св. Климент Охридски”, стр. 226–236.

Балканска П., Т. Попов, Н. Георгиев. Проблеми на организационната култура в здравеопазването, ХХІІІ Научно-технологична сесия на ИНГА “Контакт 2009” 5 юни 2009 г., сборник материали, София, 2009, Изд. ТЕМТО, с 91-93.

Бенишева Т. Обучение по клинични изпитвания към Медицински университет в Хонг Конг. Здравна политика и мениджмънт 2009, бр. 6, с. 54-57.

Бенишева Т. Предизвикателства при изработване на научни трудове. Здравна политика и мениджмънт, 2009, бр. 1.

Бенишева Т. Ролята на генеричните лекарства за оптимална употреба на обществените ресурси в здравеопазването. Кръгла маса на Българската Генерична Фармацевтична Асоциация и Експертен съвет по здравна политика към министъра на здравеопазването, София, 22.01.2009. http://www.bgpharma.bg/userfiles/file/generics_22.01.09_new.pdf.

Бенишева Т. Сравнителен документален анализ, въз основа на Директива 2001/20/ЕС за одобряване на клинично изпитване в България и в други страни членки. Годишна среща на БАКП, 11.12.2009, С., http://www.bacr-bg.com/UserFiles/File/T_Benisheva.pdf

Бикова П., А. Терзиева. Проблеми на обучението по хирургия в специалността „медицинска сестра”. 23–та научно-технологическа сесия «Контакт» 2009, ИНГА, с. 121-122.

Георгиев Г., Сл. Иванова, Е. Куцарова, А. Цанова, А. Йорданова, Хр. Василиев, Е. Христова, З. Лалчев. Моделни изследвания на повърхностното поведение на белодробни сърфактантни препарати със синтетични полимери. Сборник VIII Национална Научна конференция с международно участие „Природни науки’2009”, Варна ,2009, с.107.

Георгиева Ж. „Неприятният” клиент. Седмица на психотерапията, Бургас, 16-20 септ. 2009.

Георгиева Ж. Най-добрият ученик, най-добрата учителка, най-добрият служител. /Пренебрегваната категория при превенцията на зависимости, психични и поведенчески отклонения/. Седмица на психотерапията, Бургас, 16-20 септ. 2009.

Георгиева Ж. Ролева симулация на семейство. Семейна динамика и семейна структура. Седмица на психотерапията, Бургас, 16-20 септ. 2009.

Георгиева Ж. Социален контекст, семейна структура и психично здраве. 23-та научно-технологична сесия КОНТАКТ 2009, София, 15.05.2009.

Димитров Д., А. Жеков. Проблеми на професионалната мотивация на здравните мениджъри.Здравна политика и мениджмънт, 2009, бр. 1, с. 21-24.

Жеков А. Екипният подход в болничния мениджмънт. С., 2009, ТониТ ООД, 104 с.

Жеков А. Здраве и икономика. Здравна политика и мениджмънт. 2009, бр. 4, с. 27-33.

Жеков А. Извънболничната помощ в условията на глобалната криза. Обща медицина, 2009, XI, бр. 2, с. 15-18.

Жеков А. Обществено здравно измерение на спешната медицина. Здравна политика и мениджмънт. 2009, бр. 1, с. 93-95.

Жеков А. Политически права и здраве. Социална медицина, 2009, бр. 3, с 9–10.

Жеков А. Политически предизвикателства пред здравните кадри. Социална медицина, 2009, бр. 2, с. 45-46.

Жеков А., С. Спиридонов. Криза и здраве в ЕС. Здравна политика и мениджмънт, 2009, бр. 6, с. 36-39.

Златанова Т., Р. Златанова-Великова, С. Великов. Използване на тестови системи като средство за реализиране на продължаващо медицинско обучение. 23-та научно-технологична сесия „КОНТАКТ 2009: Гражданската идея в действие”, 05.07.2009, С., с.106-111.

Златанова-Великова Р., Т. Златанова. Удовлетвореност на общопрактикуващите лекари от работата им в условията на първичната извънболнична медицинска помощ. 23-та научно-технологична сесия „КОНТАКТ 2009: Гражданската идея в действие”, 05.07.2009, С., с. 101-105.

Лалев Н., А. Жеков. Информираност на пациентите за качеството но медицинската помощ като проблем на болничния маркетинг. Здравна политика и мениджмънт, 2009, бр. 1, с. 33-36.

Лалев Н., А. Жеков. Концепция за маркетингова култура на болницата. Здравна политика и мениджмънт, 2009, бр. 2, с. 67-69.

Ламбрева Д. Съвременни тенденции в обучението по палиативни грижи. 24–та научно-технологическа сесия «Контакт» 2009, ИНГА,с. 113-114.

Ламбрева Д. Съвременни тенденции в обучението по психиатрично сестринство. 23–та научно-технологическа сесия «Контакт» 2009, ИНГА, с. 112-113.

Митков Ц., Г. Петрова, Т. Бенишева – Димитрова. Измерване на влиянието на лекарствената промоция върху здравните специалисти Здравна политика и мениджмънт, 2009, бр. 5, с. 45-54.

Младенова С., П. Балканска, Н. Георгиев. Професионални трудности на специалистите от домовете за стари хора. В: Юбилеен сборник „Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник”, Университетско изд. СУ, 2009, с. 374 – 387.

Младенова С., П. Балканска. Проучване нагласите на медицинските специалисти за работа със стари хора. Научна конференция „Здраве в третата възраст- политики и практики”, Варна, 15.05.2009.

Москова М., П. Балканска. Опит за формиране на комуникативни умения и работа в екип при студенти по зъботехника. 24 научно-технологична сесия „Контакт 2009”, София, 2 ноември, 2009 г.

Петрова Г., Т. Попов, Г. Форева, Р. Асенова. Портрет на преподавателя през погледа на студента по медицина. Управление и образование, Университет “Проф. Асен Златаров” – Бургас, Факултет по обществени науки, том V /3/, 2009, с. 13-16.

Петрова Г., Т. Попов. Възникване и развитие на бакалавърското образование по Управление на здравните грижи в България. “Моделиране на учебно - възпитателния процес във вуза и училище”. Елец, 2009, Елецки държавен университет “Бунин”, с. 145-151.

Петрова Г., Т. Попов. Възникване и развитие на бакалавърското образование по Управление на здравните грижи в България, В: Сб. “Проблеми на непрекъснато обучение: проектиране, управление, функциониране”, Материали от международната конференция, Липецк, 15 – 16 май 2009, ІІ част, с. 178-179.

Петрова, Г., Т. Попов. Информираност на дипломанти от Медицинските колежи за продължаване на обучението в бакалавърска степен по Управление на здравните грижи. Международен сборник на научните трудове “Моделиране на учебно - възпитателния процес във вуза и училище”, Елец, 2009, Елецки държавен университет “Бунин”, стр. 139-144.

Попов Т. Арт-терапия в социалната сфера. В: Сб. “Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник, по случай 120 години СУ “Св. Климент Охридски”, С., 2009, Унив. Изд. “Св. Климент Охридски”, с. 147-154.

Попов Т. Арт-терапия детей и юношей. В: Сб. “Художественое образование: проблемы, перспективы”, Белгород, 2009, Материалы Муждународной научно-практической конференции, с. 124-128.

Попов Т. Студентът като субект на обучението. В: Сб. Материали от ХХІV Научна сесия на ИНГА, София, октомври 2009, “Интердисциплинарна идея за действие”, София, 2009, Изд. “ТЕМТО”, стр. 58-61.

Попов Т., Г. Петрова, И. Стоилов. За академичната мотивация на студентите по балетна педагогика. В: Сб. Материали от ХХІІІ сесия на ИНГА “Контакт 2009” 5 юни 2009 г., С., 2009, изд. “ТЕМТО”, с. 44-47.

Попов Т., Л .Чакърова, П. Балканска, Р. Янева, Г. Петрова, Ст. Гатев, Н., Георгиев, Т. Димитров. Обучението на бакалаври по управление на здравните грижи в контекста на новите образователни изисквания. Научна конференция, Цигов чарк, ноември, 2009.

Попов Т., Л. Чакърова, П. Балканска, Н. Петрова, Д. Сиджимова, З. Савова, Ю. Траянова. Следдипломното обучение на катедра "Медицинска педагогика" при Факултета по обществено здраве, МУ София. Направления и резултати. В: Сб. Двадесет и трета научно-технологична сесия КОНТАКТ 2009, Гражданската идея в действие 5 юни 2009, ТЕМТО София, 2009, с. 36-43.

Попов Т., Л. Чакърова, П. Балканска, Р. Янева, С. Гатев, Н. Георгиев, Т. Димитров. Обучението на бакалаври по „Управление на здравните грижи” в контекста на новите европейки образователни изисквания (под печат) Юбилейна научна сесия на катедра „Социална медицина” при МУ-Пловдив ноември 2009.

Попов Т., Р. Янева, П. Балканска, Л. Чакърова, М. Александрова, В. Писев, Г. Петрова. Учебният процес през погледа на студенти в областта на общественото здраве. В: Сб. материали от ХХІV Научно-технологична сесия “Контакт 2009” на ИНГА, С., 2009, изд. ТЕМТО, с. 62-67.

Попов Т., Р. Янева, П. Балканска, Л. Чакърова, М. Александрова, В. Писев, Г. Петрова. Учебният процес през погледа на студенти в областта на общественото здраве, Научна конференция с международно участие „25 години Педагогически факултет”, В. Търново, ноември, 2009.

Попова К. Качество на живот при пациенти с мозъчен инсулт. Конференция „Сърдечно-съдови заболявания”, С., ноември 2009.

Попова К., Ст. Спиридонов. Мениджмънт на мозъчносъдовия риск - рискови фактори на мозъчния инсулт. В: Сб. Доклади на конференция, Цигов чарк, 2009.

Попова К., Ст. Спиридонов. Мениджмънт на мозъчносъдовия риск - рискови фактори на мозъчния инсулт. В: Сб. Доклади на конференция в Цигов чарк, 2009 (под печат).

Попова К.  Качество на живот при пациенти с мозъчен инсулт – Конференция „Сърдечно-съдови заболявания” в НДК, ноември 2009 (под печат)

Попова К. Първична профилактика на исхемичните инсулти – необходимост, възможности, надежди. В: Сб. Доклади от международна конференция „Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник”, С., Софийски университет, 7-8 ноември 2008, Университетско изд. 2009, с. 501-505.

Савова З., Л. Катрова, П. Балканска. Формиране на активно отношение към учебния процес и очаквания за професионална реализация при студентите по дентална медицина. Унив. изд. СУ “Св. Кл. Охридски” (под печат).

Савова З., Л. Катрова, П. Балканска. Формиране на активно отношение към учебния процес и очаквания за професионална реализация при студентите по дентална медицина. Научна конференция: „Съвременното обучение между теорията и практиката”, СУ “Св. Кл. Охридски”, 20 ноември 2009.

Савова З., Социални проблеми и адаптация към старостта, ИНГА, С., 2009, с. 48-55.

Сиджимова Д. Специализированная PR-деятельность в области здравоохранения Болгарии. ІІІ Съезд конфедерации историков медицины. Москва 20-22 мая 2009, Том 1. с. 624-626.

Сиджимова Д., В. Борисов. Информационният дефицит в управлението на здравната реформа. Здравна политика и мениджмънт, 2009, бр. 4, с. 23-26.

Сиджимова Д., М. Сиджимов. Източници на актуална професионална информация за общопрактикуващите лекари в България. Управление и образование, 2009, 1, кн. 1. с. 140-142.

Спиридонов С., А. Жеков. Мениджмънт на многопрофилна болница за активно лечение, основан на научни доказателства. Здравна политика и мениджмънт, 2009, бр. 5, с. 27-31.

Стамболова И., Г. Чанева. Модели на сестрински грижи за стари хора в извънболничната помощ. Научна конференция „Здраве в третата възраст”, Варна, 2009.

Цанова А., А. Йорданова, Г. Георгиев, Е. Стоименова, Е. Христова, З. Лалчев. Ефект на взаимодейстие между лекарствени препарати за лечение на респираторен дистрес синдром с полимери, влияещи на повърхностната активност. Юбилейна научна конференция „България и българите в Европа”, В. Търново, 17.10.2009.

Чакърова Л., Идеите на американския педагог А. Флекснер за медицинското образование и отражението им в 21 век. Академично списание" Управление и образование". Университет "Проф. д-р Асен Златаров", 2009, V, бр. 3, с. 90-93.

Чакърова Л., Ст. Гатев. Особености на етичното в медицината и здравеопазването. В: Сб. Двадесет и трета научно-технологична сесия КОНТАКТ 2009, Гражданската идея в действие 5. юни 2009, ТЕМТО С., 2009, с.56-61.

Чакърова Л., Ст. Гатев. Устойчивото развитие в медицината като етическо предизвикателство. Юбилейна научна сесия ,,60 години катедра „Социална медицина”, 20-22 ноември 2009 г., Цигов чарк.

Чакърова Л., Ст. Гатев. Флекснер - педагог на медицинското образование в САЩ, Канада и Европа. Юбилейна научна сесия, посветена на проф. М. Андреев, СУ "Св. Кл. Охридски", София, 20.11.2009 г.

Шопова К., Е. Будинова, Р. Шишманова. Фактори на здравното поведение на медицинските сестри. 23–та научно-технологическа сесия „Контакт” 2009, ИНГА, с. 117-119.

Шопова К., П. Бикова, Е. Кикарина. Здравното възпитание в училищна възраст. 24–та научно-технологическа сесия «Контакт» 2009, ИНГА, с. 68-70.

Янева Р. Академичната мотивация на студентите от Факултета по обществено здраве към МУ – София за изучаването на дисциплината „Икономика на здравеопазването” (под печат). Доклад на Научна конференция на СУ „Св. Климент Охридски”: Съвременното обучение между теорията и практиката, С., 20-21.11.2009.

Янева Р. Клиничните пътеки като стандарт за качество. В: Сб. материали от ХХІV Научно-технологична сесия “Контакт 2009” на ИНГА, С., 2009, изд. ТЕМТО, с. 93-98.

Янева Р. Обучение на пациенти с хронични заболявания в болнични условия. В: Сб. Материали от ХХІІІ Научно-технологична сесия “Контакт 2009” на ИНГА, С., 2009, изд. ТЕМТО, с. 78-87.

На латиница:

Balkanska P., N. Georgiev. Early detection on cognitive disorders an dementia in elderly. Conference “Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria – the Challenge of the Cross-border Collaboration”, Alexandropoulos, 8 – 10 May 2009, Abstr. 39.

Balkanska P., N. Georgiev, S. Mladenova. Challenges towards the geriatric care in Bulgaria, Conference “Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria – the Challenge of the Cross-border Collaboration”, Alexandropoulos, 8 – 10 May 2009, Abstr.6

Benisheva T. Drug Regulatory Affairs, Faculty of Public Health, Medical University of Sofia. Bulgaria Institutional Indirect and Administrative Fee Clinical Trial Magnifier Conference, Medical University–Hong Kong, 13-15.11.2009. http://www.ctmconference.com

Benisheva-Dimitrova T. Forum: The eCTD - Presentations & computer demonstration on dossier submission, 15.06.2009, Sofia, Bulgaria. http://www.extedo.com/news-events/details/period/1263342624///browse/3/news/121/the-ectd-p.html

Georgieva J., R. Georgiev. Family and Art Therapy. A comparison, informed of the contemporary research on family structure. 2nd Yearly Conference of Macedonia’s Young Psychologists, Skopje, 4-5.04.2009.

Georgieva J. Interplay between Social and Familial Determinants of Mental Health: Research on one Roma and two Bulgarian Groups. International Forum “The Struggle for Health” of People’s Health Movement and The International People’s Health University, Thessaloniki, Greece, 4-10 May, 2009.

Georgieva J. High Similarity of Results Concerning Family Structure and Mental Health within a Roman and a Bulgarian Group, Living in Traditional Context. Europe Matters (Forum supported by European Union EACEA “Europe for Citizens” Program), Struve, Slovakia, April 27 - May 2 2009.

Georgieva J., R. Georgiev. What to Do When the Broader Social Context Pertains to the Illusion of Control? Systems, Psychodrama and Process Work Techniques that Embrace Unpredictability and their Application in Teaching and Training. In: 5th Meeting of Trainers “Issues of Family Therapy Training In an Unpredictable World”, Oct. 2nd-4th, 2009, Collegium Medicum Didactic Conference Center, Krakow, Poland Book of Abstracts of the European Family Therapy Association, Training Institutes Chamber, p. 10.

Metin I., C. Mutlu, G. Petrova, S. Mladenova. Cultural approaches in the nursing education. The 5 th international Balkan education and science congress, Oct. 1-3 2009, Congress full text book, Edirne, Turkey, Volume 2, p. 235- 236.

Popov Th., G. Petrova. Didactilly Methods During the Educational Process. The 5 th International Balkan Educational and Science Congress, Oct. 1-3 2009, Edirne, Turkey, Volume 1, Congress full Text Books, p. 171-173.

Savova Z., D. Sidjimova. Epidemiology Of Psychogenic Alimental Disorders In Bulgaria. Гърция, 2009.

Sidjimova D., Z. Savova. The Professional Realization of the Generation Y in the Field Of Public Health. Гърция, 2009.

 

НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА ФОЗ

ЗА 2008 ГОДИНА

 

Монографии, части от монографии, учебници, сборници: 

На кирилица:

Ангелова К., Д. Байкова, Б. Йорданов, С. Петрова, В. Дулева, К. Ватралова, Д. Овчарова, П. Димитров, Д. Божилова. Оценка на енергийния прием при Национален мониторинг на храненето в България. В: Науката за хранене пред нови възможности и предизвикателства (под ред. Б. Попов), Агора, ISBN: 978-954-9336-40-5, София, 2008, с. 103 – 106.

Байкова Д. Здравни проблеми, свързани с алтернативните диетични режими. В: Науката за хранене пред нови възможности и предивикателствам (под ред. Б. Попов), АСИ Принт, ISBN: 978-954-9336-40-5, С, 2008, с. 301– 303.

Байкова Д. Ролята на безалкохолните напитки при здраве и болест. В: Науката за хранене пред нови възможности и предивикателства – (под ред. Б. Попов), АСИ Принт, ISBN: 978-954-9336-40-5, С, 2008, с. 79-181.

Байкова Д., К. Ангелова, Б. Йорданов, С. Петрова, В. Дулева, Л. Иванова, К. Ватралова, Д. Овчарова, П. Димитров, Д. Божилова. Национален мониторинг на храненето в България, 2004 - прием на белтък. В: Науката за хранене пред нови възможности и предизвикателства (под ред.Б.Попов) Агора, ISBN: 978-954-9336-40-5, София, 2008, с. 107-112.

Воденичаров Ц., М. Митова, С. Младенова. Медицинска педагогика, София, изд.”Артик 2001”, 2008.

Георгиева Ж. Познатият и непознат тийнейджър. Помагало по превенция на употребата на наркотици, предназначено за социални работници от отделите за социална закрила. С., НАЙС АН ЕООД, 2008. 52 с.

Дулева В, Д. Байкова, Б. Йорданов, С. Петрова, К. Ангелова, К. Ватралова, Д. Овчарова, П. Димитров, Д. Божилова. Национален мониторинг на храненето в България - прием на общи мазнини, мастни киселини и холестерол. В: Науката за хранене пред нови възможности и предизвикателства (под ред.Б. Попов), Агора, ISBN: 978-954-9336-40-5, София, 2008, с. 113- 117.

Дякова М. Мениджмънт на сърдечносъдовите заболявания според принципите на новото обществено здраве. Автореферат. С., 2008.

Златанова Т., Р. Златанова-Великова. Първичната извънболнична медицинска помощ – проблеми и перспективи, 2008, издателство „Дидакта консулт”, 211 с.

Йорданов Б, Д. Байкова, Дулева В: Консумация на безалкохолни напитки от населението в България – национален мониторинг. В: Науката за хранене пред нови възможности и предивикателства – (под ред. Б. Попов), АСИ Принт, ISBN: 978-954-9336-40-5 С, 2008, с. 242-244.

Митова М., С. Младенова. Методика на практическото обучение на специалистите по здравни грижи, София, изд. ”Артик 2001”, 2008.

Петрова З., К. Чамов, Ст. Гладилов. Качеството на здравеопазването- съвременни измерения и тенденции, София, „Знание”, 2008, 270 с.

Петрова С., К. Ангелова, В. Дулева, Д. Овчарова, Л. Рангелова, Кр. Ватралова, Кр. Костадинова, Д. Байкова, М. Куртишева. (под ред. С. Петрова).Препоръки за здравословно хранене на ученици на 7 – 19 години в България, МЗ, НЦООЗ, С, Дунав Прес, 2008, 38 с..

Петрова С., К. Ангелова, Д. Овчарова, В. Дулева, Д. Байкова, Л. Рангелова, М. Куртишева, К. Ватралова (под ред. С. Петрова). Препоръки за здравословно хранене на деца на 3 – 6 години в България, МЗ, НЦООЗ, Булвест, С, 2008; 31 с.

Попов Т. Арт - терапията при деца, София, 2008, изд. “Дефекто” ЕООД, ISBN: 978-954-91947-9-1.

Попов Т., д-р Хр. Милчева, Г. Петрова. Принципи и методика на обучението (Учебник за медицински сестри и акушерки), второ издание, Ст. Загора, 2008, под научната редакция на проф. д-р Теодор Попов, дп.

Савова З. Медицинска психология, учебник. Изд. Смолини 94, С. 2008.

Сиджимова Д. Рекламата и общественото здраве. С., 2008. ISBN 978-954-9487-45-9.

Стамболова И. Мениджмънт и етика на общата медицинска практика. РИК”Симел”, С., 2008.

Христова Е., Р. Георгиева. Ултразвукова диагностика при новородени деца с невроинфекции. Атлас по невросонология, КОТИ ЕООД,С,2008.

Чанева Г. Качеството на сестринските грижи като приоритет. Изд. Артик, С., 2008,135 с.

Шипковенска Е., Ж. Христов, П. Димитров, М. Дякова. Модерна епидемиология с медицина и здравеопазване базирани на доказателства, София, Филвест, 2008, 223 с.

На латиница:

Dyakova M., Karaslavova E, D. Sidzhimova. Disease Management Programmes. The Case of CVD Management in Bulgaria. In: Management of Health Care Practice. A Handbook for Teachers, Researchers, Health Professionals and Decision Makers. Hans Jacobs Publishing Company, 2008, p. 378-392.

Dyakova М., E. Karaslavova, D. Sidjimova. Disease management programmes. The case of CVD management in Bulgaria. “Management Of Healthcare Practice”. A Handbook for Teachers, Researchers and Health Professionals. Chapter 1: Methods Of Studying Population Health. 1.3 Analysis of health phenomena. 2008.

Georgieva J., R.Georgiev. Comment la formation (plus particulierement dan les “nouvelles democraties”) repond-elle aux besoins lies au contexte du developpement personnel. Traduction de l’anglais par E. Goldbeter. Bruxelles, De Boeck Universite, 2008.  150 p.

Georgieva J., R.Georgiev. La mise en valeur de l’autonomie du stagiaire au sein de l’interdependance. Dans: Le therapeute en formation. Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2008. p. 131-151.

Pavlova J. Economic Assessment and Management of Process of Ageing in Bulgaria. In: Management in Health Care Practice, Hans Jacobs Publishing Company, Zagreb, 2008, p. 204-232.

Savova Z., D. Sidjimova. Communication and behaviour in dental practices. “Methods And Tools In Public Health”. A Handbook for Teachers, Researchers and Health Professionals. Chapter 2: Methods Of Public Health Interventions 2.1. Health Communication. 2008.

Shipkovenska Е, T. Vodenicharov, M.Dyakova. Investing in Health and Market Regulation in the European Health Care Systems’ Management. In Health Care Practice. A Handbook for Teachers, Researchers and Health Professionals,Stability Pact for South Eastern Europe,2008, 354-.362.

Sidjimova D., М. Dyakova, Z. Savova. The Potential Of Public Service Advertising In The Field Of Public Health. “Methods And Tools In Public Health”. A Handbook for Teachers, Researchers and Health Professionals. Chapter 2: Methods Of Public Health Interventions. 2.1. Health Communication. 2008.

 

Публикации  в български реферирани списания:

Бабекова Р., Д. Байкова. Контрол на неразрешени генетично модифицирани организми в храни. Генетично модифициран ориз. Хранително вкусова промишленост, 2008, бр. 3, с. 48–50.

Байкова Д., С. Петрова, Л. Иванов, П. Марков, В. Дулева, Б. Йорданов, Д. Марков, К. Ангелова, Л. Иванова, К. Ватралова, Д. Овчарова, Д. Божилова. Консумация на храни при деца на възраст 3-7 години. (Национален мониторинг, 2004). Хранително-вкусова промишленост. 2008, бр. 12, с. 28-32.

Байкова Д. Енергийно меню за щастливи майки. Моето дете, 2008, бр. 4, с. 62-63.

Байкова Д. Съвременни аспекти в храненето на работещи при производството на цветни метали. Социална медицина,2008, бр. 4, с. 10-13.

Байкова Д. Функционални храни и сърдечно-съдова патология. Медицина и фармация, дек. 2008, с. 12-13.

Байкова Д., С. Петрова, Л. Иванов, П. Марков, В. Дулева, Б. Йорданов, Д. Марков, К. Ангелова, Л. Иванова, К. Ватралова, Д. Овчарова, Д. Божилова. Консумация на храни при деца на възраст 1-3 години (Национален мониторинг, 2004). Хранително-вкусова промишленост, 2008; бр. 11, с. 41-45.

Балканска П, Н. Георгиев, С. Младенова. Образователни потребности на професионалистите по здравни грижи в областта на геронтологията. Здравна политика и мениджмънт, 2008, бр. 6, с. 54-61.

Балканска П, С. Младенова, Н. Георгиев. Стареене на населението и насоки в развитието на здравните грижи. Сестринско дело, 2008, 40, бр. 4, с. 30-33.

Балканска П. Проблеми и тенденции в обучението на професионалисти, осигуряващи грижи за възрастни хора. Управление и образование, 2008, 4, бр. 3, с. 76 – 80.

Балканска П. Психодиагностика и психологични интервенции във вторичната профилактика на късните деменции. Trakia journal of sciences, 2008, 6, бр. 2, с. 32-37.

Балканска П., Н. Георгиев, С. Младенова. Самооценка на нивото на познания по геронтология на професионалистите по здравни грижи. Интердисциплинната идея в действие, под ред. акад. Н. Манолов, изд. ТЕМПО, С., 2008, с. 61-65.

Балканска П., Н. Георгиев. Приоритетни насоки на здравните грижи в условията на демографски преход, Интердисциплинната идея в действие. под ред. На акад. Н. Манолов, изд. ТЕМПО, С., 2008, с. 41-45.

Балканска П., С. Младенова, Н. Георгиев. Професионални трудности на здравните специалисти в грижите за възрастните пациенти, Сестринско дело, 2008, бр. 4, с. 6–11.

Балканска П., Т. Попов, С.Младенова и др. Ейджизъм и психосоциални практики с възрастни. Гражданска идея в действие, под ред. акад. Н. Манолов, изд. ТЕМПО, С., 2008, с. 58–162.

Бачев С., Т. Златанова, Анг. Чешмеджиева, Р. Златанова-Великова. Ролята на икономическия анализ в обучението по „Икономика на здравеопазването”, Здравна политика и мениджмънт, 2008, № 5, с. 47-50.

Бенишева Т. Позитивен лекарствен списък, основа за договаряне на лекарства за болнична и извънболнична помощ за периода 2003 - 2008 г. Фармацевтичен бюлетин, септ. 2008: бр. 9. http://www.bgpharma.bg/bulletin/read/6/rubric/rubric_68.html.

Бенишева Т., Д. Сиджимова. Законови стимули и мерки за разработване на лекарства за педиатрична употреба от януари 2007 в ЕС и етични аспекти при клинични изпитвания с деца. Здравен мениджмънт, 2008, бр. 3; с. 72 - 80.

Бенишева Т., Д. Сиджимова. Информирано съгласие при клиничните проучвания в ЕС включително и България – етични аспекти. Здравен мениджмънт, 2008, бр. 2, с. 71 -79.

Власева Б., И. Стамболова. Мотивиране на екипа в БББРП ”Калероя” за качествени здравни грижи. Здравни грижи, 2008, бр. 4, с. 40-44.

Въткова А., Н. Цачева, М. Янчева, В. Писев, Р. Николова. Професионално-свързана заболяемост при учителите. В: Сб. “Интердисциплинната идея в действие”, С, 2008, с. 135-142.

Георгиева Ж., В. Маринова, Ц. Георгиева. Структура на семейството и здраве. Trakia Journal of Sciences 2008, № 2, Suppl. 3,. p. 110-114.

Георгиева Ж. Семейна структура, рождена позиция и психично здраве. Здравен мениджмънт, 2008, бр. 1, с. 24-32.

Гладилов Ст. Икономиката на здравеопазването и нейната роля за по-нататъшното развитие на капацитета на българското здравеопазване. Здравен мениджмънт, 2008, бр. 5, с. 6-9.

Гладилов Ст. Съвременни модели за финансиране на здравеопазването., Trakia Journal of Sciences 6, 2008, № 2, Suppl. 3, с. 28-30.

Дацов Е., Н. Цачева, Р. Николова, А. Въткова. Етични изисквания за специалистите в областта на трудовата медицина, Здравен мениджмънт, 2008, бр. 1, с. 15-203.

Димитрова Е., С. Младенова, М. Митова. Студентите – медицински сестри и акушерки за качеството на учебния процес в медицинското висше училище. Trakia journal of sciences, 2008, vol. 6, Number 2, Supplement 3, p. 97 - 100.

Димитрова Т., Е. Караславова, М. Дякова. Професионална шумова експозиция и остър инфаркт на миокарда. Сърдечно-съдови заболявания, 2008; 39, бр. 3, с. 22-27.

Дякова М. Мултифакторна оценка на риска за сърдечносъдови заболявания според подхода за индивидуалния абсолютен риск. The Trakia Journal of Sciences, 2008, бр. 6, Suppl. 3, с. 31-36.

Дякова М., Е. Караславова, С. Туфкова, Д. Тодорова. Указания и препоръки за профилактика на сърдечносъдовите заболявания в клиничната практика – необходимост или принуда. Сърдечно-съдови заболявания, 2008, бр. 2, с. 14-18.

Дякова М., Е. Караславова, Т. Димитрова. Мениджмънт на времето при остър миокарден инфаркт. Сърдечно-съдови заболявания, 2008, бр. 3, с. 28-32.

Дякова М., Е. Караславова, Т. Димитрова. Първична профилактика на сърдечносъдовите заболявания - съвременни терапевтични подходи и предизвикателства. Наука кардиология, 2008, бр. 6, с. 261-264.

Дякова М., Л. Спасов. Анализ на съвременните препоръки и стратегии за мениджмънт на сърдечносъдовите заболявания. Здравен мениджмънт, 2008, бр. 1, с. 33-36.

Жеков А. Съвременната болница в публично – частното партньорство. Здравна политика и мениджмънт, 2008, бр. 5, с. 32-35.

Жеков А. Трансплантационен туризъм. Здравен Мениджмънт, 2008, бр. 2, с. 85-89.

Жеков А. Управленският екип и лидерът в съвременния здравен мениджмънт. Социална медицина, 2008, бр. 4, с. 36–38.

Златанова Т. Анализ на приходите и разходите на практика за първична извънболнична медицинска помощ. Здравна политика и мениджмънт, 2008, бр. 5, с. 17-22.

Златанова Т., Р. Златанова-Великова. Аспекти на информираност и квалификация при общопрактикуващите лекари. Здравна политика и  мениджмънт, 2008, бр. 5, с. 51-56.

Златанова Т., Ц. Петрова-Готова, Г. Комитов, С. Генев, Р. Златанова-Великова. Проблемът с направленията за специалист от гледна точка на пациентите. Здравна политика и мениджмънт, 8, бр. 4, 2008, с. 9-14.

Златанова, Т., Ц. Петрова-Готова, Г. Комитов, С. Генев, Р. Златанова-Великова. Проблемът с направленията за специалист от гледна точка на пациентите. Здравна политика и мениджмънт, 2008, бр. 4, с. 9-14.

Златанова-Великова Р., Т. Златанова, Е. Караславова. Виновни ли са общопрактикуващите лекари за затрудненията свързани с явяване на териториална експертна лекарска комисия. Здравен мениджмънт, 2008, бр. 3, с. 89-92.

Златанова-Великова Р., Т. Златанова. WEB-базирана тестова система за целите на обучението по здравен мениджмънт. 120 години Университетска педагогика „Между традицията и новите реалности”, С., 2008, Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, с. 318-324.

Златанова-Великова Р., Т. Златанова. Удовлетвореност на пациентите от общопрактикуващите лекари. Здравна икономика и мениджмънт, 2008, бр. 1, с. 40-44.

Караславова Е., М. Дякова, Д. Сиджимова, П. Трендафилова. Качество и безопасност в клиничната практика – европейски тенденции и практики. Здравна икономика & мениджмънт. 2008, бр. 1, с. 26-30.

Караславова Е., М. Дякова, Д. Тодорова. Необходима ли е преоценка на настоящата рискова констелация за сърдечно-съдовите заболявания. Наука кардиология 2008; бр. 4, с. 157-160.

Караславова Е., М. Дякова, Т. Златанова, Д. Тодорова, П. Трендафилова. Няколко предложения за превенция на сърдечносъдовите заболявания чрез обучение на населението и създаване на съхраняваща здравето околна среда. Сестринско дело 2008; бр. 2, с. 14-19.

Лазаров В., Б. Делийска, Ж. Павлова, Ц. Петрова-Готова, Л. Афанасиева. Икономически аспекти на лечението на хроничните гломерулонефрити в България. В: Сб. Резюмета на V национален конгрес по нефрология с международно участие, София - 9-12 октомври 2008, с. 63-64.

Маркова Д, Е. Караславова, М. Дякова, М. Иванова. Възможност за оптимизиране на достъпа до скъпоструващо лечение на пациенти с онкологични заболявания. Медицински мениджмънт и здравна политика, 2008; бр. 2, с. 33-42.

Младенова С. Здравни знания, навици и възгледи на учениците от V до VІІІ клас. Сестринско дело, 2008, кн. 1, с 20-22.

Младенова С. Консумация на алкохолни напитки от ученици обучаващи се в основните училища. Trakia journal of sciences, 2008, vol. 6, No. 2, Suppl. 3, p. 114-117.

Младенова С. Началните учители за статута, организирането и провеждането на здравното образование в българските училища. Управление и образование, 2008, кн. 3, с. 186-191.

Павлова Ж. Здраве и икономически растеж в България. В: Сб. “Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и социални аспекти”, Свищов, 2008, т. І, с. 372-379.

Павлова Ж. Икономически измерения на здравето. Здравен мениджмънт, 2008, бр. 5, с. 10-16.

Павлова Ж. Инструменти на финансовия мениджмънт в здравеопазването. Здравна икономика и мениджмънт, 2008, бр. 3, с. 11-15.

Павлова Ж. Остаряване на населението: икономически предизвикателства и възможности. Социална медицина, 2008, бр. 1/2, с. 84-87.

Павлова Ж. Съвременни подходи за оптимизиране на икономическото управление в болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация. Trakia Journal of Sciences, 2008, vol. 6, No. 2, Suppl. 3, с. 52 - 56.

Павлова Ж., А. Андреев, Н. Нешева, Н., Л. Афанасиева. Болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – недооценен медицински и икономически ресурс. Здравен мениджмънт, 2008, бр. 5, с. 56-60.

Павлова Ж., В. Лазаров, Цв. Петрова-Готова, Б. Делийска, Л. Афанасиева. Съвременни подходи за икономически анализ и оценка на лечението на болни страдащи от гломерулонефрит. Здравен мениджмънт, 2008, бр. 5, с. 43-46.

Павлова Ж., Л. Афанасиева. Икономическо управление във висшето образование – 120 години университетска педагогика “Между традицията и новите реалности”. Унив. изд. “Св. Климент охридски”, София, 2008, с. 587–594.

Павлова Ж., Л. Афанасиева. Финансов мениджмънт в медицинските университети. In: National Strategy for Higher Education and the Labour Market in Bulgaria, IBS Press,, Sofia 2008, p. 498-507.

Петров П, Е. Караславова, Д. Сиджимова, М. Дякова. Ромите в България - особености на етноса и социална интеграция. Социална медицина, 2008, бр. 3, с. 15-19.

Петров П., Д. Сиджимова, М. Дякова, Д. Тодорова. История, настояще и здравно състояние на ромския етнос по света. Сестринско дело, 2008, бр. 2, сс. 39-47.

Петров П., Е. Караславова, Д. Маркова, П. Трендафилова, Т. Златанова. Морално етични и клинични проблеми на аборта. Обща медицина, 2008, бр. 3, с. 48-52.

Петрова Н., Л. Чакърова, Анг. Чешмеджиева. Очаквания и удовлетвореност на участници в курсовете за продължаващо обучение на медицински сестри, акушерки и асоциираните медицински специалисти. Trakia Joumal of sciences. 2008, vol. 6, No. 2, suppl. 4, р. 53-56.

Петрова-Готова Ц. Колко изразходва за лекарства населението в Югозападния район за планиране?. Здравен мениджмънт, 2008, бр. 5, с. 25-28.

Петрова-Готова Ц. Оценка на проведената реформа във финансирането на първичната извънболнична медицинска помощ от общопрактикуващите лекари. Trakia journal of sciences, 2008, том 6, бр. 2, прил. 3, с. 24-27.

Петрова-Готова Ц., Нагласа на пациентите към потребителската такса. Здравна икономика и мениджмънт, 2008, бр. 1, с. 36-39.

Петрова-Готова Ц., Т. Златанова, Р. Златанова-Великова, Г. Комитов, С. Генев. Общественото мнение по отношение на платените прегледи при специалист. Обща медицина, 2008, бр. 2, с. 3-7.

Попов Н, В. Петков, М. Дякова. Пазарът на доброволното здравно осигуряване в Р. България - основание за въвеждането на трети стълб при здравното осигуряване. Здравна икономика и мениджмънт, 2008, бр. 1, с. 50-55.

Попов Н. Здравноосигурителните резерви на дружествата за доброволно здравно осигуряване – логика, нормативна уредба и практика. Здравен Мениджмънт, 2008, бр. 5, с. 29-31.

Попов Н., В. Петков, Т. Златанова. Новите технологии (ИКТ) при обучението на студентите по здравен мениджмънт. Управление и образование, 2008, кн. 3, с. 68-72.

Попов Н., В. Петков, Т. Златанова. Обучение на студентите по здравен мениджмънт с елементи на информационните и комуникационни технологии. 120 години Университетска педагогика: „Между традицията и новите реалности”, С., 2008, Унив. Изд. „Св.Климент Охридски”, с. 305-308.

Попов Н., В. Петков. Качество на  предлаганите здравни услуги от ДДЗО в Р. България. Съвременни методи за обучение във факултета по обществено здраве, Контакти 2008, том IV, с. 135-141.

Попов Н., В. Петков. Пазарът на ДЗО услуги в Р. България 2004-2007 г. Управление и образование, 2008, том VI бр. 1, с. 96-100.

Попов Н., Л. Спасов, В. Петков. Пазарът на ДЗО услуги в Р. България – основание за въвеждане на трети стълб при здравното осигуряване. Контакти 2008, том VIII, 1, с. 19-23.

Попов Т. За гранд-дамата на скандинавския танц: Сто години от рождението на шведската хореографка Билгит Кулберг. Музикални хоризонти, 2008, кн. 6, с. 36-37.

Попов Т. Забележителен балетен артист и балетмайстор: 100 години от раждането на Асен Манолов. Музикални хоризонти, 2008, кн. 3, с. 37.

Попов Т. Подчинена на високия професионализъм и любовта към балета: 90 години от рождението на Вера Николова. Музикални хоризонти, 2008, кн. 2, с. 37-38.

Попов Т. Примабалерината Валя Вербева (1918-2008). Музикални хоризонти, 2008, кн. 1, с. 42-43.

Попов Т. Разностранен балетен талант: двадесет години творческа дейност на Антоанета Алексиева. Музикални хоризонти, 2008, кн. 10, с. 35-36.

Попов Т. С техническа виртуозност и актьорска многообразност: примабалерината Снежана Дескова на 70 години, сп. “Музикални хоризонти”, 2008, бр. 7, с. 34-35.

Попов Т., В. Петков, Л. Чакърова, М. Александрова, С. Младенова, Д. Сиджимова, З. Радионова, Н. Петрова, Г. Петрова, П. Трендафилова, М. Марчев. За някои аспекти на здравното образование и здравното възпитание на ромски ученици. Контакт 2008, С., 2008, с. 83 – 87.

Попов Т., Л. Чакърова, В. Петков, Н. Петрова, С. Младенова, З. Радионова, Г. Петрова. Проблеми на тютюнопушенето и наркоманиите и здравното възпитание на ученици - роми. Управление и образование, 2008, 4, кн. 3, с. 64-67.

Попов Т., Л. Чакърова, В. Петков, Н. Петрова, С. Младенова, З. Радионова, Г. Петрова. Проблемите на тютюнопушенето и наркоманиите и здравното възпитание на учениците – роми. Управление и образование, 2008, кн. 3, с. 192–194.

Попов Т., Л. Чакърова, Н. Летрова, Д. Сиджимова. Здравно възпитание на деца роми в контекста на социализацията. Здравен мениджмънт, 2008, бр. 3, с. 44-47.

Попов Т., Л. Чакърова, Н. Петрова, Д. Бужов. Професионална удовлетвореност и перспективи за развитие при студенти, завършващи бакалавърска степен по "Управление на здравните грижи". Trakia Joumal of sciences, 2008, vol. 6, No. 2, Suppl. 4, р. 57 -60.

Попов Т., Л. Чакърова, Н. Петрова, Д. Сиджимова. Здравно възпитание на деца – роми в контекста на социализацията. Здравен мениджмънт, 2008, кн. 3, с. 44-47.

Попов Т., Л. Чакърова, Р. Христова-Коцева, В. Петков, С. Младенова, М. Александрова, Д. Сиджимова, Г. Петрова, М.Марчев. За някои насоки на половата просвета и сексуалното възпитание на ученици роми. В: Сб. 120 Години университетска педагогика: Между традицията и новите реалности. София. 2008, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", с. 374-378.

Попов Т., С. Младенова, В. Петков, Л. Чакърова, М. Александрова, Г. Петрова. Здравно възпитание на деца - роми. В: Сб. 120 Години Софийски университет "Св. Климент Охридски" и развитие на педагогическата наука. 2008, с. 578-584.

Попова К. Безопасността на ангиографските процедури като главна цел в съвременната медицинска практика. Медицински преглед-Сърдечно-съдови заболявания, 2008, бр. 2, с. 19-22.

Попова К. Ефективност на методите за диагностика на мозъчно-съдовата патология. Здравна политика и мениджмънт, бр. 6, 2008, с. 92-94.

Попова К., Ст. Копети. Мениджмънт на ангиографските изследвания. Управление и образование, 2008, 4, бр. 1, с. 62-65.

Попова К., Ст. Спиридонов. Организация на доболничната и спешна медицинска помощ при болни с остър мозъчен инсулт. Здравна политика и мениджмънт, 2008, бр. 5, с.7-11.

Popova K. The Western Experience in the Management of Stroke. В: Сб. Доклади от XXII научно-техническа сесия „Интердисциплинната идея в действие”, 31.10.2008, С., Контакт 2008, с. 146-153.

Ребергер Ф, М. Христова, М. Дякова. Характеристики на здравната система в Германия. Здравна политика и мениджмънт, 2008, бр. 6, с. 85-89.

Рибарова Ф. Информационни технологии в науките за храната и храненето. Годишник на НБУ, 2008, том 4.

Савова З., Д. Сиджимова. Необходимост от обучение по социална психология в медицинските университети. Национална стратегия за висше образование и пазарът на труда в България, 2008, С., IBS PRESS, с. 585-590.

Савова З., Д. Сиджимова. Обучение по психология на общуването на дентални специалисти. Управление и образование, 2008, 4, кн. 3, с. 200-205.

Савова З., Д. Сиджимова. Смъртта в медицинската практика. Гражданската идея в действие, Контакт 2008, 2008, Темпо, с. 150–153.

Савова З., Ж. Павлова. Програма за рехабилитация след операция на карцином на млечната жлеза. Социална медицина, 2008, бр. 4, c. 7-9.

Савова З., Ж. Павлова. Програма за рехабилитация след операция на карценом на млечната жлеза. Социална медицина, 2008, бр. 4, с.7-10.

Сиджимова Д. Връзки с обществеността в сферата на здравеопазването. Здравен мениджмънт, 2008, 8, бр. 3, с. 95-99.

Сиджимова Д., Е. Караславова. Ефектът на слуховете в работната среда. Гражданската идея в действие. Контакт 2008. Съставил акад. дтн Н. Манолов., 2008, С., Темпо, с. 154 – 157.

Сиджимова Д., Ж. Павлова. Съвременни подходи за ограничаване на тютюнопушенето. Здравна икономика и мениджмънт, 2008, бр. 2, с. 34-39.

Сиджимова Д., Л. Спасов. Екологосъобразен начин на живот и социализация на подрастващите. Сестринско дело, 2008, 40, бр. 2, с. 28-31.

Сиджимова Д., Л. Спасов. Ролята на рекламата на лекарствени продукти при формирането на здравната култура на обществото. Здравен мениджмънт2008, 8, бр. 1, с. 69-72.

Сиджимова Д., Л. Спасов. Социалната реклама – източник на здравна информация. Здравен мениджмънт, 2008, 8, бр. 2, с. 98-101.

Спасов Л., Ж. Павлова. Съвременни подходи в икономическото управление на дейностите по трансплантация. Социална медицина, 2008, бр. 1/2, с. 88-91.

Спасов Л., К. Попова. Права на децата в здравеопазването – добрите практики в Европейската общност. Здравен мениджмънт, 2008, бр. 3, с. 66-71.

Спасов Л., П. Трендафилова. Модел за прилагане на системния подход при оперативния контрол на болничната дейност (опитът на университетска болница „Лозенец”). Mедицински мениджмънт и здравна политика, 2008, бр. 2, с. 13-18.

Спасов Л., П. Трендафилова. Оценка на преките разходи за извършване на чернодробни трансплантации в Университетска болница “Лозенец”. Здравен мениджмънт, 2008, 8, бр. 3, с. 26-32.

Стамболова И., Г. Чанева. Организация и провеждане на преддипломен стаж по управление на здравните грижи във ФОЗ, МУ-София. The Trakia jornal of sciences, 2008, 6, бр. 3, с. 40-45.

Тодорова Д., Е. Караславова, В. Петков, М. Дякова. Анализ на подготовка за договаряне на извънболнична медицинска помощ. Здравна политика и мениджмънт, 2008; 8, бр. 4, с. 20-24.

Тодорова Д., Е. Караславова, М. Дякова. Подготовка за договаряне на извънболнична медицинска помощ (I част). Здравен мениджмънт, 2008; 8, бр. 3, с. 17-20.

Тодорова Д., Т. Златанова, Р. Златанова, Е. Караславова, М. Дякова. Критерии относно договарянето на общопрактикуващите лекари с националната здравноосигурителна каса. Медицински мениджмънт и здравна политика 2008, 39 , бр. 2, с. 27-32.

Трендафилова П. Качеството на здравното обслужване в лечебните заведения за болнична помощ през погледа на пациента. Здравна икономика и мениджмънт, 2008, бр. 1, с. 31-35.

Трендафилова П. Потребността на болничните мениджъри от обучение по маркетинг в здравеопазването. Между традицията и новите реалности. 120 години университетска педагогика, УИ “Св. Климент Охридски”, С., 2008, с. 634-638.

Трендафилова П. Прилагането на маркетингови инструменти при управление на болниците – условие за качествено здравно обслужване. Контакт 2008, С., 2008, с. 103–109.

Трендафилова П., Е. Караславова. Удовлетвореността на пациентите от болничната помощ – фактор, оказващ влияние върху избора на лечебно заведение. Контакт 2008, С., 2008, с. 106–111.

Трендафилова П., Л. Спасов. Ефективни подходи за подобряване, организиране и управленска компетентност на съвременния здравен мениджър. Контакти, 2008, бр. 1, с. 9-11.

Трендафилова П., Л. Спасов. Обществено здравеопазване и обществена производителност на труда. Медицински мениджмънт и здравна политика, 2008, бр. 2, с. 3-12.

Трендафилова П., Л. Спасов. Потребността от качествено здравно обслужване в ценностната система на подрастващите. Педагогика, 2008, бр. 6, с. 39-46.

Трендафилова П., Л. Спасов. Прилагане на нови маркетингови подходи при управление на болничния сектор – диверсификационна стратегия. Контакти, 2008, бр. 1, с. 12-14.

Туфкова С., Е. Караславова, М. Дякова. Клинично-епидемиологична характеристика на острите екзогенни отравяния за периода 2002-2004 г. в Пловдивски регион. Български медицински журнал, 2008, бр. 2, с. 64-69.

Туфкова С, Е. Караславова, М. Иванова, М. Дякова, П. Трендафилова. Остри екзогенни отравяния и нива на антиоксидантна защита. Обща медицина, 2008, 10, бр. 3, с. 19-24.

Туфкова С., Е. Караславова, П. Трендафилова, М. Иванова. Антиоксидантната защитна система срещу социално-значими заболявания. Сестринско дело, 2008, 40, бр. 2, с. 32-38.

Христов Г. Клинични пътеки ли са „клиничните пътеки” в България. Вид на клиничната пътека, основни части и разработване на клинична пътека. Здравен мениджмънт, 2008, 8, бр. 1, с. 61-66.

Христов Г. Клинични пътеки ли са „клиничните пътеки” в България. Анализ на същността, въвеждането и приложението им в периода 2001-2008. Медицински преглед, 2008, 44, бр. 1, с. 89-94.

Христова Е. Алгоритъм при реанимация на новородени деца. Педиатрия, 2008, бр. 3.

Христова Е. Европейски стандарт за поведение при неонатален респираторен дистрес синдром. Педиатрия, 2008, бр. 3, с. 58.

Чакърова Л. 100 години след доклада на Абрахам Флекснер за медицинското образование в САЩ и Канада, Здравен мениджмънт, 2008,8, бр. 4. с.90-93.

Чакърова Л. Етичните познания, внушени от приказките - потенциал за социализация на децата. 21 научно-технологична сесия: КОНТАКТ 2008 г. В: Сб. Гражданската идея в действие, изд. ТЕМПО, 2008, с. 127-131.

Чакърова Л. Пациентът-приоритет ли е той в здравната система. Международна научна конференция "Здравеопазването - между социалната справедливост и икономическата ефективност", Варна - 26-28 май 2008. Здравна икономика и мениджмънт, 2008, бр. 1. с. 45-49.

Чакърова Л. Следдипломното обучение по педагогика в медицинския университет. В: Сб. 120 Години университетска педагогика, Между традицията и новите реалности, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2008, с. 89-92.

Чакърова Л., Н. Петрова, Анг. Чешмеджиева. Обучението по медицинска етика като елемент от повишаване качеството на професионалната подготовка. Управление и образование, 2008, 4, бр. 3, с .64-68.

Чакърова Л., Н. Петрова, Анг. Чешмеджиева. Проблеми на обучението през целия живот при медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти. Trakia Joumal of sciences, 2008, vol. 6, No. 2, Suppl. 4, р. 49-52.

Чанева Г., И. Стамболова. Удовлетвореност на студентите от преддипломния стаж по управление на здравните грижи. The Trakia jornal of sciences, 2008, 6, бр. 3, с. 45- 48.

Чешмеджиева Анг. Демографски проблеми на България. В: Сб. Резюмета на Двадесет и втора научно-технологична сесия „КОНТАКТ 2008”, Интердисциплинната идея в действие, 31 октомври 2008, С., ТЕМТО.

Чешмеджиева Анг. Натрапвани резултати и очаквания от провежданата реформа и налагащи се изводи за обективните резултати от внедряването й. Здравна политика и мениджмънт, 2008, 8, бр. 5, с. 17-21.

Шипковенска Е., Г. Христов. Стратегия за мениджмънт и превенция на астмата. Наука пулмология, 2008, бр. 3, с. 103-105.

Шипковенска Е., М. Дякова, Д. Кръшков. Модели на здравно осигуряване в Европа и регулирана предприемаческа дейност в системата на здравеопазване. Здравен мениджмънт, 2008; 8, бр. 3, с. 57-65.

Щерева Д. Анализ разход полза. Здравен мениджмънт, 2008, 8, бр. 5, с. 41-42.

Янева Р. Болнични разходи – систематизирането им по видове. В: Сб. Материали от ХХІ Научно-технологична сесия “Контакт 2008” на ИНГА, С., 2008 г., изд. ТЕМТО, с. 112-117.

Янева Р. Възникване, развитие и същност на диагностично свързаните групи, В: Сб. Материали от ХХІІ Научно-технологична сесия “Контакт 2008” на ИНГА, С., 2008, изд. ТЕМТО, с. 53-60.

Янева Р. Методи за определяне на разходите за единица болнична услуга. Здравна икономика и мениджмънт, 2008, бр. 1, с. 23-28.

Янева Р. Неблагоприятните последици от ниската физическа активност и начини за тяхното преодоляване (под печат).

Янева Р. Разлика между реалните разходи за болнично лечение на пациент в хирургична клиника и получената за него цена от НЗОК. Здравна политика и мениджмънт, 2008, 8, бр. 5, с. 35-40.

 

Публикации в чуждестранни реферирани списания:

На кирилица:

Чакърова Л. Историко-медицинската тематика в NTM (Международно списание за история и етика на естествените науки, техниката и медицината). Асклепий, 2008.

Костов В. П., В. Н. Прывчев, Т. М. Татьозов, Д. И. Калайков, Н. К. Цачева, А. К. Выткова. Организация и развитие детского здравоохранения, Современный детский сад (методика и практика), 2008, 8, с. 24-29.

Петрова Г., Т. Попов, Д. Сиджимова. Стажировка по педагогике для бакалавров по специальности „Сестринское дело”. Медицинская сестра, 2008, № 8, с. 37-38.

Попов Т. Н., Д. А. Сиджимова, П. Д. Гацева, Г. Г. Петрова. Состояние здоровья детей дошкольного возраста в 2002-2007 г. Современный детский сад, 2008, № 8,с. 20-23.

Попов Т., Г. Петрова Д. Сиджимова. Студенты-первокурсники: мотивы выбора профессии и отношение к учебе. Медицинская сестра, 2008, № 5, с. 37-38.

На латиница:

Babekova R., T. Funk, S. Pecoraro, K. Engel, D. Baikova, U. Busch. Duplex polymerase chain reaction (PCR) for the simultaneous detection of Cryia (B) and the Maize Ubiquitin promoter in the transgenic rice line KMD1, Biotechnology, Technological equipment, 2008, vol. 22, No. 2, p. 705-708.

Benisheva-Dimitrova T., P. Trendafilova. Legislative Background for Marketing Authorisation of the Biosimilar Medicinal Product in the EU. In: Management in Health Care Practice: A Handbook for Teachers, Researchers and Health Professionals. Hans Jacobs Publishing Company, Zagreb, 2008, p. 233-246.

Dyakova M., E. Shipkovenska, P. Dyakov, P. Dimitrov, S. Torbova. Cardiovascular Risk Assessment of Bulgarian Urban Population: Crossectional Study. Croatian Medical Journal 2008; 49, No. 6, p. 783-791.

Ribarova F., A. Stoimenova, K. Popova. Antioxidant supplements in management of Parkinson's disease. Archives of the Balkan Medical Union, 2009, vol. 44, No. 2, p. 142-145.

Gladilov St. Models of healthcare financing. Cross-border Cooperation for Research, Education and training in Public Health of Bulgaria and Greece, Interreg III, Alexandroupoulis, 2008, p. 148-161.

Gladilov St. Strategic Health Planning. Cross-border Cooperation for Research, Education and training in Public Health of Bulgaria and Greece, Interreg III, Alexandroupoulis, 2008, p. 162-172.

Hristov J., E. Shipkovenska, D. Dimitrova. Medical Professionals Perspective of EBM. Aspects of Public Health Care Policies in Greece аnd Bulgaria, Papazissis Publishers, Athens, 2008, p. 197-207

Karaslavova E., M. Dyakova, D. Todorova, S. Tufkova. Psychosomatic correlates of coronary heart disease during the socio-economic crisis of post-communist Bulgaria. Central European Journal of Medicine, 2009; 4, No. 1, p. 91-97.

Koytcheva V., A. Zhekov.  Musculoskeletal Disorders – Promoting Health for Working Women. Springer Science and Business Media Inc., New York, 2008.

Pavlova J. Ageing and employment policies: trend and outlook. International Annual Asclepios, 2008, p. 92-96.

Pavlova J., L. Spasov. Economic and demographic development in Bulgaria since the liberation till nowadays. International Annual Asclepios, 2008, p. 112-115.

Petkov V., L. Spasov, N. Popov. Voluntary health insurance in Bulgaria: history, creation and development. Asklepios, 2008, vol. 2, p. 107-112.

Petrova-Gotova Ts., L Spasov. Historical aspects of salaries for primary outpatient medical care in Bulgaria. ASKLEPIOS – International annual of history and philosophy of the medicine, 2008, vol. 2, p. 116-119.

Savova Z., L.Spasov. Trends in the development of psychiatric help in Bulgaria. Asklepios, 2008, p. 97-102.

Torre M., V. Manno, A. Allepuz, S. Behar, R. Bellocco, D. Fusco, U. Häkkinen, G. Labek, K. Lyubomirova, J. Marrugat, S. Mathis, D. Psaltopoulou. The EUPHORIC project: outcome indicators collection in Europe. Results of the second phase (pilot). European Journal of Public Health, 2008; No. 18, suppl. 1, p. 197.

Trendafilova P., K. Kirilov. Satisfaction of Needs and Patients’ Expectations of Hospitals Care: the Case of Bulgaria. In: Management in Health Care Practice. A Handbook for Teachers, Researchers and Health Professionals. FPH-SEE. Editors: Luka Kovacic, Lijana Zaletel-Kragelj, Zagreb, 2008, p. 195-204.

 

Доклади и съобщения на научни конференции и симпозиуми:

На кирилица:

Александрова М. Обучение на медицинските сестри на работното място. 120 години университетска педагогика. Между традицията и новите реалности. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008, С., с. 75–80.

Александрова М. Отношение на медицинските сестри към формите и методите на непрекъснатото обучение. Пета международна научно-практическа конференция: “Преподаване, учене и качество във висшето образование”. Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България, Правец, 13–14 юни 2008 г.

Балканска П. Неотложна потребност от разширяване на образователния капацитет в сферата на геронтологията и гериатрията. Пета международна конференция „Националната стратегия за висше образование и пазара на труда в България”, Международно Висше бизнес училище – Ботевград, Правец, 13–14 юни 2008.

Балканска П. Проблеми и тенденции в обучението на професионалисти, осигуряващи грижи за възрастни хора. Международна конференция “Образование, наука, икономика и технологии в глобалния свят”, Бургаски университет “Проф.д-р Асен Златаров”, Факултет по социални науки, Бургас, 12-14 сеп. 2008.

Балканска П., Н. Георгиев, С. Младенова и др.- Тенденции в обучението по медицинска геронтология. В: Юбилеен сборник „120 години университетска педагогика – между традициите и нови новите предизвикателства”, София, Унив. изд. СУ, София, 2008 , с. 83-89.

Балканска П., Н. Георгиев, С. Младенова. Оценка на нивото на познания по геронтология на професионалистите по здравни грижи. В: Сборник Двадесет и втора научно-технологична сесия “Трибология и инетрдисциплинност”, София, 2008, с. 61–64.

Балканска П., Н. Георгиев, С. Младенова. Перспективи в професионалната подготовка на специалисти за работа с възрастни хора. Управление на грижите в домовете за стари хора с деменция. Научно-практическа конференция с международно участие „Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник”, Факултет по педагогика, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, София, 7–8ное. 2008.

Балканска П., Н. Георгиев, С. Младенова. Самооценка на нивото на познания по геронтология на професионалистите по здравни грижи. Интердисциплинна гражданска академия, Двадесет и втора научнотехнологична сесия "Контакт 2008", София, 31 окт. 2008.

Балканска П., Н. Георгиев. Приоритетни насоки на здравните грижи в условията на демографски преход. Интердисциплинна гражданска академия, Двадесет и втора научнотехнологична сесия “Контакт 2008”, София, 31 окт. 2008.

Балканска П., Н.Георгиев, С. Младенова и др. Тенденции в обучението по медицинска геронтология. Научна конференция „120 години специалност педагогика – традиции и нови реалности”, Софийски университет, Китен, 20 – 21 сеп. 2008.

Балканска П., Т. Попов, С. Младенова, Д. Сиджимова, М. Митова, З. Савова, Н. Георгиев. Ейджизъм и психосоциални практики с възрастни. 21 научно-технологична сесия „Контакт 2008”, ИНГА, София, 6 юни 2008, изд. ТЕМТО, с. 158-162.

Бенишева Т. Национална лекарствена политика в областта на захарния диабет. Експертна кръгла маса “Захарен диабет в България – предизвикателства и политики”, Пловдив, 02-03.02.2008.

Бенишева Т. Основни направления на здравната законодателна рамка на ЕС, обхват на фармацевтичната политика. Двадесет и първа Научно-технологична сесия, КОНТАКТ 2008, ИНГА, 06.06. 2008.

Бенишева Т., Г. Петрова. Етични аспекти при лекарства за педиатрична употреба в Европейския съюз. Шести национален конгрес по история на медицината. Фармацевтичен симпозиум, 16.05.2008.

Бенишева Т., Л. Арсениев. Въвеждане на европейски директиви при тъкани и клетки, предназначени за хуманна употреба и пресечени точки с регулации за лекарствените продукти. Двадесет и втора научно-технологична сесия Контакт. ТЕМТО. София 31.10.2008, с. 25-40.

Бенишева-Димитрова Т. Основни направления на здравната законодателна рамка на ЕС, обхват на фармацевтичната политика. Двадесет и първа научно-технологична сесия. Контакт. ТЕМТО. 06 юни 2008, с. 88-95.

Бенишева-Димитрова. Т. Достъп на лекарствените продукти до пазара след октомври 2005 г. в ЕС, вкючително и в България. Здравен менижмънт, сеп. 2008.

Владимирова М., К. Кирилов. Подходи за повишаване на ефективността на съвременните болнични заведения. В: Trakia Journal of Sciences. Scientific Serial Published  by Trakia University. Series Biomedical Sciences. Vol. 6, Number 2, Supplement 3, 2008, с. 57–64.

Георгиева Ж. В памет на д-р Георги Каменов. Пленарна сесия на Трета национална конференция по психотерапия с международно участие, София, 26-28 сеп. 2008.

Георгиева Ж. Връзката с корените. Пленарна сесия на Трета национална конференция по психотерапия с международно участие, София, 26-28 сеп. 2008.

Георгиева Ж. Комбинирано приложение на техники от фамилна терапия и арт-терапевтични техники. Трета национална конференция по психотерапия с международно участие, София, 26-28 сеп. 2008.

Дякова М., Св. Торбова, Е. Шипковенска. Артериална хипертония при българското градско население (постер). XI-ти Национален конгрес по кардиология, Пловдив, 20-22 ноември 2008.

Златанова Т. Информираност на пациентите по отношение на техните права. Юбилейна международна научна конференция “Здравеопазването – между социалната справедливост и икономическата ефективност”, 26-28 май 2008, Варна. Здравна икономика и мениджмънт, 2008, бр. 2, с. 15-18.

Златанова Т., Р. Златанова-Великова, Д. Тодорова.  Продължаващо медицинско обучение при общопрактикуващите лекари - гаранция за качество. Пета международна научно-практическа конференция „Преподоване, учене и качество във висшето образование”, Национална стратегия за висше образование и пазарът на труда в България, Правец, 13-14 юни 2008, Изд. МВБУ, 2008, с. 417-423.

 Златанова-Великова Р. Мениджмънт на времето на общопрактикуващите лекари. Двадесет и втора научнотехнологична сесия, „Интердисциплинарна идея в действие”, КОНТАКТ 2008, 31.10.2008, с. 70-75.

 Златанова Т. Анализ на амбулаторната дейност на общопрактикуващите лекари. Двадесет и втора научнотехнологична сесия, КОНТАКТ 2008, „Интердисциплинарна идея в действие”, 31.10.2008, София, с.65 – 69.

 Лазаров В., Б. Делийска, Ж. Павлова, Ц. Петрова-Готова, Л. Афанасиева. Икономически аспекти на лечението на хроничните гломерулонефрити в България. Сборник с резюмета на V-ти национален конгрес по нефрология с международно участие, 9-12 октомври 2008, София, с. 63.

 Младенова С. Двигателната активност на българските ученици. В: Сборник “Екология и здраве”, VІІ национална научно – техническа конференция с международно участие “Екология и здраве”, Пловдив, 2008, с. 449–454.Щерева Н. Влияние на денталните физически и функционални ограничения върху качеството на живот при гериатрични пациенти. Осми научен конгрес на БЗС, Бургас, 13-14. 06.2008 г.

Младенова С. Социалните условия и материално–техническата база в училищата – фактор за формиране на здравословен стил на живот на учениците. В: Сб. Национална стратегия за висше образование и пазарът на труда в България, Правец, 2008, с. 508–513.

Младенова С. Учителите за здравното възпитание и възможностите за въздействие. В: Сб. 120 години университетска педагогика Софийски Университет „Между традицията и новите реалности”, София, 2008, УИ “Св. Климент Охридски”, с. 474–480.

Младенова С. Храненето на децата от предучилищна възраст. В: Сборник Двадесет и първа научно-технологична сесия “Трибология и инетрдисциплинност”, София, 2008, с. 163–168.

Младенова С., П. Балканска, Н. Георгиев. Професионални трудности на специалистите от домовете за стари хора. Научно-практическа конференция с международно участие „Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник”, Факултет по педагогика, Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, София, 7–8 ное. 2008.

Младенова С., П. Балканска, Т. Попов, Д. Сиджимова. Европейски приоритети на университетското образование на здравни специалисти в условията на демографско застаряване. В: Сборник 120 Софийски Университет  “Развитие на  педагогическата наука, София, 2008, с. 571–577.

Петрова Г., Т. Бенишева. Ново законодателство при лекарствата за педиатрична употреба. Български фармацевтични дни 2008. 4-5 юли 2008 г.

Петрова-Готова Ц. Непрекъснатото обучение на общопрактикуващите лекари – тенденции и перспективи. Пета международна научно-практическа конференция “Преподаване, учене и качество във висшето образование - 2008”, Правец, 13-14 юни 2008.

Петрова-Готова Ц. Предизвикателства и възможности пред образованието в условията на членство на Р. България в Европейския съюз. Научна конференция “120 години специалност Педагогика – традиции и нови реалности”, Китен, 20-21 сеп. 2008.

Попов Н., В. Петков, Т. Златанова. Новите технологии (ИКТ) при обучението на студентите по здравен мениджмънт, Управление и образование, академично списание, Университет „Проф. д-р Асен Златарев”, Бургас, Факултет по обществени науки, 2008, кн. 3, с. 68-72.

Попов Н., В. Петков, Т. Златанова. Обучение на студентите по здравен мениджмънт с елементи на информационните и комуникационни технологии. 120 години Университетска педагогика „Между традицията и новите реалности”, С., 2008, Университетско издателство „Св.Климент Охридски”, с. 305-308.

Попов Н., В. Петков. Качество на  предлаганите здравни услуги от ДДЗО в Р. България. Съвременни методи за обучение във факултета по обществено здраве. Контакти, 2008, том IV, с. 135-141.

Попов Н., В. Петков. Пазарът на ДЗО услуги в Р. България 2004-2007 г. Управление и образование, 2008, бр. 1, с. 96-100.

Попов Н., Л. Спасов, В. Петков. Пазарът на ДЗО услуги в Р. България – основание за въвеждане на трети стълб при здравното осигуряване. Контакти, 2008, том VIII, бр. 1, с. 19-23.

Попов Т. Диалогът в лекционната работа със студентите и ролята на преподавателя. Управление и образование, 2008, кн. 3, с. 111-112.

Попов Т. Терапия с пясъчни фигури. Сборник материали от ХХІ Научно-технологична сесия “Контакт 2008” на ИНГА, София, 2008, Изд. ТЕМТО, с. 76-82.

Попов Т., В. Петков, Л. Чакърова, М. Александрова, С. Младенова, Д. Сиджимова, З. Радионова, Н. Петрова, Г. Петрова, П. Трендафилова, М. Марчев. За някои аспекти на здравното възпитание и здравното образование на ромските ученици. В: Сборник Двадесет и първа научно-технологична сесия “Трибология и инетрдисциплинност”, София, 2008, с. 83–87.

Попов Т., Г. Петрова, Д. Сиджимова. Оптимизация учебного процесса в контексте непрерывного обучения медицинских сестер. Международная научно-практическая котференция: Проблемы непрерывного образования. Проектирование, управление, функционирование. Липецк, 18-20 май 2008, с. 297-299.

Попов Т., Л. Чакърова, В. Петков, Н. Петрова, С. Младенова, З. радионова, Г. Петрова. Проблемите на тютюнопушенето и наркоманиите и здравното възпитание на ученици – роми. Управление и образование, 2008, кн. 3, с. 192-194.

Попов Т., Л. Чакърова, Р. Христова-Коцева, В. Петков, С. Младенова, М. Александрова, Д. Сиджимова, Г. Петрова, М. Марчев. За някои насоки на половата просвета и сексуалното възпитание на ученици роми. 120 години  университетска педагогика: Между традицията и новите реалности. Унив. изд. „Св. Климент Охридски”, 2008, с.374–378.

Попов Т., Р. Христова–Коцева. За някои специфични особености на сексуалното възпитание и половата култура, на учениците от ромски произход. В: Сборник доклади от ХХІІ Научна сесия на ИНГА, София, 31 окт. 2008, Изд. ТЕМТО, с. 45-52.

Попов Т., С. Младенова, В. Петков, Д. Сиджимова, Г. Петрова, П. Трендафилова, М. Александрова, М. Марчев. За някои проблеми на здравното образование на ученици роми. V Международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2008”.  Национална стратегия за висше образование и пазарът на труда в България, Правец, 13–14 юни 2008.

Попов Т., С. Младенова, В. Петков, Д. Сиджимова, Г. Петрова, П. Трендафилова, М. Александрова, М. Марчев, За някои проблеми на здравното образование на ученици роми. В: Сб. Национална стратегия за висше образование и пазарът на труда в България, Правец, 2008, с. 490–497.

Попов Т., С. Младенова, В. Петков, Л. Чакърова, М. Александрова, Г. Петрова. Здравно възпитание и образование на ученици – роми. В: Сб. 120 Софийски Университет „Развитие на педагогическата наука, София, 2008, с. 578–584.

Рибарова Ф. Храната-рисков и превантивен фактор. Симпозиум „Акад. Чудомир Начев“, БАН, София, 17.05.2008 г.

Рибарова Ф., Сл. Шишков, Н. Ризов. История на познанието за бългасрките храни. Симпозиум по история на медицината, София, май 2008 г.

Савова З., Д. Сиджимова. Необходимост от обучение по социална психология в МУ. V Международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2008”. Национална стратегия за висше образование и пазарът на труда в България, Правец. 2008, с. 585-590.

Савова З., Д. Сиджимова. Обучение по психология на общуването на дентални специалисти. Управление и образование, 2008, кн. 3, с. 200-204.

Савова, З., Д. Сиджимова. Смъртта в медицинската практика, ИНГА, 2008, с.150-154.

Сиджимова Д. Дейността на PR-специалиста в сферата на здравеопазването. Управление и образование. 2008, 4, кн. 1, с. 14-18.

Сиджимова Д. Децата и рекламата. Между традицията и новите реалности. Китен 2008, с. 469-473.

Сиджимова Д. Екологичното образование – основа за здравословния стил на живот. VІІ Национална научно-техническа конференция с международно участие: Екология и здраве, Пловдив, 10 април 2008 г.

Сиджимова Д., Ж. Павлова. Съвременни подходи при ограничаване на тютюнопушенето. Здравна икономика и мениджмънт. 2008, бр. 2, с. 34-39.

Сиджимова Д., М. Гавраилова, М. Сиджимов. Особености на европейската и национална политики по ограничаване на пасивното тютюнопушене. Trakia Journal of Sciences. 2008, vol. 6, No. 2, c. 139-142.

Спиров К., Ст. Великов, М. Илиева, Р. Златанова-Великова. Система для on-line тестов – virtual test. Материалы симпозиума Новые информационные технологии и мениджмент качества, Турция, май, 2008, с. 32-33.

Стамболова И. Децата и здравето. Научна конференция по здравни грижи, 2008, Поморие.

Трендафилова П. Маркетингът на здравни услуги в полза на болничния мениджмънт. Мениджмънт и предприемачество. Сборник доклади на Пета научна конференция, Пловдив, 30-31.10.2008, с. 87-90.

Трендафилова П. Обучението по маркетинг в здравеопазването в полза на болничните мениджъри. Националната стратегия за висше образование и пазарът на труда в България. Сборник доклади от Петата международна научно-практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование”, Правец, 13-14 юни 2008 г., с. 440–446.

Уолър Д., Ж. Георгиева. Арт-терапия – специфики. Вземане предвид на фамилни фактори, свързани с рождената позиция на пациента при индивидуалната арт-терапевтична работа. Трета национална конференция по психотерапия с международно участие. София, 26-28 сеп. 2008.

Щерева Н. Влияние на денталните физически и функционални ограничения върху качеството на живот при гериатрични пациенти. Осми научен конгрес на БЗС, Бургас, 13-14. 06.2008 г.

На латиница:

Baikova D. Intervention Program for Sustaining the Reduced Weight after Complex Therapy of Obesity. 8-th Macedonian Congress on Nutrition and Dietetics.16-17.10.2008, 3-th Balkan Congress on Obesity, 17-19.10.2008, BalNeSo (Balkan Network for the Study of Obesity), Thessaloniki, Greece, Abstr. Book, p. 20.

Baikova D., V. Duleva, P. Markov. Evaluation of Energy Intake Data of Young Women, aged 19 – 24 Years. 8-th Macedonian Congress on Nutrition and Dietetics.16-17.10.2008, 3-th Balkan Congress on Obesity, 17-19.10.2008,  BalNeSo (Balkan Network for the Study of Obesity), Thessaloniki, Greece, Abstr. Book, p. 17.

Baikova D., V. Duleva. Basic Characteristics of the Food Intake and the Anthropometric Status of Children between 3 to 7 Years old, Raised in Kindergartens in Sofia City. 8-th Macedonian Congress on Nutrition and Dietetics.16-17.10.2008, 3-th Balkan Congress on Obesity, 17-19.10.2008,  BalNeSo (Balkan Network for the Study of Obesity), Thessaloniki, Greece, p. 49.

Benisheva T. Advantages and Challenges for Generics in EU Pharmaceutical Legislation 2005., St Ekaterina Hospital, DGRA and Medical University, Sofia 15.04.2007. http://www.dgra.de/fortbildung/pdf/workshops/2007_04_18_workshop_sofia.pdf.

Benisheva T. Review of drug registration legislative system in the EU Centralised system of registration and Mutual recognition in the EU. International Conference “Standardisation of Medicines and Harmonisation of Requirements”. EDQM and Rosdravnadzor, Moscow, 23-24.10.2008.

Duleva V., D. Baikova, B. Jordanov. Intervention Strategies improving Nutrition of Children and Adolescents from Social Establishments in Bulgaria. 8-th Macedonian Congress on Nutrition and Dietetics.16-17.10.2008, 3-th Balkan Congress on Obesity, 17-19.10.2008,  BalNeSo (Balkan Network for the Study of Obesity), Thessaloniki, Greece, Abstr. Book, p. 19.

Dyakova M., E. Karaslavova, U. Laaser. Cardiovascular risk status of the Bulgarian urban population after 20 years of transition. Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi 2008), 24-27 Sep. 2008, Bielefeld, Germany.

Dyakova M., S. Torbova, E. Shipkovenska. Treatment of Arterial Hypertension in Bulgarian Urban Population. Hypertension congress 2008 (Joint 18th Scientific Meeting of the European Society of Hypertension and 22nd Scientific Meeting of the International Society of Hypertension), Berlin, Germany, 14-19.06.2008.

Gueorguieva R. W., E. Hristova, S. Velkova. Cerebral Function Monitoring in Neonatal Intensive Care. First National Neonatology days of Republic of Macedonia, Охрид, 2008.

Gueorguieva R. W., E. Hristova, S. Velkova. Surfactant replacement therapy in therm and near therm newborn with acute respiratory distress syndrome. First National Neonatology days of Republic of Macedonia, Охрид, 2008.

Jekova N., Ch. Griva, E. Christova. Neonatal and Perinatal Infant Mortality Rate in Bulgaria During the period 1997–2007. 1st International Congress of UENPS Union of European Neonatal and Perinatal Societies, 17-19 XI 2008, Rome, Italy.

Pavlova J. Economic and social aspects of ageing in Bulgaria. 23-d Congress of European Economic association, Milan, 26-31.08.2008, p. 23.

Petrova G., T. Benisheva. Challenges for the MAH. Current Regulatory Challenges regarding pharmaceuticals. St Ekaterina Hospital, Forum Institute GMbH (Heidelberg) and Medical University, Sofia, 28.11.2008.

Tchamov K., The Bulgarian Health Care System, 21 p. Symposium „Creation of cross-border cooperation network for research, education and training in public health of Bulgaria and Greece Cross-Border Region”. Alexandropoulos, 30 June–5 July 2008.

Tchamov T. Stewardship as a public health management technology. Symposium „Creation of cross-border cooperation network for research, education and training in public health of Bulgaria and Greece Cross-Border Region”. Alexandroupolis, 30 June–5 July 2008.

Tsacheva N., M. Yantcheva, Iv. Petrov, R. Mladenova, A. Vatkova. Socially-Significant diseases in workers – level, structure and dynamics over a 15- year period. 29th, Balkan Medical Week, 2008, p. 22.