Здравни Грижи

КАТЕДРА „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”
ПРОФ. ГАЛИНА
 ЧАНЕВА, ДМ


    МИСИЯ: Да осигурява обучението в специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър”.
    Участие в обучението по специалността  „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационните степени „Бакалавър” и „Магистър”.
    Организира курсове за следдипломно обучение на специалисти по здравни грижи.
    Поддържа и развива научния потенциал на акaдемичния  състав в Катедрата.

    ДИСЦИПЛИНИ, преподавани от преподаватели в Катедрата:
   
    1. За специалностите ”Управление на здравните грижи” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт”

            Задължителни
    - Теория на здравните грижи
    - Управление на здравните грижи
    - Здравни проекти
    - История на здравеопазването и здравните грижи

            Свободно избираеми
    - Измерения на сестринската практика
    - Здравни потребности на  населението
    - Качество на информационно-документалната дейност
    - Връзки с обществеността

    2. За специалностите „Медицинска сестра„ и „Акушерка”
   
- Философия и въведение в сестринските грижи
        - Философия и въведение в акушерските грижи
        - Практически основи на сестринските грижи
        - Практически основи на акушерските грижи
        - Социална медицина и промоция на здравето

    НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА

    1. Защитени дисертации за образователна и научна степен „Доктор по медицина”

    - “Организация на спешната медицинска помощ в България” - Колечка Шопова ,1980 г.
    - “Хирургични и ортопедични методи и средства за лечение в Югоизточна България” -Пенка Иванова, 1987 г.
    - “Стратегии и технологии в непрекъснатото обучение на медицинските сестри” - Магдалена Александрова, 2006 г.
    - “Организационни и етични аспекти на здравните грижи в първичната медицинска помощ” - Иванка Стамболова, 2006 г.
    - “Качество на сестринските грижи в болницата” - Галина Чанева, 2006 г.

    2. Участие в проекти

-    Проект на програма ФАР „Домашни грижи” на БЧК – Ив.Стамболова, Г.Чанева
-    Проект на Световната банка”Промоция на здравето” – Ив. Стамболова, Г. Чанева
-    Проект на програма ФАР „Преструктуриране на парамедицинския сектор в България” – Ив. Стамболова, Г. Чанева
-    Програма „Темпус”, ”Специализация за полувисши медицински специалисти” – Ив. Стамболова, Г. Чанева
-    Проект ”Образователна програма Проктър/Гембъл” – Надка Василева
-    Българо-швейцарска програма „Хигия” – А. Терзиева, Ек. Будинова, П. Бикова, Ил. Алексиева.
-    Проект по Програма „Матра” – Ем. Кикарина

        3. Издадени монографии и учебници

•    Съвременни тенденции в обучението на медицинските сестри – М. Александрова
•    Управление на здравните грижи /Практическо ръководство/ – Г. Чанева, Ив. Стамболова
•    Наръчник за качеството на здравните грижи – Г. Чанева
•    Технически фишове и протоколи за здравни грижи – Ив. Стамболова, Г. Чанева
•    Основи на сестринските и акушерските грижи Ив. Стамболова, Г. Чанева и кол.
•    Домашни грижи - Ив. Стамболова, Г. Чанева и кол.
•    Връзки с обществеността – П. Иванова
•    Етно-медицина и обществено здраве – П. Иванова
•    История на медицината и здравеопазването и социалното  дело – П. Иванова, М. Апостолов
•    Христоматия по истори на медицината - П. Иванова, М. Апостолов
•    Музейно дело в медицината и развитието на здравеопазването – П. Иванова
•    История на медицината и сестринството – П. Иванова

    АКАДЕМИЧЕН  СЪСТАВ:

Проф. Иванка Стамболова, дм
Проф. Галина Чанева, дм
Доц. д-р Валентин Попов, дм
Проф. д-р Борислав Маринов, дм
Доц. Пенка Иванова, дм
Доц. Ася Гладилова, дм
Ас. Петя Кантарева
Ас. Стефка Георгиева
Преп. Димитринка Ламбрева
Преп. 
Минка Георгиева
Преп. Д-р Даниела Гаврилова
Преп. Илияна Алексиева
Преп. Мария Димитрова 
Преп. Пепа Бикова-Иванова
Преп. Деляна Хаджиделева
Преп. Боряна Трайчева Иванова
Преп. Таня Ангелова
Преп. Надка Василева
Преп.Антоанета Терзиева
Преп. Антоанета Димитрова
Преп. Димитрина Йорданова
Преп. Иво Борисов
Преп. Камелия Богданова