Медицинска Педагогика

КАТЕДРА “МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА”

РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА
ПРОФ. ТЕОДОР ПОПОВ, ДПАКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ: 
 
Проф. Теодор Попов, дп

Проф. Захарина Савова, дм

Проф. Полина Балканска, дм

Проф. Силвия Младенова, дм 

Доц. Евгени Иванов, дм

Ас. Антония Трендафилова

Ас. Цветелина Михайлова, дм

Ас. Светослав Гаров

Ас. Никола Георгиев

 

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: Учебната дейност на Катедрата се осъществява в три научни области: педагогика, психология и методика.Сътрудниците на Катедрата провеждат обучение на образователните равнища “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор” и СДО. 


Студентското обучение е организирано по следните учебни дисциплини:
1.    Педагогика.
2.    Медицинска педагогика.
3.    Методика на обучението по практика по специалностите от професионално направление “Здравни грижи”.
4.    Психология.
5.    Приложна психология.
6.    Психология на общуването.
7.    Андрагогика /Педагогика на продължаващото обучение на персонала в здравната организация/.
8.    Здравно обучение и възпитание.
9.    Социални дейности и здравни грижи.
10.    Социална психология.
11.    Методика на здравното обучение и възпитание.
12.    Андрагогия.
13.    Здравнообразователни технологии.
14.    Медицинска психология.
15.    Социални дейности и обществено здраве.
16.    Арт-терапия и профилактика чрез изкуство.
17.    Семейно възпитание.
18.    Арт-терапията и ефективност на здравния мениджмънт.
19.    Комуникативен тренинг.
20.    Емпатичен практикум.
21.    Актуални проблеми на стареенето и старостта.
22.    Принципи и методика на обучение.
23.     Психология на управлението
24.     Адаптация, жизнени преходи и кризи
25.     Междупоколенчески отношения
26.    Въведение в психотерапевтичните подходи към психосоматичните заболявания.


Катедрата е база за следдипломно обучение по медицинска педагогика.
Научно-изследователската дейност на сътрудниците е в областта на вузовската педагогика, психология и методика, здравно образование, приложна психология, андрагогика и др.
    Катедрата осъществява учебна, научно-изследователска, консултативна и методична дейност по педагогическите, психологическите и методически проблеми в областта на медицината, здравеопазването, здравното и медицинското образование.
Академичният състав е ориентиран към изграждащото се общоевропейско пространство и новите икономически реалности, които се поставят пред висшите медицински училища и възможността да гарантират професионална подготовка на специалисти способни да мислят глобално, съобразно конкретните условия.
    Новите предизвикателства, пред които сме изправени обуславят необходимостта от комплексен подход при подготовката на нова генерация здравни специалисти.
    Качеството на подготовка на здравни кадри днес изисква високо ефективна подготовка на студентите, на преподавателите и изследователските кадри. Преподавателите  анализират и непрекъснато обновят учебните планове, програми и съдържание, разработват и въведат нови интерактивни методи на подготовка. Реформата на медицинското образование като ключов елемент от цялата реформа на здравеопазването цели формирането на здравни специалисти, способни да отговорят на предизвикателствата на ХХІ столетие.

УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ

 
1.                            
                                   Педагогика, Част първа – ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТОУчебник за студентите от ФОЗ, Медицински Университет – София, второ допълнено и преработено издание, София, 2007 г, 291 с. Съавтори са преподавателите от ФОЗ – проф. Теодор Попов, доц. Людмила Чакърова, доц. Полина Балканска, доц. Добриана Сиджимова, доц. Силвия Младенова, както и водещи български учени – педагози от други учебни институции – проф. Димитър Гюров, проф. Лиляна Тодорова, проф. Ирина Колева, доц. Сийка Чавдарова-Костова, доц. Рени Христова-Коцева, доц. Христина Милчева, доц. Хрисула Недялкова и др.
Обстойно в отделни глави се разглеждат базовите основополагащи категории и положения на съвременната педагогическа наука като статут, обект и предмет на педагогиката, педагогическа дейност, възпитание и развитие, възпитателна система, възпитателен процес, възпитанието като обществено явление, принципи на възпитанието и самовъзпитание, педагогическо общуване и педагогическо взаимодействие, форми на възпитанието и т.н. Обстойно се разглеждат различните видове възпитание: физическо, здравно, трудово, интелектуално, нравствено, светогледно, семейно, естетическо, полово, екологично, гражданско и др.
Под научната редакция и ръководство на проф. д-р Теодор Попов. Предговор от проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн.
 
                                  
                Педагогика, втора част – ТЕОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО / ДИДАКТИКА 
 
2.  Учебник за студентите от Факултета по Обществено Здраве, Медицински Университет – София, второ издание, София, 2009 г, 510 с.
Авторите са преподавателите във ФОЗ – проф. Теодор Попов, доц. Людмила Чакърова, доц. Силвия Младенова, доц. Полина Балканска, гл. ас. Нели Петрова, както и водещи български учени – педагози, специалисти в областта на дидактиката – проф. Вяра Гюрова, проф. Лучиян Милков, доц. Коста Герджиков, доц. Лидия Чурукова, доц. Маринела Михова и др.
Учебникът е изцяло съобразен с изискванията на студентите от различните магистърски и бакалавърски програми на ФОЗ, но с успех се ползва и в преподавателската практика на други висши образователни институции в нашата страна.
Включени са всички базови теми и проблематика на съвременната вузовска дидактика: обучение и образование, учене и преподаване, стратегии, съдържание, цели на обучението; принципи, методи, организационни форми и средства на обучението, учебен процес и технологии на образованието; образователна система и алтернативни подходи към образованието; обучение на възрастните (андрагогия), индивидуализация и диференциация на обучението, самостоятелната работа и оценяването; преподавателят във ВУЗ и др. Наред с това в учебника са застъпени и специфични въпроси, адресирани към образователния процес и учебната дейност във висшите медицински образователни институции: за обучението и работоспособността на студентите; форми на обучението в медицинските университети и колежи; дидактогенията; здравни, хигиенни и психохигиенни аспекти на обучението и т.н.
Под научното ръководство и редакция на проф. д-р Теодор Попов. Предговор от проф. д-р Цекомир Воденичаров, д.м.н.
 
                                               
                                                МЕДИЦИНСКА ПЕДАГОГИКА
 
3.  Учебник за студентите от Факултетите по Обществено Здраве, 2010 г., Габрово, 283 с.
Учебникът е колективен труд на преподаватели от ФОЗ от Медицинските университети в София и Пловдив: проф. Теодор Попов, проф. Желязко Христов, доц. Полина Балканска, доц. Людмила Чакърова, доц. Биянка Торньова, доц. Магдалена Александрова, доц. Силвия Младенова и др.
Задълбочено се обхващат и осветляват основните педагогически компоненти на педагогическия процес и учебно-възпитателната дейност на студентите в сферата на общественото здраве и здравните грижи, със специфичните за тяхното образование и личностно формиране характеристики и особености при съблюдаване на всички съвременни изисквания и ракурси на педагогическата и медицинската науки.
Под научното ръководство и редакция на проф. д-р Теодор Попов. Предговор от проф. д-р Желязко Христов, д.м.
 
                                               
                                     ПРИНЦИПИ И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО
4    Учебник за медицински сестри и акушерки,
Авторски колектив: проф. д-р Теодор Попов, доц. д-р Христина Милчева, гл. ас. д-р Гергана Петрова, Второ издание, Стара Загора, 2008 г, 272 с.
Трудът е съобразен с всички нови изисквания на теорията и практиката на медицинската и педагогическата науки и на критериите за обучението на медицинските сестри и акушерките при новите изисквания за бакалавърския образователен ценз на тези професионалисти, както и в контекста и духа на реформата в здравеопазването в нашата страна.
Под редакцията на проф. д-р Теодор Попов. 
 
 
                                                      
 
                        ПЕДАГОГИЧЕСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ДИАГНОСТИКА,
      Учебно помагало за изследване на деца и ученици,
Автори: проф. д-р Дина Батоева, проф. д-р Теодор Попов, д-р Ели Драголова, София, 2007 г., 2008 г., 389 с.
Под научната редакция на проф. д-р Дина Батоева.
 
 
                                                 
 
6.                              ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА,
Учебник на доц. Полина Балканска, доктор по медицина, София, 2009 г., 163 с.
Предговор от проф. д-р Теодор Попов.
 
                                                  
 
7.                                                     МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ,
Учебник на проф. Захарина Савова, доктор по медицина, София, 2008 г., 319 с.
Предговор от проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн.
 
                                                  
 
8.                                    ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ЧРЕЗ ИЗКУСТВО,
Учебник на проф. д-р Теодор Попов, София, 2004 г., 175 с.
 
 
                                                  
 
9.                                                   ВЪВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЯТА,
Учебник на доц. Полина Балканска, доктор по медицина, София, 2005 г., 135 с.
 
 

                                                  

 
10.МЕТОДИКА НА ПРАКТИЧЕСКОТО ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ,
Учебник на доц. д-р Маргарита Митова, дм и доц. Силвия Младенова, дм, София, 2008 г., 146 с.
 
                                                
 
11.                                                АРТ-ТЕРАПИЯТА ПРИ ДЕЦАТА,
Монография на проф. д-р Теодор Попов, София, 2008 г., 87 с.
 
 
12.                          АНОРЕКСИЯ И БУЛИМИЯ – БОЛЕСТИ НА СЪВРЕМИЕТО,
Монография на проф. Захарина Савова, доктор по медицина, София, 2005 г., 95 с.
 
 
 
13.                          АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СТАРЕЕНЕТО И СТАРОСТТА,
Колективна монография на преподаватели от ФОЗ с участието на проф. Захарина Савова и доц. Полина Балканска от Катедра „Медицинска педагогика”, София, 2009 г., 218 с.
Под научната редакция на проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн.
 
 
                                              
14.                               ПСИХОЛОГИЧНИ ПОДХОДИ В ЗДРАВНИЯ МЕНИДЖМЪНТ,
Монография на доц. Полина Балканска, доктор по медицина, София, 2009 г., 171 с. С предисловие от проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн.
 
                                                  
 
15.                                      СТУДЕНТЪТ КАТО СУБЕКТ НА ОБУЧЕНИЕТО,Едно проучване в системата на общественото здраве.Монография на проф. д-р Теодор Попов, София, 2006 г., 171 с.
 
16.                                                  
 
 
                                                        ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ,
Монография на доц. Силвия Младенова, доктор по медицина, София, 2009 г., 120 с.
 
 
                                                   
 
17.                                            ВЪЗРАСТНИЯТ ЧОВЕК КАТО ПАЦИЕНТ,
Монография на доц. Полина Балканска, доктор по медицин, София, 2003 г., 112 с.