Трудова Медицина

Кратка историческа справка:

Катедрата по ТРУДОВА МЕДИЦИНА е създадена през 2008 г. с решение № 45 от 1 октомври 2008г. на Факултетен Съвет на ФОЗ и утвърдена на заседание от 21 октомври 2008г. на Академичен Съвет на Медицинския Университет, София.

Катедра „Трудова Медицина” е първата и засега единствена за Република България, както е и първата в историческото развитие на висшето медицинско образование на нашата страна. Създаването на Катедрата по ТРУДОВА МЕДИЦИНА е свързано със съзидателната идея за първи Факултет по Обществено Здраве, София възникнала преди 20 години, като единство на теория и практика за опазване, укрепване и възстановяване здравето и работоспособността на населението чрез целенасочена здравна политика и мениджмънт.

Със заповед на Ректора на Медицински Университет - София, Член-кореспондент Проф. Д-р Ваньо Митев, дм, дбн, се сформира първия състав на Катедрата. Първи и досегашен ръководител е Проф. Д-р Невена Цачева, дм, дмн. През 2011 г. към катедрата се формира секция по „Токсикология” с ръководител Проф. Д-р Каролина Любомирова, дм. През 2012г. след успешно реализиран инфраструктурен проект в катедрата се създава лабораторен център за изследвания и обучение по „Оценка на риска, условията на труд и експертиза на работоспособността”. Развитието на катедрата включва от 2013г. и студентска секция по „Трудова медицина и работоспособност”. През 2014г. съставът на катедрата учредява Българско академично дружество по трудова медицина като гражданско сдружение с идеална цел, в което взимат участие изявени специалисти, експерти, практически деятели, специализанти, докторанти и дипломанти от областта на трудовата медицина, здравословните и безопасни условия на труд. Дружеството е член на Съюза на научните медицински дружества в България и на Международната комисия по трудова медицина – ICOH. През 2014 г., по инициатива на координатора за България в ICOH, Проф. Любомирова, преподавателите от катедрата стават редовни членове на тази авторитетна институция за здраве и безопасност при работа като се получават и разпространяват актуални и научно обосновани официални материали до широк кръг специалисти по трудова медицина, както и до студентите и специализантите на ФОЗ. За изминалия седемгодишен период към настоящата 2015г., Катедрата показа, че академичното обучение по трудова медицина и работоспособност с цел промоция на здравето на работната сила е в синхрон с европейските критерии на висшето образование и подготовката на медицински и немедицински специалисти и е неотменна част от обучението, научно – изследователската, консултантско - методична дейност на ФОЗ и от научната школа и професионално направление създадени от Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, дм, дмн – Декан на ФОЗ и Ръководител на Катедра „Здравна политика и мениджмънт”.

 

Цел на Катедра „Трудова Медицина”:

 

Създаване на адекватно обучение и практически подготвени висококвалифицирани специалисти, със съвременна визия за опазване и промоция на здравето на работната сила на България, в синхрон с Европейските критерии на висшето академично образование и Европейските Директиви за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Мисия на Катедра „Трудова Медицина”:

Академично обучение, Научно-изследователска и приложно-методична дейност, обществено полезна дейност за да:

- отговори на предизвикателствата към Република България като член на ЕС за развитие на националната здравна система в посока опазване здравето, работоспособността и възпроизводството на работната сила, за осъзнато и целенасочено изграждане на добра и хуманна фирмена политика, предотвратяваща професионалните рискове и подобряваща условията на труд;

-   се спазват изискванията на Генерална Дирекция “Обучение, здраве и безопасност” на ЕВРОСТАТ и групата “Здраве и безопасност при работа” за промяна в методологията и обучението при анализа на консолидирани данни за общественото здраве;

-  се интегрира обучението,провеждано от Катедрата по „Трудова медицина” при ФОЗ, МУ София успешно в европейското пространство за висше образование и в стратегическата насоченост на изискванията на Европейската системата за натрупване и трансфер на кредити (ЕСТS) при едно- или двуцикълна организация на висшето образование при по-тясна връзка при второто образователно ниво (магистър) и ефективна връзка между образователно ниво „бакалавър” и „магистър” чрез: 

 научните изследвания, новите технологии, 

потребностите за висока лична отговорност,

участието на работодателските организации,

 консолидиране на информацията за  “прицелните групи при работещите”-младите работещи, жените във фертилна възраст, работещите с увреждания,  “новите епидемии при работещите”, детерминирани от стрес на работното място, от агресивни рискове на средата и трудовия процес,

съобразяване с многообразието на пазарните изисквания.


З
адачи на Катедра „Трудова Медицина”:

 

АКАДЕМИЧНО ОБУЧЕНИЕ - системно, задълбочено, квалифицирано и продължаващо на студентибакалаври и магистри, на докторанти, на специализанти и на медицински и немедицински кадри по учебните дисциплини за опазване, укрепване, възстановяване на професионалното здраве, за предотвратяване на продължителната временна неработоспособност, първична инвалидност по трудовопричинна връзка, по трудово-медицинска експертиза на работоспособността и безопасност на работната сила;

За тази задача ФОЗ и катедрата разполагат и с:

Модерната база на “Националния регистър на професионалната заболяемост 2001-2008 г.”

Лабораторен център за изследвания и обучение по оценка на риска, условията на труд и експертиза на работоспособността,

Договори с водещи акредитирани лаборатории за измерване на факторите на работната среда и оценката на трудовия процес.

Катедра „Трудова Медицина” обучава студенти по специалностите „Трудова медицина и работоспособност”, „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Стратегически мениджмънт във фармацевтичната дейност”, „Управление на здравните грижи”, както и специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”, в образователно-квалификационните степени „магистър” и „бакалавър”. Създадените  и утвърдени програми в областта на „Трудова медицина и работоспособност” за ОКС „бакалавър” включват 49 задължителни учебни дисциплини и 8 свободно-избираеми, с общо 3852 учебни часа, от които 1490 лекционни и 2362 учебни часа за упражнения и  семинари, разпределени в 8 семестъра и завършващи с дипломен стаж и държавен изпит. Този учебен план дава 240 кредита на завършилите студенти като включва цялата необходима основа и развитие за тяхната подготовка, като инспектори по трудова медицина и работоспособност в подразделенията на Министерство на Здравеопазването, Министерство на Труда и Социалната Политика, поделенията на НОИ, в администрацията на общини, кметства, фирми, предприятия и като отговорни длъжностни лица по здраве и безопасност. Учебната план-програма за образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Трудова медицина и работоспособност” надгражда едноименната бакалавърската степен, както и разширява познанията на завършилите бакалаври и/или магистри по  „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, „Управление на здравните грижи” и много други като включва знания и умения с интегрален характер за широк кръг от медици, инженери, икономисти, юристи и т.н. и осигурява възможността на обучаваните да придобият обща и специализирана подготовка по здравословни и безопасни условия на труд, промоция на здравето, трудово-медицински мениджмънт и експертиза на работоспособността. Обучението е задочно с продължителност три семестъра, от които третият е за разработка на дипломна работа. Учебната план-програма включва 900 учебни часа, в два семестъра за получаването на 60 кредита. Завършилите първи, втори и трети випуск на магистърската програма вече имат професионална реализация като главни експерти и водещи длъжностни лица по здраве и безопасност при работа в мениджърските екипи на фирми, ведомства и организации, както и са преподаватели и сътрудници във висшите медицински училища и здравни организации с разработки на докторски дисертации в областта на Трудовата Медицина.

В Катедрата от самото й създаване се обучават докторанти по научната специалност „Хигиена” (трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) редовна и задочна форма, в професионалните направления: 7.1. – Медицина и 7.4. – Обществено Здраве от 2011г. ФОЗ е с висока оценка в тези две професионални направления от НАОА от 9.85. От зачислените през 2009 – 2013 десет докторанта, четирима са защитили успешно, в предзащита са двама и от останалите – двама са редовна и двама са в задочна форма на докторантура до 2017година.

Тематичното направление, както в областта на ПРЕПОДАВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ: ”Въведение в трудовата медицина”, “Основи на трудовата медицина”, “Държавна политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд”, “Фактори на работната среда и трудовия процес”, “Трудова медицина – ОЦЕНКА НА РИСКА”, “Професионални болести”, “Охрана и безопасност на труда”, “Организация и ергономия на труда в здравното заведение”, “Хигиена и екология на здравното заведение”, “Медицинска екология и хигиена” и т.н., така и в следдипломно обучение: Основен курс “Трудова медицина”; 6-те тематични курса по План-разписанията на ФОЗ и на МУ-СОФИЯ насочват към трудовомедицинските аспекти на здравето и болестта;

Международна дейност в областта на висшето медицинско образование – в професионалните направления „Медицина” и „Обществено здраве,” Катедрата по Трудова медицина реализира със следните висши училища:

College of Public health, Omaha, Nebraska, USA,

CUNY School of Public Health, Dean Ayman El Mohandes, New York, USA,

Гърция, Атина,  National School of Public Health, Dean John Kyriopoulus,

и със следните образователни дейности – обучение, размяна на студенти и докторанти по проблеми, свързани с Националните Регистри на онкологичната и професионалната заболеваемост, с динамично проследяване на регистрираните болни в тях, изнасяне на публични лекции по въпросите на професионалната заболеваемост, здравния мениджмънт в Трудовата Медицина и др. Сключените договори с горепосочените университети дават добра перспектива за обучение и изследователски задачи на младите сътрудници от Катедрата. Към международната дейност важно място заема Националният Регистър на професионалната заболеваемост (2000-2008 г.), създаден като резултат от изпълнението на два договора с Евростат, Дирекция «Социална политика и информационно общество», както и проект към ТASKFORCE – «Обучение здраве и безопасност» на Евростат.Научно-изследователска дейност
на Катедра „Трудова Медицина”:

Участие в оперативни програми на ЕС

Участие в проект „Въвеждане на дистанционно обучение по обществено здраве” одобрен и финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси”2007-2013 към Министерство на образованието, младежта и науката по Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”.

Катедрата разработва като практическо продължение на този проект дистанционно обучение по Трудова медицина и работоспособност.

Участие в проект „Изграждане на интегрирана информационна система в МУ-София BG051PO001-3.1.08-0036”, одобрен и финансиран от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие на човешките  ресурси” 2007-2013 към Министерство на образованието, младежта и науката по Схема: BG051PO001-3.1.08

"Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища"по проект по програма PUBLIC HEALTH EU Public Health Outcome Research and Indicator CollectionEUPHORIC, “EUPHORIC”- 2003- OJ 2003/C62/04.  

Резлизираните  ГРАНТ – проекти 2009-2014 към СМН на МУ София с водещото участие на катедрата са главно в областите на проучване на национално ниво на професионалните увреждания – професионални болести и трудови злополуки като:

o   «Актуализиране с изчерпателни данни за 2007 – 2008 г. на Националния регистър на професионалната заболяемост. Проучване на трудово-медицинските характеристики на професионално-болните в РБългария» с ръководител Проф. Цачева, спечилил първа награда за високи научни постижения Signum laudis pro scientific merits” на МУ-София

o   «Проучване и анализ на тенденцията за инвалидизация от трудови злополуки на работещото население в България ” с ръководител Проф. Любомирова;

o   «Сравнително медико-социално изследване на здравния статус на работещи при висок професиаонален риск» с ръководител Проф. Цачева и с отговорното изпълнение на редовен докторант при катедрата ;

o   «Епидемиология и профилактика на кожните заболявания  в детска възраст” с ръководител Проф. Любомирова;

o   «Проучване здравния статус на работещи от енергодобива и населението на региона на община Гълъбово, чрез болестността от хронични бъбречни увреди за периода 2011-2013 година” с ръководител Проф. Цачева;

.

o   „Проучване възможностите за създаване на единна информационна среда за изучаване на условията на труд” с ръководител Проф. Цачева;

 

Издадените монографии и учебни материали подпомагат изпълнението на  

посочените амбициозни задачи като:

 • Цачева Н., ”Здраве на работната сила в България – трудовомедицински проблеми”, ISBN  97895492133-2-4, С, 2007, ВМА,154;.
 • Цачева Н., К. Любомирова, Р. Николова, Я. Проданова, С. Евстатиева, И. Митева, М. Табанска, Трудова медицина, Терминологичен речник, ISBN 978-954-9493-76-4, С, 2013,90;
 • Такева Я., Н.Цачева, А. Манолова, М. Янчева, Кр. Динкова, Проучване здравето, работоспсобността и безопасността при работа на учителите – оценка, анализ, перспектива, ISBN 978-954-9924-11-4, С, 2013,108;
 • Евстатиева С, Въведение в ергономията. Физични фактори на работната среда. Прах., С. 2012, 87 ;
 • Динкова Кр., Н. Цачева, К. Любомирова, С. Евстатиева, М. Табанска-Петкова, Трудова медицина и обществено здраве, І част - Професионални увреждания от прах, физични и биологични фактори в работната среда, ISBN 978-954-9493-82-5, Симолини - 94, София 2014, , 95.;
 • Динкова Кр., Н. Цачева, К. Любомирова, С. Евстатиева, М. Табанска-Петкова, Трудова медицина и обществено здраве, ІІ част - Заболявания при работещите, свързани с работната среда и трудовия процес – характеристика, клинична картина, диагностика, професионална експертиза, ISBN 978-954-9493-82-5, Симолини -  94, София 2014, 168 ;
 • Цачева Н.,Епидемиология на професионалните болести, в “Хигиена - Трудова медицина”,п/р Д.Цветков, ISBN  978- 619-7084-14-6, т. II ,С, 2014, 442 - 446;
 • Любомирова К., Лична хигиена, здравна култура и поведение, в “Хигиена – хигиена и екология”,п/р Д.Цветков, ISBN  978- 619-7084-13-9, т. I ,С, 2014, 481 – 487;
 • Николова Р., Лекари- рискови фактори за психично здраве, суицидитет и психични нарушения,  в “Хигиена – хигиена и екология”,п/р Д.Цветков, ISBN  978- 619-7084-13-9, т. I ,С, 2014, 478 – 480;
 • Цачева Н.,Епидемиология на професионалните болести, в “Хигиена - Трудова медицина”,п/р Д.Цветков, ISBN  978- 619-7084-14-6, т. II ,С, 2014, 442 - 446;
 • Цачева Н., К.Любомирова, М.Янчева, Т.Кондурджиев, Е.Насева. Трудова медицина и обществено здраве - ІІІ част Статистика в трудовата медицина, ISBN 978-954-9493-92-4, С, 2015, 183.;


Научните публикации са многобройни в реномирани списания, международни, национални по научноизследователски, приложно - методични и учебни теми от основни модули на тудовата медицина, здравния и трудовомедицински мениджмънт, оценка и управление на риска.

 

Израз на проспективната позиция и перспективната мисъл за динамично развитие, реaлизирано от ръководството на ФОЗ и лично от Декана Проф. Воденичаров са участията на  всички сътрудници от катедрата по Трудова медицина в международни и национални форуми по актуални проблеми на общественото и професионалното здраве.

 

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

      Обществено - полезната дейност на Катедра „Трудова Медицина” има за цел удовлетворяване нуждите на обществото от академично обучение и професионални знания за добра „трудовомедицинска практика” и създаване на условия за професионално здраве, устойчива работоспособност и промоция на здравето на работното място.

Членовете на Катедрата са:

o   Учредители на Българското Академично Дружество по Трудова Медицина с управителен съвет: Председател: Проф. Цачева, Зам. Председател – Проф. Любомирова и секретар – Гл.ас. T. Кундурджиев

o   Индивидуални членове на ICOH (Международна Комисия по Трудова Медицина) от 2014 г., с национален секретар и член на научен комитет по Трудова медицина в химическата промишленост за България - проф. Любомирова, която е и член на MEDICHEM (Организация на лекари, участващи в оценката на здравния риск при работа и призводство на химични вещества), и на Европейската и Международна организации по Токсикология (EUROTOX, IUTOX).

 • Членство в Съюза на научните медицински дружества в България, в Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт, в Българската Академия по Медицина /БАМ, в Интердисциплинната гражданска академия ИНГА, в Българската Академия на Науките и Изкуствата.

Колективно членство на катедрата и ФОЗ в ЕUPHA(Eвропейска Асоциация по Обществено здраве), ASPHER(Асоциация на училищата по обществено здраве в европейския регион), EHMA(Европейска асоциация по здравен мениджмънт).

По този начин се осъществяват връзките на академичното обучение с международните и национални институции и се реализират приоритетите в областта на здравословните и безопасните условия на труд.

Във всички посочени национални и международни организации сътрудниците на Катедрата активно, компетентно и целенасочено предоставят своите знания и данни, резултати и анализи от проучвания, професионален методичен опит, с оглед обществено-полезната дейност за подобряване здравето на работната сила. Отделните сътрудници подпомагат организацията и управлението на посочените асоциации и дружества, като с това допринасят за формиране политиката по здраве и безопасност при работа:

Проф. Цачева е дългогодишен експерт в постоянната комисия на Столична община по „Здравеопазване и социална политика’, сътрудник по проблемите на здравеопазването и на образованието в 41, 42 и 43 НС, председател на комисията по „Здравна политика и здравеопазване’ при ЦУ на БАС. От 2013г. е главен редактор на списание „Здравна политика и мениджмънт”, издавано от ФОЗ с цел създаване на нова генерация здравни политици и мениджъри и член на редакционни съвети на списание „Медицински меридиани”, „Асклепий” и на Източно – Сибирската академия на науките на Русия.

Проф. Любомирова е заместник ректор на МУ-София, член на работни групи към МОН по създаване на стратегии за висше образование и наука, експерт по токсикология и трудова медицина, национален консултант по трудова медицина, и член на редакционни съвети на списания „Здравна политика и мениджмънт“ и  „Премедикус“.

 

Работа с масмедии:

ФОЗ, с активното участие на Катедра „Трудова Медицина” издава собствено, периодично, специализирано издание – списание „Здравна политика и мениджмънт” с близо 15-годишна история, неговия създател и дългогодишен Главен Редактор Проф. Д-р Веселин Борисов,дмн, е настоящ учредител и главен редактор  на списание „Медицински Меридиани”,

Катедрата участва в печатни издания на Синдиката на Българските Учители и КНСБ по актуални проблеми на здравето и безопасността на учителите. Участва по тяхна покана в различни електронни медии по въпросите на здравето и безопасността на българския учител, проблемите на академичното обучение по Трудова Медицина и други.

            Катедрата активно и системно списва статии по актуални теми съвместно със студентите – кръжочници по трудова медицина в Интердисциплинната гражданска академия. НТС по машиностроене. Общество на триболозите в България, в Дванадесета,Тринадесета и Четиринадесета научно-технологични сесии и в Archives of The Balkan Medical Union.
 

Ръководител на Катедрата:
Проф. Д-р Невена Цачева, дм, дмн

Академичен състав:

Доц.Д-р Ружа Николова, дм 
Доц. Милена Янчева-Стойчева, дм

Доц. Д-р Янка Проданова, дм

Гл. ас. Тодор Кундурджиев, дм - секретар


Ас.
Д-р Милена Табанска-Петкова, дм

Секция "Токсикология“

Проф. Д-р Каролина Любомирова, дм- ръководител секция
Ас.
Ива Митева,дм