Медицинска етика и право

МИСИЯ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА КАТЕДРАТА:

Катедреният състав е ориентиран към изграждащото се общоевропейско пространство и новите предизвикателства, които се поставят пред висшите медицински училища. Мисията на Катедрата е да спомага преди всичко за формирането у студентите на нравствените качества, необходими за професията. Във всяка ситуация на общуване в професионалните взаимоотношения има морален аспект, към която участващите трябва да имат съответната чувствителност. Именно формирането на такава чувствителност и холистичен подход към пациента е основната задача на обучението в Катедрата. Сътрудниците се стремят да гарантират такава професионална подготовка на бъдещите специалисти, че те да са способни да мислят глобално, но и да бъдат нравствено извисени и духовно богати личности, недопускащи компромис с човечността, справедливостта и честността. Съзнаваме отговорността си, че сме изправени пред нови предизвикателства, които обуславят необходимостта от комплексен подход при подготовката на нова генерация здравни специалисти и търсене на нови педагогически подходи и чувствителност към глобалната промяна.

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: Учебната дейност на катедрата се осъществява в три научни области: Медицинска етика, Социална медицина и Право.

Сътрудниците провеждат обучение на образователните равнища “Бакалавър”, “Магистър” и “Доктор” и СДО.

Катедрата осъществява учебна, научноизследователска, консултативна и методична дейност по медико-етични, правни и организационни проблеми в областта на медицината и здравеопазването.

Студентското обучение е организирано по следните учебни дисциплини:

1. Медицинска етика и деонтология.

2. Социална медицина.

3. Здравно законодателство.

4. Трудово право.

5. Основи на правото и здравно законодателство.

6. Права на пациента.

7. Трудово и административно право.

8. Гражданско и административно-процесуално право.

9. Организационно поведение и култура на здравната организация.

10. Комуникационни умения и справяне с конфликти.

11. Етика на здравната политика.

12. Управленска и бизнес етика.

13. Глобални тенденции на общественото здраве.

Следдипломно обучение:

Катедрата провежда многобройни тематични курсове за следдипломно обучение главно по медицинска етика. Годишно катедрата провежда 7-8 курса. 

Научноизследователската дейност на сътрудниците е в областта на общественото здраве, етичните и социални проблеми на управлението в здравеопазването, медицинската етика, преподаването по медицинска етика, социална медицина и др.

Социалномедицинските, етичните и правни познания са значим компонент за качеството на подготовка на здравни специалисти - не само на студентите, но и на преподавателите и изследователските кадри. На преподавателите е отредена задачата да подготвят и обновяват учебните планове, програми и съдържание, да разработят и въведат нови интерактивни методи на подготовка. Реформата на медицинското образование като ключов елемент от цялата реформа на здравеопазването всъщност цели формирането на здравни специалисти, способни да отговорят на предизвикателствата на ХХІ столетие.