Превантивна Медицина

  Мисията на катедрата е в съответствие с мисията на Факултета по Обществено Здраве.

Основната цел на Катедрата е запознаване на възможно най-голям брой студенти -дипломанти, докторанти, специализанти и др. медицински и немедицински специалисти с основите на епидемиологията на хроничните неинфекциозни заболявания и на превантивната медицина и създаване на условия за задълбочено разбиране и осъзнаване на връзката между епидемиологията, клиничната медицина и здравната политика, базирани на научни доказателства.

 

Основни задачи:

 

1. Да обучава здравни специалисти в изготвяне на научно-изследователски дизайн, формулиране и доказване на научни хипотези, определяне на приоритетни здравни проблеми и посочване на пътища за тяхното решение чрез прилагане на съвременни методи за промоция на здравето и профилактика на заболяванията, т.нар. “Lifecourse / Lifespanapproach – полагане на грижи и осигуряване на необходимите здравни услуги през целия живот на индивида (от ембрионалното развитие до смъртта).

2. Да организира курсове за СДО и ПМО.

3. Да провежда изследователска работа.

4. Да издава учебни помагала и материали.

5. Да участва в разработването на Национални профилактични програми.

6. Да участва в организирането и провеждането на международни и национални мероприятия и проекти в областта на превантивната медицина.

         Състав на катедрата: 6 хабилитирани лица (3-ма професори и 3-ма доценти), 2-ма гл. асистенти.

 

         Дейности:

         Учебна дейност – провеждане на обучение на образователните равнища “Бакалавър”, “Магистър”, “Доктор” и СДО.

 

         Преподавани дисциплини:

1.   Приложна епидемиология
2.   Промоция на здравето и превенция на болестта.
3.   Промоция и превенция в програмите и политиките на Европейския съюз
4.   Медицина базирана на доказателства
5.   Методология на научно-изследователската дейност
6.   Здравна политика, базирана на доказателства.
7.   Хигиена, екология, ВБИ.
8.   Социална медицина

       Защитили 4 докторанти, под ръководството на членове на катедрата за периода 2007-2009 г.

 

         Научна дейност за периода 2007-2009 г.:

 
- участие в научни проекти и изследвания: (реализирани са два проекта, финансирани от фонд „Наука" при Медицински университет – София);
- разработване на дисертационни трудове по актуални проблеми на общественото здраве ( защитени 4 дисертационни труда под ръководството на хабилитираните лица от катедрата);
- участие в международни и национални научни форуми;
- публикуване на актуални резултати в научни списания – над 100 публикации, от които 37 – в чужди списания и сборници ( над 70 цитирания от чужди автори).
          Международна дейност Участие в 4 международни проекти за отчетения период, 3 от които завършени.