Икономика на здравеопазването

Катедрата по Икономика на здравеопазването е създадена на 7 октомври 2003 г. Тя е единствената в страната Катедра по икономика на здравеопазването.

Мисията на Катедрата е чрез разработване на нови подходи и методи, специфични за здравеопазването, и чрез разнообразни форми на обучение да разпространява и затвърждава основните водещи и съвременни научни постановки в областта на здравната икономика, да създава условия за задълбочено разбиране и осъзнаване на икономическата значимост на здравеопазването, за неговата тясна връзка с икономиката на страната.

Основната цел на Катедрата е запознаване на възможно най-голям брой специалисти от различни медицински и немедицински области на познанието с основите на икономическата наука, тяхното приложение в сферата на здравеопазването, ролята им за успешен и ефективен мениджмънт на основните процеси и осигуряване на необходимите парични средства за финансиране на дейността му.

Основните задачи на Катедрата са посветени на нейната мисия и цел:

1. Създаване на висококвалифицирани специалисти в областта на Икономиката на здравеопазването.

2. Организиране на курсове за СДО и ПМО.

3. Създаване на екипи за научноизследователски проекти и проучвания на актуални здравно-икономически проблеми и явления.

Общата учебна натовареност на преподавателите възлиза на 4200 - 4300 часа годишно. В Катедрата се извършва редовно и задочно студентско обучение в рамките на бакалавърски и магистърски програми по „Управление на здравните грижи” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт” по повече от 15 учебни дисциплини. Основните от тях са: „Въведение в икономическите знания”,  „Икономика на здравеопазването”, „Болнична икономика”, „Микроикономика на здравната организация”, „Икономически аспекти на организацията на медицинската помощ”, „Ефективност на здравеопазната дейност”, „Финанси и счетоводство”, „Модели на финансиране на здравни системи”, „Финансов мениджмънт”, „Общественият подход в здравеопазването”, „Приложение на интернет в здравеопазването”, „Информатика в здравеопазването”, „Здравна информатика”.

Катедрата е база за обучение по специалността „Икономика на здравеопазването", провеждат се курсове за СДО обучение на специалисти по УЗГ и ОЗЗМ.

Издадени са учебник по Икономика на здравеопазването (2003 и 2009) и Ръководство за практически упражнения по Икономика на здравеопазването (2004); превод на „Методи за икономическа оценка на здравни програми", М. Дръмонд и кол., монографии: „Финансов мениджмънт", “Актуални проблеми на стареенето и старостта”, “Първичната медицинска помощ”. Членовете на Катедрата имат публикувани над 500 научни статии и съобщения и са изнесени около 200 доклада и съобщения на научни форуми в страната и чужбина.Успешно са защитени 7 дисертации за присъждане на научна степен „Доктор по медицина"; спечелени са конкурси за 1 професура и 4 доцентури; реализирани са два проекта, финансирани от фонд „Наука" при Медицински университет – София.

Ръководител на Катедрата:

Проф.. д-р Тихомира Златанова, дм

Членове:

Проф. Красимира Маркова, дм

Проф. Генчо Генчев, дм

Проф. Николай Попов, дм

Доц. Атанас Атанасов, дм

Доц. Румяна Янева, дм

Доц. Цветелина Петрова-Готова, дм

Доц. Доротея Щерева-Тзуни

Гл. асистент Емилия Насева

Асистент Мария Лазарова

Асистент Мирослава Джугларска