Здравна политика и мениджмънт

МИСИЯ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА КАТЕДРА

“ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ”

 

МИСИЯ:

ü  Да обучава специалисти по обществено здраве и здравен мениджмънт с висока степен на професионализация, които да осигурят ефективно и адекватно на съвременните изисквания здравеопазване;

ü  Да осигури и разпространява съвременни знания в областта на здравната политика, здравния мениджмънт и общественото здраве въз основа на научно обосновани доказателства;

ü  Да подготви нова генерация здравни мениджъри, носители на предприемачески дух, които да притежават необходимите знания и умения за справяне с предизвикателствата на формиращият се пазар на здравни услуги и на съвременната здравеопазна практика;

ü  Да осигури напрекъснато обучение и методическа подкрепа на здравните политици и мениджъри за повишаване качеството и ефективността от тяхната дейност чрез използването на съвременни здравнополитически и управленски технологии;

ü  Да промени традиционния медико-биологичен образ на медицинските знания и практика с въвеждането на мултидисциплинарен подход, който обедини и приложи методите на социалното познание с тези на клиничната медицина.

 

ЦЕЛ: Обучението на студентите има за цел те да придобият теоретични знания и практически умения, необходими за компетентно разработване и решаване на управленски, организационни, социалномедицински и здравно-политически проблеми на всички нива от националната здравеопазна система. Крайният продукт на обучението следва да осигури формирането на нова генерация иновативни  и компетентни здравни мениджъри отговарящи на европейските стандарти.

 

ЗАДАЧИ:

1.       Разработка на съвременни програми за обучение в областта на здравната политика, здравния мениджмънт и организацията на здравеопазването.

2.       Повишаване ефективността на учебния процес с използване на интерактивни педагогически методи.

3.       Предоставяне на съвременни мениджърски, организационни и икономически знания и умения, приложими  в националната система на здравеопазване;

4.       Запознаване с актуалното състояние и проблемите на системите на здравеопазване в света.

5.       Запознаване с методите на социално-медицинските, организационни и здравно-политически анализи и  оценката на дейността на социално ориентираните и пазарно регулирани системи и структурни елементи;

6.       Изучаване на социално-медицински и здравно-политическа методи и технологии, приложими на макро- и микро ниво на здравната система;

7.       Овладяване на методологични знания и практически умения за:

Ø  Комплексен управленски и организационен анализ на здравно заведение;

Ø  Оценка на ефективността в медицината и здравеопазните дейности;

Ø  Провеждане на целеви мениджърски наблюдения;

Ø  Статистически анализи;

Ø  Моделиране и прогнозиране.

Дипломираните студенти – магистри и бакалаври - трябва да притежават достатъчно знания и научно-методичен инструментариум, за да могат:

Ø  Да извършват задълбочени здравно-политически, социално-медицински и икономически  анализи и оценки, необходими за вземане на адекватни  управленски решения;

Ø  Да разработват програми и проекти, както и да участват в екипи за тяхната реализация;

Ø  Да осигуряват консултации по здравно-политически,  управленски и финансови въпроси на органите на държавното управление, местното самоуправление и структурите на НЗОК;

Ø  Самостоятелно да ръководят и да участват в управленски екипи на лечебни заведения, здравни мрежи (областни, общински), на НЗОК и процеси в здравеопазването;

Ø  Да изграждат интердисциплинарни и междусекторни партньорства с правителствени и неправителствени организации за целите на националното здравно развитие.