За нас

 

 

Мисия

•    Да съдейства отговорно и креативно за изграждането на методологическа база за образователни и научно изследователски дейности в областта на общественото здраве, здравната политика и мениджмънт.

•    Да изгради капацитет от специалисти по обществено здраве и здравен мениджмънт с висока степен на професионализация, които да осигурят по-добър достъп до подходящо, устойчиво и с високо качество здравеопазване.

•    Да създаде нова генерация здравни политици и мениджъри, подготвени за предизвикателствата на динамично формиращият се пазар на здравни услуги, носители на предприемачески дух и зачитащи универсалните етични принципи на здравеопазната практика.

•    Да осигури непрекъснато обучение и методическа подкрепа на здравните политици и мениджъри в модернизацията на българското здравеопазване.

•    Да промени традиционният медико-биологичен образ на медицинските знания и да пренесе методите на социалното познаване зад границите на клиничната медицина.

История

Първите стъпки: Новият Факултет по Обществено здраве е основан през 2001 г. с подкрепата на Пакта за стабилност. Факултетът е в структурата на Медицинския Университет - гр. София, най-старата и най-авторитетната академична организация в областта на медицината и здравеопазването в България. Предпоставки Факултетът е създаден чрез обединение на бившата катедра по Социална медицина и здравен мениджмънт и факултета по Здравни грижи

Цел

Интеграция и създаване на единна методологическа база за образователни и научни дейности в областа на общественото здраве Създаване на нова генерация здравни мениджъри с умения, адекватни на европейските стандарти и с нов, плуралистичен управленски стил. Осигуряване на интелектуална и методическа подкрепа на здравните политици и лидерите на организационната промяна в българската система на здравеопазване. 

Pъководство и състав на факултета
Декан: Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн.
Зам. Декан по учебната дейност: Проф. Магдалена Александрова, дм.
Зам. Декан по научната дейност: Проф. д-р Невена Цачева, дм
Зам. Декан по СДО: Проф. д-р Красимир Визев, дм
Зам. Декан по международна дейност и проекти: Проф. д-р Каролина Любомирова, дм
 
За повече информация се обръщайте на адрес: ул."Бяло море" № 8
За контакти тел: 02 / 9432 304 

Факултетският екип включва висококвалифицирани академични лектори и експерти на национално равнище с опит в сферата на здравната политика и здравния мениджмънт. Те са автори на редица значими изследвания, книги и учебни ръководства. Някои от тях са консултанти в Парламента и Министерството на здравеопазването. От месец ноември 2001 година по инициатива на ФОЗ започна издаването на списание "Здравен Мениджмънт".