Декан

 

ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВЛАЙКОВ ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН

 


 

ПРОФ. Д-Р ЦЕКОМИР ВЛАЙКОВ ВОДЕНИЧАРОВ, ДМН

 

Роден на 18.03.1949г. в гр. София. През 1973 завършва с пълно отличие Медицински Факултет (МФ) на Медицински Университет (МУ) - София, носител на наградата "Златен Хипократ". Академичният му път започва като асистент в Катедра по социална медицина, МФ - София. През 1979 придобива специалност по Социална медицина. Кандидат на медицинските науки (1980) и Доктор на медицинските науки (1989). Избран за доцент и зам. декан на МФ - София; ръководител на Секция по медицинска етика в Катедра по социална медицина на МФ - София. През 1995г. е избран за професор в МУ - София. Ръководител на Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт на МФ - София (2000). Преминал през множество специализации и курсове в чужбина (Франция, Холандия, Испания, Германия, Белгия и др.).
През 2001г. проф. Ц. Воденичаров е избран за Декан на създадения от него Факултет по обществено здраве (ФОЗ) към МУ – София, където въвежда и утвърждава теорията и практиката на Новото обществено здраве в България в продължение на 2 мандата. Ръководител и координатор в научни проекти по програмите: ФАР (1993/1998), ФАР-ТЕМПУС (2001/2003), Леонардо да Винчи (2000/2004, 2005/2008), Отворено Общество (2002/2004), Програма на Европейската общност за обществено здраве (2003/2008). Участник в създаването на Европейска агенция за акредитация на програми по обществено здраве. Научен ръководител на над 30 защитени дисертации, над 60 дипломни работи и 20 специализанти по социална медицина и здравен мениджмънт. Председател на държавна изпитна комисия за специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт”. Автор на повече от 300 публикации, 11 монографии, сред които: Професия лекар; Път в медицината; Доброволно здравно осигуряване: стратегия на избора; Медицинска етика; Иновации в медицинското образование; Ново обществено здравеопазване; Седемте разлики между медика и мениджъра и др. Има над 500 цитирания от български и чужди автори.
Проф. Воденичаров е Председател на Експертния съвет по здравна политика и мениджмънт към Министъра на здравеопазването. Избран е за зам. председател на Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ). Член на Висшата Атестационна Комисия (ВАК) при МС; Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт; БЛС; Съюз на учените в България; Дружество по История на медицината; Форум по обществено здраве за Югоизточна Европа; Световна федерация по медицинско образование. Член-кореспондент на Европейската академия на науките и изкуствата – Париж и член на Редакционен съвет на списание „Здравна политика и мениджмънт”.
През 2009г. проф. Воденичаров е удостоен с DOCTOR HONORIS CAUSA на Медицински Университет - Пловдив и получава най-престижното отличие на МУ - София AESCULAPIUS за големи заслуги в развитието на българското медицинско образование, наука и практика. Награден е и с Почетен знак – първа степен на Министерство на здравеопазването за принос в развитието на общественото здраве; Почетен знак на Министерството на вътрешните работи; Почетен знак на град София и Почетен знак на ФОЗ, МУ - София. Избран за „Здравен политик и мениджър” на 2008 година; за Председател на Световния парламент на българите и за Академик на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ). През 2006г. заема първо място в медико-социално направление на конкурса за научни проекти към МУ - София. През 2005г. получава награда „Златна панацея” на МУ – София за изключителен принос към академичната, научноизследователската и експертна дейност. През 2004г. е избран за “Международен деец на образованието”, получава Почетен знак на Български Лекарски Съюз и награда по случай 85 години МФ-София. 
От 1997г. насам проф. Ц. Воденичаров е изпълнителен директор на създадения от него първи лицензиран доброволен здравно осигурителен фонд. Той разработва „Социално-либералния модел” на системата на здравеопазване в България. Проф. Воденичаров развива и теорията на Асоциативния тип мислене и предимствата му пред алтернативния. 
Женен с една дъщеря.