Връзка с LEGOSH (Global database on occupational safety and health legislation)

Основна мисия на Факултета по Обществено Здраве е изграждането на нова генерация здравни политици и мениджъри, с широки познания, стратегическо мислене и креативни идеи. Здравето и безопасността на трудещите се е основополагащ елемент на общественото здраве, приоритет в академичното обучение на студентите, специализантите, докторантите на  ФОЗ.

Актуализирането и развитието на трудовото законодателство, обмяната на добри законодателни практики и реализирането на по-високите стандарти в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, защита на работещите и гарантирана социална сигурност като основна мисия на Международната Организация на Труда (МОТ) е подпомагана от страните – членки. Към разработването на иновативна глобална база данни Global database on occupational safety and health legislation (LEGOSH), със законодателни документи, институции и програми, действащи в отделните държави и свързани с гарантирането на правата, здравето и безопасността на работещите се присъедини МУ София, ФОЗ и Катедрата по ТРУДОВА МЕДИЦИНА  с участие в обновяване на базата данни към 2014г., за което е изразена  благодарност:

www.ilo.org/legosh

 http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_244375/lang--en/index.htm

 LEGOSH (Global database on occupational safety and health legislation)  е първия световен източник на информация и мощен инструмент за оформянето, формулирането и възприемането на съвременни закони за здраве и безопасност на труда, за извършването на задълбочени сравнителни проучвания и анализи, за създаването на стратегии и търсенето на експертна помощ.

LEGOSH предоставя свободен достъп до официална,  достоверна информация, налична за всички заинтересовани – законодатели, политици, работнически организации, работници, изследователи, работодатели и широката общественост и  е практически нагледен инструмент, който намира място в обучението и  изграждането на бъдещите здравни политици, мениджъри и трудови медици.

ФОЗ ви предоставя лесен достъп чрез следните връзки:

http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1:0::NO

http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1000:3653598158053::NO