ПРОФ. ЛЮДМИЛА ЧАКЪРОВА, ДП

ПРОФ. ЛЮДМИЛА ЧАКЪРОВА, ДП
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА


Проф. Людмила Чакърова е ръководител катедра “Медицинска етика и право” към Факултета по обществено здраве на Медицински университет – София. Тя е защитила докторат в гр. Дрезден, Германия и е доктор по дидактика на висшето образование. Родена е на 27.08.1950 г. в гр. София. В медицинския университет – София постъпва през 1983 година. Има също магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт и призната специалност по медицинска педагогика.
Участвала е в международни проекти по програма ФАР и МАТРА.Специализирала е в Института ЕРСТА гр. Стокхолм, Швеция етика на здравните грижи. Била е на обучения по медицинска етика, организирани от консултанти и специалисти от Съвета на Европа в Словакия и Полша. Има  краткосрочни специализации по ФАР в Италия, Холандия, Испания, Обединеното кралство и Германия. Участва  и в други научни проекти и инициативи.
Проф. Л. Чакърова е един от водещите лектори по медицинска етика във факултета по Обществено здраве при МУ- София. Участва активно в следдипломното преподаване на ФОЗ и други учебни дисциплини.
Член е на научното дружество по медицинско образование.
Има издадени две монографии. Тя е автор и съавтор на повече от 100 публикации и има над 25 участия в учебници и учебни помагала. Владее писмено и говоримо английски и немски и руски език.