ПРОФ. ДОБРИАНА СИДЖИМОВА, ДФ

 


   

Биография:

Средното си образование завършва през 1993 г. в 35-та езикова гимназия “Калинин”, гр. София.

Първо висше образование със степен магистър в СУ “Св. Климент Охридски”във Факултет по славянски филологии в специалност: Руска филология (1993-1998).

Второ висше образование със степен магистър в СУ “Св. Климент Охридски” във Факултет по журналистика и масови комуникации в специалност: Връзки с обществеността (1996–2001).

Редовен докторант в СУ “Св. Климент Охридски” и през 2005 г. защитава дисертация на тема “Рекламният текст и неговата трансформация в чуждоезичен културен контекст”.

Магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, МУ-София, ФОЗ (2008).

През 2014 г. придобива специалност по „Икономика на здравеопазването”.

Професионалният път започва през 2000 г. като старши експерт в отдел “Пресцентър” в дирекция “Връзки с обществеността” в Националната здравноосигурителна каса.

Член на комисия по процедура за избор на консултант „Primary and Ambulatory Care Reform – Public Information” (RFP 017/E), по проект „Реформа в здравния сектор”, финансиран от МЗ на Р. България и Международната банка за възстановяване и развитие (2001).

През 2006 г. след конкурс е назначена за асистент в МУ-София във Факултета по обществено здраве.

През 2008 г. придобива научно звание “доцент”.

Преподавател е в Катедра по здравна политика и мениджмънт, ФОЗ, МУ-София.

 

Публикации и научни интереси:

През 2007-2012 г. е отговорен секретар и PR на списание „Здравна политика и мениджмънт”. От 2016 г. е главен редактор на списанието.

 

Членство в организации:

Сред учредителите на Българска асоциация за лекарствена информация през 2010 г. 2010-2013 - член на Управителния съвет. 2013-2015 г. – Председател на УС на БАЛИ. От април 2015 г. и понастоящем е зам. председател на Българска асоциация за лекарствена информация.

Член на:

· Инициативата на Министерски съвет „Партньорство за здраве” в Работна група „Лекарствена политика”;

·   Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт;

·   Съюза на учените в България.

Автор на книгата „Рекламата и общественото здраве” и на 106 научни публикации в национални и международни научни издания.