Medical University-Sofia Postgraduate Studies Affairs Department

Списък на класираните кандидати по специалност ”Обща медицина” от общопрактикуващи лекари, съгласно наредба № 15/02.07.2008г. на МЗ и заповед № РД 09-348/29.06.2009г.

изтегли от тук

Заявление за потвърждение на специализиция

изтегли от тук


 

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

На основание Заповед № РД-09-348/29.06.2009 год. на Министъра на здравеопазването и Наредба № 15/02.07.2008 год. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари, които са открили амбулатория за първична медицинска помощ, Медицински Университет - София обявява конкурс по документи за кандидатстване за специализация за придобиване на специалност „Обща медицина”.

Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

1. Заявление по образец /предоставя се от отдел „СДО и УБК”
2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование.
3. Нотариално заверено копие на свидетелство (диплома) за придобита друга специалност, ако има такава.
4. Копие от удостоверение за регистрация в съответния Регионален център по здравеопазване по чл. 40 от Закона за лечебните заведения.
5. Копие на договор с Районната здравноосигурителна каса при наличие на такъв.
Съгласно Заповед № Р 1163/01.09.2009 год. на Ректора на МУ-София е определена цена за участие в конкурса за зачисляване за специализация в размер на 60 лв. Документите се подават в срок до 30.09.2009год. в отдел „СДО и УБК” при МУ-София, гр.София, бул.”Акад.Ив.Гешов” 15, ет.12, ст.7 от 10.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 15.30 часа.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Класиране на кандидатите от писмените конкурсни изпити за зачисляване 2009 г.
Изтеглете от тук

Оценки от писмен изпит по "Кардиохирургия"
Изтеглете от тук

Класиране от писмен изпит по "Кардиохирургия"
Изтеглете от тук

Класираните кандидати следва да се явят от 8.06.2009 г. до 19.06.2009 в отдел „СДО и УБК” за сключване на договори. Специализацията ще започне от 01.07.2009 г.