Documents and deadlines

Записването на новоприетите студенти става лично в Деканатите на съответните факултети:
Медицински факултет – ул. Здраве №2 , СБАЛ „Майчин дом”, ет.2, стая 202, тел. 952-05-22
Факултет по дентална медицина (Стоматологичен факултет) – ул. Георги Софийски №1, ет.2, студентска канцелария, тел. 954-29-09
Фармацефтичен факултет – ул. Дунав №2, ет.2, студентска канцелария, тел.9236-579

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.
2. Лична карта
3. Медицинско свидетелство, издадено по съответния ред.
4. За специалност „Рентгенов лаборант” в МК-София се изисква медицинско свидетелство само от НЦРРЗ.
5. Документи за записване по образец:
- именници – 2 броя;
- студентска книжка образец само за МУ-София;
- лична карта
- уверения (ако са необходими на студента)
6. Снимки-формат 4/6 см. - 4 броя.
7. Декларация по образец за всеки факултет/колеж съгласно Решение на Академичен съвет от 26.02.2003г.: ”Приетите студенти си осигуряват всички необходими учебни помагала и консумативи,
необходими за учебния процес  в съответния факултет/колеж”.
8. Документ за платена такса.