Application Procedure

 
За прием на студенти в Медицински университет-София
за учебната 2009/2010 година

Чл.1 Приемането на студенти в МУ-София се извършва на основание Наредба за Държавните Изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката и съгласно изискванията на настоящия Правилник.
Забележка: МУ-София ще се съобрази с всички промени, произтичащи от нормативните актове, влезли в сила след издаването на този Справочник.

Чл.2 Обучението за всички специалности в Медицински университет – София  е в редовна форма, а за специалностите „Управление на здравните грижи” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт” във Факултет по обществено здраве и в задочна форма

Чл.3 Броят на местата за прием на студенти се утвърждава с Постановление на Министерски съвет.

Чл.4 Кандидатстването за образователно-квалификационна степен „магистър” по  специалностите “Медицина”, ”Дентална медицина” и “Фармация” се извършва чрез писмени конкурсни изпити  по биология и химия, а за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалността ”Медицински рехабилитатор ерготерапевт” с  писмен изпит по биология.

Чл.5 Факултетът по обществено здраве провежда  обучение по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи”  за придобиване на образователно -квалификационна степен „бакалавър” в редовна и задочна форма. За придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в задочна форма на обучение са  разкрити магистърски програми по: „Обществено здраве и здравен мениджмънт” за завършили медицински специалности, икономисти, юристи и др.; „Трудова медицина” за  завършили специалност медицина; „Управление на здравните грижи” за завършили степен „бакалавър” по специалностите „медицинска сестра”, „акушерка”, „социални дейности”, „социална педагогика”, „обществено здраве и здравен мениджмънт” и „управление на здравните грижи”.
/За справки - Справочник на Факултет по обществено здраве/.

Чл.6 Кандидатстването за образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалностите „Медицинска сестра” и “Акушерка” във Факултет  по Обществено здраве и в Медицински колеж - Враца, се извършва чрез устен изпит по Етика.
/ За справки Справочник на Факултет по Обществено здраве  и Справочник на Медицински колеж - Враца /.

Чл.7 Кандидатстването за образователно-квалификационна степен „професионален бакалавърв МК Й. Филаретова” по специалностите: “Медицински лаборант”, “Рентгенов лаборант”,”Помощник фармацевт”, ”Рехабилитатор”, “ Инспектор по обществено здраве”, „Медицинска козметика” се извършва чрез устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи за нуждаещите се”.
За специалността “Масажист”(за лица с увредено зрение) – с устно  събеседване по същата тема.
За специалността „Зъботехника” се провежда  и изпит по моделиране.

Чл.8 Кандидат-студентите могат да кандидатстват и в други висши училища и колежи, като се съобразяват с обявения от тях график за провеждане на конкурсните изпити.

ІI.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Чл.9 За обучение в МУ-София могат да кандидатстват лица, които са:
9.1. Български граждани, завършили средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висши учебни заведения и имат оценки по  биология, химия и български език в дипломата за средно образование или официален документ за приравнителни изпити ( вж. & 1 от Допълнителните разпоредби);
9.2. С оценка или “издържал” по физическо възпитание в дипломата за средно образование – за специалност “Рехабилитатор”;
9.3. С увредено зрение, удостоверено с Решение на ТЕЛК за придобита инвалидност 70% и над 70 % – за специалност “Масажист”;
9.4. Чужденци, постоянно пребиваващи в страната;
9.5. С двойно гражданство, едното от които е българско;
9.6. Граждани на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство;
9.7. Не изтърпяват присъди към началото на учебната година;
9.8. Правоимащи по чл. 68, ал.3 от ЗВО и чл. 27 от този Правилник и Приложение № 1;
9.9. Загубили студентски права над 5 години от дата на отстраняването им. 
9.10. Лауреати на национални и международни олимпиади по биология и химия ( с оценка Отличен 6).

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Чл.10 В срока, посочен в Приложение № 2 кандидат-студентите подават лично или чрез други лица (които да носят личната карта на кандидат-студента) следните документи:
1. Молба по образец /Приложение № 5/ и състезателен картон, валидни само за специалностите „медицина”, „дентална медицина” ,”фармация” и „медицински рехабилитатор и ерготерапевт за МУ-София, както и за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова- София.  (средни  листа на този справочник);
2. Диплома за завършено средно образование оригинал (която се връща на кандидат-студента веднага след приемането на документите) и един екземпляр незаверено фотокопие от дипломата.Завършилите средно образование в чуждестранни училища представят диплома, легализирана в МОН по съответния ред.
3. Документ от МОН за лауреат на национална или международна олимпиада по биология и/ или химия.
4. За кандидат-студенти по чл. 68, ал.3 от ЗВО:
4.1 Смъртен акт, удостоверение за наследници /оригинали/ и незаверени фотокопия от тях за кръгъл сирак (до 25 годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването).
4.2 Решение на ТЕЛК за 70 % и над 70%  инвалидност в съответствие с изискванията на Приложение № 1.
4.3 Актове за раждане на децата и незаверени фотокопия от тях - за многодетните майки.
5. Уверение от съответния Деканат за желаещите да възстановят студентските си права ( в същия ВУЗ и същата специалност)
6. Таксата за участие в кандидат-студентския конкурс се заплаща при подаване на документите.
7. Внесени такси за кандидат-студентски изпит не се връщат!
От такса се освобождават кръглите сираци и инвалиди, както и възпитаници на домовете за деца в неравностойно социално положение, а полусираците плащат 50 %  от таксата срещу представяне на смъртен акт и удостоверение за наследници.

  • Кандидатстващите за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина”, „Фармация” и „Медицински рехабилитатор ерготерапевт” подават документи в Центъра по опазване на общественото здраве, бул.”Акад.Ив.Гешов” № 15, ет.1, стаи № 2 и № 3 с Работно време – всеки ден- от 8.30 до 16.00 ч., в събота – от 9.00 до 14.00 ч. В неделя комисията по прием на документи не работи.
  • Кандидатстващите за специалностите „медицинска сестра” и „акушерка”, „Управление на здравните грижи”, „Обществено здраве и здравен мениджмънт”и Трудова медицина във Факултет по Обществено здраве подават документи на адрес ул. „Бяло море” № 8, МБАЛ „Царица Йоанна” /ИСУЛ/, ет. 5, Деканат на Факултет по Обществено здраве. Тел. за справки 9432 292 и 9432 304.
  • Кандидатстващите за специалностите „медицинска сестра” „акушерка”и „медицинска козметика” във Медицински колеж- Враца подават документи на адрес: гр. Враца, Ученически комплекс, Корпус 1, ет.2, тел. 092/ 64 51 76.
  • Кандидатстващите за специалностите в Медицински колеж „Й.Филаретова”-София -на ул. „Й.Филаретова” № 3, ет.1, тел. 91546 26 и 91546 27  от 9.00 до 16.00 часа, включително и в събота. В неделя комисията по прием на документи не работи.

Чл.11 Не се приемат документи по пощата, както и такива, които не са попълнени точно и по образец от Приложения №№ 5 и 6 или 7.

  • Внимание: След срока, определен в Приложение № 2, не се приемат документи и не се правят никакви поправки и промени в тях. Технически грешки се отстраняват до първия изпит.

СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ

Чл.12 Кандидатстващите за магистърските специалности в МУ-София: Медицина, Дентална медицина и Фармация полагат  писмени изпити по биология и химия.
12.1 Кандидатстващите за специалността „медицински рехабилитатор ерготерапевт” в Медицински факултет – София за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” полагат писмен изпит по биология.
12.2 Кандидатстващите за специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” в Факултет по обществено здраве и МК-Враца за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” полагат устен изпит по Етика.
12.3 Кандидатстващите за специалностите в МК Й.Филаретова”-София за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” полагат устен изпит с писмена част върху „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състояща се от два компонента ( елемента):
- обща култура за системата на здравеопазване;
- желание и умение за работа с хора.   
12.4 За специалността “Масажист” (лица с увредено зрение) устен изпит-събеседване на същата тема.
12.5 За специалност “Зъботехника” полагат и  изпит по моделиране.
12.6 Кандидат-студентите от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на степен „бакалавър” полагат писмен и устен състезателен изпит по Етика и право.
12.7 Кандидат-студентите от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на степен „магистър” полагат устен изпит- събеседване на тема „Проблеми и приоритети на общественото здраве в условията на здравна реформа”.
12.8 Кандидат-студентите от специалност „Управление на здравните грижи” на степен „бакалавър” полагат състезателни изпити по социална медицина и здравен мениджмънт- писмен и устен.
12.9 Кандидат-студентите от специалност „Управление на здравните грижи” на степен „магистър” полагат устен конкурсен изпит – събеседване на тема „Актуални проблеми на реформата в българското здравеопазване”

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА И КЛАСИРАНЕ

Чл.21 Балът за класиране в специалностите медицина, дентална медицина и фармация за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”се образува от сбора на оценките по:
- биология и химия от Държавните зрелостни изпити / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по биология и химия се вземат оценките от дипломата за средно образование/;
- удвоените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 36, а минималният за участие в класирането е 28.

Чл.22 Балът за класиране за специалност „медицински рехабилитатор ерготерапевт” в Медицински факултет-София за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” се образува от сбора на оценките по:
- биология и химия  от Държавните зрелостни изпити / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по биология и химия се вземат оценките от дипломата за средно образование /;
- удвоената оценка от състезателния изпит по биология.
Максималният бал е 24, а минималният за участие в класирането е 12.

Чл.23 Балът за класиране по специалностите в Медицински колеж „Й. Филаретова” - София за придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” се образува от  сбора на оценките:
- от общия успех на дипломата за завършено средно образование;
- оценката от зрелостния изпит по български език / при липса на оценка от положен зрелостен  изпит по български език се взема оценката по български език от дипломата/.
- оценката от зрелостния изпит по биология и здравно образование / при липса на оценка от положен зрелостен  изпит по биология се взема оценката по биология от дипломата/.
- оценката от устния изпит с писмена част върху „Мотивацията за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”.
Максимален бал за участие в класирането - 24.

Чл.23.1 За специалността “Зъботехника” от сбора на оценките от:
- общия успех на дипломата за средно образование;
- оценката от зрелостния изпит по български език;
- оценката от зрелостния изпит по биология / при липса на оценки от положени зрелостни изпити по български език и по биология се вземат оценките по тези предмети от дипломата за завършено средно образование/;
- оценката от устния изпит с писмена част върху „Мотивацията за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се” ;
- удвоената оценка от състезателния изпит по моделиране.
Максимален бал 36.

Чл.24 Балът за класиране по специалностите във Факултет по Обществено здраве за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” се образува както следва:

24.1 За специалностите „медицинска сестра” и „акушерка” – като сбор на оценките от:
- общия успех на дипломата;
- зрелостния изпит по български език и литература и по биология / или същите оценки от дипломата за средно образование/;
- оценката от устния изпит по Етика. Максимален бал 24.

24.2 За специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” – полагат писмен  и устен състезателен изпит по Етика и право. Окончателният бал се образува като сбор от оценката от писмения изпит /тест/ и оценката от устния изпит. Максимален бал. 12.

24.3 За специалност „Управление на здравните грижи” – полагат състезателни изпити по социална медицина и здравен мениджмънт- писмен и устен. Окончателният бал се образува като сбор от оценката от писмения изпит /тест/ и оценката от устния изпит. Максимален бал. 12.

24.4 Кандидат-студентите от специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт” на образователно-квалификационна степен „магистър” полагат устен изпит- събеседване на тема: „Проблеми и приоритети на общественото здраве в условията на здравна реформа”. Състезателният бал се образува като сбор от оценката от устен конкурсен изпит и средния успех от държавните изпити /дипломна работа/, не по-нисък от 4.00. Максимален бал- 12.

24.5 Кандидат-студентите от специалността „Управление на здравните грижи” на образователно-квалификационна степен „магистър” полагат устен изпит- събеседване на тема: „Актуални проблеми на реформата в българското здравеопазване”. Състезателният бал се образува като сбор от оценката от устен конкурсен изпит и средния успех от държавните изпити /дипломна работа/, не по-нисък от 4.00. Максимален бал- 12.

25. Балът за класиране по специалностите „медицинска сестра”, „акушерка” и „медицинска козметика” в Медицински колеж- Враца се образува като сбор от:
- общия успех от дипломата за завършено средно образование;
- оценка по биология и здравно образование от зрелостния изпит / при липса на положен зрелостен изпит по биология се взема оценката по биология от дипломата/;
- оценка по български език от зрелостния изпит / при липса на положен зрелостен изпит по български език се взема оценката по български език от дипломата/.
- устен изпит- събеседване с писмено решаване на етична ситуация.
Максимален бал 24.


ЗА ПО–ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ: Справочник на МУ – София, който се разпространява от отдел Студентско образование от началото на месец април и телефони: 9152149